Nuoret viljelijät

Vain 11 % kaikista EU:n maatiloista on alle 40-vuotiaiden viljelijöiden hallussa. Nuorten houkutteleminen maanviljelyn aloittamiseen onkin merkittävä haaste.

Viljelijäväestön ikääntyessä EU on tehostanut toimia nuorten kannustamiseksi mukaan maanviljelyyn. Nuoria viljelijöitä autetaan yrityksen perustamisessa mm. käynnistysavustusten, tulotuen ja täydennyskoulutuksen avulla.

Uuden viljelijäsukupolven tukeminen ei ainoastaan vahvista EU:n maatalouden kilpailukykyä tulevaisuudessa, vaan se auttaa myös turvaamaan Euroopan elintarviketarjonnan tulevina vuosina.

Nuorten viljelijöiden tuki

Tulotuki

Nuoret viljelijät saavat EU:n tulotukeen kuuluvaa täydentävää tukea, ns. nuorten viljelijöiden tukea. Yleisenä sääntönä kansallisten viranomaisten on

  • varattava enintään 2 % myönnettävien tulotukien kokonaismäärästä nuorten viljelijöiden tukeen
  • päätettävä nuorten viljelijöiden tukeen oikeuttavien viljelyhehtaarien määrästä tilaa kohti (enintään 90 hehtaaria)
  • valittava jokin nuorten viljelijöiden tuen laskentamenetelmistä (enintään 50 % viljelijän tulotukimaksuista)
  • päätettävä, onko nuorten viljelijöiden tuen saajien täytettävä tietyt taito- ja/tai koulutusvaatimukset
  • myönnettävä nuorten viljelijöiden tukea viiden vuoden ajaksi (kun tukea koskeva hakemus jätetään tilan perustamista seuraavien viiden vuoden aikana)
  • asetettava nuoret viljelijät etusijalle kansallisesta/alueellisesta varannosta myönnettävien perustulotuen tukioikeuksien suhteen (perustukijärjestelmää soveltavissa EU-maissa tämä priorisointi on tärkeää nuorille viljelijöille, joilla ei ole tukioikeuksia tai joilla on vähemmän tukioikeuksia kuin maatalousmaata (hehtaareina) tai joiden oikeudet ovat matalan arvon tukioikeuksia).

Maaseudun kehittämisrahastot

Maaseudun kehittämisohjelmista myönnetään myös tukia nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen. Tähän tukeen voi kuulua avustuksia, lainoja ja vakuuksia, joilla pyritään auttamaan maaseudun yritysten kehittämistä ja opastamaan nuoria viljelijäksi ryhtymisessä.

Maaseudun kehittämistoimia tuetaan myös nuoria viljelijöitä tukevan EU:n ja Euroopan investointipankin yhteisen aloitteen kautta. Siinä yhdistyvät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) saatavilla oleva tuki ja Euroopan investointipankin tarjoama asiantuntemus. Yhteensä tukea on tarjolla miljardi euroa. Ohjelmasta myönnettäviä lainoja hallinnoivat eri puolilla EU:ta toimivat pankit ja leasing-yhtiöt. Vähintään 10 % ohjelmaan osallistuville pankeille lainaksi annetusta määrästä on varattu alle 41-vuotiaille viljelijöille, jotka hyötyvät ohjelman kilpailukykyisistä rahoitusehdoista.

Lisätietoja:

EU:n rahoittamat nuorten viljelijöiden tukihankkeet

Nuorten viljelijöiden tarpeiden kartoitus

EU toteutti vuonna 2015 nuorille viljelijöille suunnatun kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin yli 2 000:n alle 40-vuotiaan viljelijän mielipiteitä. Tietoja käytetään hyväksi EU:n päätöksenteossa ja määritettäessä nuorten viljelijöiden tarpeita. Kyselytutkimuksen mukaan nuoret viljelijät pitävät yhtenä merkittävänä ongelmana mahdollisuuksiaan hankkia tai vuokrata maatalousmaata. Kyselystä kävi ilmi myös tarve lisätä rahoitustukea ja parantaa luotonsaantia. Nuorten viljelijöiden on myös vaikea löytää riittävästi pätevää työvoimaa.

Ajankohtaista

Asiakirjat

LataaPDF - 313 KB