Viljelijöiden tulotuen tavoitteet

Euroopan unioni myöntää viljelijöille tulotukea eli ”suoraa tukea”, joka

 • toimii turvaverkkona ja parantaa maatalouden kannattavuutta
 • takaa Euroopan elintarviketurvan
 • auttaa viljelijöitä tuottamaan turvallista, terveellistä ja kohtuuhintaista ruokaa
 • palkitsee viljelijöitä sellaisten julkishyödykkeiden tuottamisesta, joista markkinoilla ei yleensä makseta korvausta, kuten maaseudusta ja ympäristöstä huolehtimisesta.

Maataloustuottajat saavat yleensä tulotukea tilan hehtaarimäärän mukaan. Kaikkien EU-maiden on tarjottava perustukea, kestävien viljelymenetelmien tukea eli ”viherryttämisen” tukea sekä nuorten viljelijöiden tukea. Tukia kutsutaan usein pakollisiksi tuiksi, sillä EU-maat ovat velvollisia maksamaan niitä.

Lisäksi EU-maat voivat halutessaan tarjota muita tietyille maatalouden aloille tai tietyntyyppiseen maatalouteen tarkoitettuja tukia. Tiettyjä järjestelmiä on suunniteltu auttamaan pieniä ja keskisuuria maatiloja ja nuoria viljelijöitä sekä luonnonhaitta-alueilla ja/tai vaikeuksissa olevilla aloilla toimivia viljelijöitä.

Lisätietoa

Perustuki

Viherryttäminen

Nuoret viljelijät

Muut vapaaehtoiset tukijärjestelmät

Esite: Tietoa yhteisestä maatalouspolitiikasta – viljelijöille maksettavat suorat tuet vuosina 2015–2020

Tukien sitominen sääntöjen noudattamiseen

Suurin osa EU:n viljelijöiden tulotuista on sidottu

 • viljeltyyn hehtaarimäärään, ei tuotantomääriin. Viljelijöiden on vastattava markkinoiden kysyntään kasvattaakseen tulojaan. Tulotukimaksujen irrottaminen tuotantomääristä auttaa välttämään EU:n ongelmana 1970- ja 1980-luvuilla olleita ”elintarvikevuoria”.
 • kestävää maataloutta osaltaan edistävään ympäristön, kasvien terveyden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinninkunnioittamiseen. Tätä yhteyttä kutsutaan täydentävien ehtojen järjestelmäksi. EU:n sääntöjä noudattamatta jättävien viljelijöiden tukimaksuja voidaan alentaa tai ne voidaan lopettaa kokonaan.

Lisätietoa

Täydentävät ehdot

Miksi viljelijöitä on tuettava?

Keskimääräiset maataloustulot ovat edelleen merkittävästi alle EU:n muun talouden keskimääräisen tulotason.

Viljelyyn liittyy paljon riskejä, ja se on usein kallista toimintaa. Maatalouden harjoittaminen on enemmän säiden ja ilmaston armoilla kuin monet muut alat. Kuluttajien kysynnän ja viljelijöiden tarjonnan välillä on väistämätön aikaero, sillä tarjonnan lisääminen kasvattamalla lisää viljaa tai tuottamalla lisää maitoa vaatii aikaa ja investointeja. 

Elintarvikkeiden lisääntyvä maailmanlaajuinen kauppa ja markkinoiden vapautuminen monissa maissa aiheuttavat EU:n viljelijöille paineita. Maailmanmarkkinoiden kehitys lisää kilpailua, mutta se luo myös uusia mahdollisuuksia Euroopan maatalous- ja elintarvikealalle. Lisäksi globalisaatio sekä kysynnän ja tarjonnan vaihtelut ovat viime vuosina tehneet maatalousmarkkinoiden hinnoista yhä vaihtelevampia, mikä lisää viljelijöiden huolia.

Nämä maatalouden epävarmuustekijät oikeuttavat julkisen sektorin keskeisen roolin viljelijöiden tulojen turvaverkon varmistamisessa.

Perustulotuki käytännössä

Maataloustuottajien on joka vuosi toimitettava tukihakemus, jossa on ilmoitettu kaikki tilan viljelylohkot. 

Vaikka tulotukisäännöt päätetään EU:n tasolla, jokainen EU-maa toteuttaa niitä itsenäisesti. Kansalliset viranomaiset vastaavat viljelijöiden tulotukien hallinnoinnista ja valvonnasta jäsenvaltioissa (yhteistyöhön perustuva hallinnointi).

EU-maat voivat myös käyttää EU:n lainsäädännön puitteissa jonkin verran omaa harkintavaltaa tukien myöntämisessä, jotta voidaan ottaa huomioon EU:n alueella suuresti vaihtelevat kansalliset viljelyolot. Kansallisten viranomaisten on julkaistava YMP-tuensaajien tiedot EU:n avoimuussääntöjen mukaisesti.

Lisätietoa

EU:n avoimuussäännöt

Tuen edellytykset

Saadakseen tulotukea viljelijöiden on noudatettava tukikelpoisuusedellytyksiä:

Yleisenä sääntönä viljelijän

 • tilan tulee sijaita EU:n alueella
 • on täytettävä tulotuen saamisen vähimmäisvaatimukset EU-maasta riippuen tulotukea ei myönnetä alle 100–500 euroa ja/tai jos tukikelpoisen tilan pinta-ala on pienempi kuin 0,3–0,5 hehtaaria
 • tulee harjoittaa maatalousmaallaan (johon kuuluvat peltoala, pysyvät viljelykasvit ja pysyvä nurmi) maataloustoimintaa (maataloustuotteiden tuotantoa, kasvatusta tai viljelyä tai tilan pitämistä hyvässä viljelytilassa)
 • tulee täyttää ”aktiiviviljelijän” määritelmä. ”Aktiiviviljelijän” määritelmä keskeinen osa on toimintojen sulkulista, johon kuuluvat muun muassa lentokenttien, vesilaitostoiminnan, kiinteistöpalvelujen, rautatiepalvelujen sekä pysyvien urheilu- ja virkistysalueiden ylläpitäminen. Vuoteen 2017 saakka kaikki sulkulistan toimintoja harjoittavat EU:n toimijat eivät olleet ”aktiiviviljelijöitä”, elleivät ne voineet osoittaa, että niiden maataloustoiminta on päätoimista. Vuodesta 2018 tämä säännös on ollut vapaaehtoinen, ja sitä sovelletaan 9 EU-maassa tai -alueella.
 • tulee tuotannon määrään sitomatonta tulotukea saadakseen hankkia tukioikeus niissä EU-maissa, joissa perustuki maksetaan tukioikeusjärjestelmän kautta.

Lisätietoa

EU:n viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevat säännöt

LataaPDF - 157.8 KB
LataaPDF - 518.6 KB

Saatavilla olevan tuen taso

Tulotukea saa EU:ssa liki 6,3 miljoonaa maatilaa, ja tuki muodostaa usein merkittävän osan viljelijöiden tuloista. Viimeisten 10 vuoden aikana lähes puolet viljelijöiden tuloista on ollut tulotukea.

Tulotuen taso voi vaihdella huomattavasti eri maatilojen, alueiden ja EU-maiden välillä.

EU on ottanut käyttöön ”ulkoisen lähentymismekanismin”, jolla on tarkoitus asteittain mukauttaa jokaisessa maassa maksettavia hehtaarikohtaisia tulotukia joko ylös- tai alaspäin niiden tuomiseksi lähemmäs EU:n keskitasoa.

Ulkoinen lähentyminen tarkoittaa, että EU-maat, joissa keskimääräinen tuki (euroina hehtaaria kohti)

 • on alle 90 % EU:n keskiarvosta, keskimääräisiä tulotukia nostetaan vähitellen (kolmanneksella siitä erosta, joka on niiden nykytason ja tuen, joka on 90 % EU:n keskiarvosta, välillä).
 • on keskimääräistä enemmän, tulotukia tarkistetaan alaspäin

Kesäkuussa 2018 Euroopan komissio ehdotti uutta YMP:n kehystä, jolla tulotukien tasoja lähennettäisiin EU-maiden kesken ja jolla kurottaisiin umpeen puolet EU:n hehtaarikohtaisten tulotukien ja tuen, joka on 90 % EU:n keskiarvosta, välisestä kuilusta. Tämä tukee Euroopan komission sitoumusta taata tulotukimaksujen oikeudenmukaisempi jakautuminen.

Tulotukimaksujen kustannukset

Vuonna 2018 EU:n talousarviosta myönnettiin 41,74 miljardia euroa tulotukea. Tulotuki otettiin yhteisen maatalouspolitiikan talousarviosta.

Lisätietoa

Yhteinen maatalouspolitiikka lyhyesti: YMP:n rahoitus

Säännöt

Seuraavilla säännöillä säännellään EU:n maatalouden tulotukia:

Ajankohtaista

Asiakirjat

LataaPDF - 1.1 MB
LataaPDF - 1.8 MB
LataaPDF - 1.8 MB
LataaPDF - 2.1 MB
LataaPDF - 3.7 MB
LataaPDF - 1.2 MB
LataaPDF - 2.1 MB
LataaPDF - 2 MB
LataaPDF - 1.9 MB
LataaPDF - 1.6 MB