Cíle podpory příjmu zemědělců

Evropská unie poskytuje zemědělcům podporu příjmu nebo přímé platby z těchto důvodů:

 • fungují jako záchranná síť a zvyšují ziskovost zemědělské činnosti
 • zajišťují potravinové zabezpečení v Evropě
 • přispívají k výrobě bezpečných, zdravých a cenově dostupných potravin
 • odměňují zemědělce za to, že poskytují veřejné statky, za něž jim trh obvykle neplatí (jako je péče o krajinu a životní prostředí).

Zemědělci dostávají podporu příjmu obvykle na základě velikosti svého hospodářství v hektarech. Všechny země EU musí nabízet základní platby, platby na udržitelné způsoby hospodaření („ekologizace“) a platby pro mladé zemědělce. Jelikož se k tomu země EU zavázaly, jsou tyto platby často označovány jako povinné.

Kromě toho se mohou země EU rozhodnout, že budou poskytovat další platby, které se zaměřují na konkrétní odvětví nebo druh zemědělské činnosti. Existují tak zvláštní režimy, jejichž cílem je pomoci malým a středním zemědělským podnikům, mladým zemědělcům, zemědělcům, kteří působí v oblastech s přírodním omezením nebo v odvětvích, jež se potýkají s obtížemi.

Související informace

Základní platba

Ekologizace

Mladí zemědělci

Další volitelné režimy podpory

Publikace: Společná zemědělská politika – přímé platby pro zemědělce 2015–2020

Podmínění podpory dodržováním pravidel

Unie váže většinu podpor přijmu poskytovaných zemědělcům na

 • počet obhospodařovaných hektarů, nikoli na objem produkce. Chtějí-li zemědělci zvýšit svůj zisk, musí reagovat na požadavky trhu. Tím, že se platby již neodvozují od vyprodukovaného množství, se podařilo zamezit vytváření nadbytku potravin, kterého byla EU svědkem na konci 70. a v průběhu 80. let minulého století.
 • respektování životního prostředí, zdraví rostlin a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, které přispívá k udržitelnému zemědělství. Tato zásada se označuje termínem podmíněnost. Zemědělcům, kteří předpisy EU nedodržují, mohou být platby kráceny nebo zcela odebrány.

Související informace

Podmíněnost

Proč potřebují zemědělci podporu

Průměrný příjem v zemědělství je výrazně pod průměrem příjmů v ostatních odvětvích ekonomiky EU.

Podnikání v zemědělství přináší nejen značná rizika, ale i náklady, protože je více závislé na počasí a klimatu než jiná odvětví. Mezi poptávkou spotřebitele a dobou, kdy ji jsou zemědělci schopni uspokojit, panuje nevyhnutelná časová prodleva – vypěstování většího množství pšenice nebo výroba většího množství mléka vyžaduje čas a investice. 

Zemědělci EU jsou také pod tlakem rostoucího světového obchodu s potravinářskými výrobky a liberalizace obchodu. Vývoj na světových trzích zvyšuje konkurenci, ale vytváří rovněž nové příležitosti pro evropské zemědělsko-potravinářské odvětví. Globalizace a výkyvy v nabídce a poptávce navíc v posledních letech zintenzivnily kolísání cen na zemědělských trzích, což obavy zemědělců ještě více zvyšuje.

Tyto podnikatelské nejistoty v zemědělství odůvodňují důležitou úlohu, kterou hraje veřejný sektor při zajišťování záchranné sítě v oblasti příjmů zemědělců.

Podpora příjmu v praxi

Každý rok musí zemědělci předložit žádost o podporu, v níž přiznají veškeré zemědělské pozemky ve svém držení. 

I když jsou pravidla, jimiž se řídí podpora příjmu, stanovena na úrovni EU, na svém území je provádějí jednotlivé země EU. Vnitrostátní orgány jsou odpovědné za správu a kontrolu podpory příjmu zemědělců ve své zemi („sdílené řízení“).

Podle právního rámce EU disponuje každý stát určitou mírou flexibility v tom, jak tyto platby přiděluje, jelikož je nutné zohlednit podmínky pro zemědělství v daném státě. Tyto podmínky jsou na území Evropské unie velmi rozdílné. V souladu s pravidly EU o transparentnosti musí vnitrostátní orgány zveřejňovat, kdo platby v rámci SZP získal.

Související informace

Předpisy EU o transparentnosti

Podmínky podpory

Aby mohli zemědělci získat podporu příjmu, musí dodržovat několik podmínek způsobilosti.

Obecně platí, že

 • jejich zemědělský podnik se musí nacházet na území EU
 • musí plnit minimální požadavky na získání podpory příjmu. Podpora příjmu se neposkytuje na částky nižší než 100 až 500 eur (v závislosti na zemi EU) nebo pokud je plocha, na kterou lze poskytnout podporu, menší než 0,3 až 5 ha.
 • musí vykonávat zemědělskou činnost (výrobu, chov nebo pěstování zemědělských produktů apod. nebo udržovat půdu v dobrém zemědělském stavu) na zemědělské ploše (zahrnující ornou půdu, trvalé kultury a trvalé travní porosty), kterou mají v držení
 • případně musí odpovídat definici „aktivního zemědělce“. Hlavním prvkem tohoto ustanovení je tzv. negativní seznam činností, tj. podnikatelských činnosti, na které nelze podporu poskytnout, např. provoz letiště, vodního díla, sportovních a rekreačních areálů, poskytování služeb v oblasti nemovitostí nebo železniční dopravy. Do roku 2017 všechny subjekty v EU, které provozovaly činnosti uvedené na negativním seznamu, nebyly považovány za aktivní zemědělce, pokud nemohli prokázat, že jejich zemědělská činnost není jen okrajovou aktivitou. Od roku 2018 toto ustanovení již není povinné a je uplatňováno v 9 zemích nebo regionech EU.
 • v zemích Evropské unie, které uplatňují základní platbu v rámci systému platebních nároků, musí mít přiznány platební nároky, aby měli přístup k platbám na podporu příjmu oddělené od produkce.

Související informace

Pravidla EU týkající se podpory příjmů pro zemědělce

StáhnoutPDF - 157.8 KB
StáhnoutPDF - 518.6 KB

Výše dostupné podpory

Podporu příjmu čerpá téměř 6,3 milionu zemědělských podniků v celé EU a tato podpora je často významnou složkou jejich příjmu ze zemědělství. V posledních 10 letech tvořila podpora příjmu v průměru téměř polovinu příjmů zemědělců.

Výše podpory příjmu se může v jednotlivých zemědělských podnicích značně lišit, a to v závislosti na zemi EU nebo regionu.

Unie zavedla mechanismus tzv. vnějšího sbližování s cílem postupně upravit platby na podporu příjmu na hektar v každé zemi, a to buď směrem nahoru, nebo směrem dolů, aby se tyto platby přiblížily průměru EU.

Vnější konvergence znamená, že v zemích EU, kde je průměrná platba (v eurech na hektar)

 • nižší než 90 % průměru: se průměrná platba postupně zvyšuje (o jednu třetinu rozdílu mezi současnou výší a 90 % průměru).
 • je nadprůměrná: se částky upravují směrem dolů.

Evropská komise navrhla v červnu 2018 nový rámec SZP, který stanoví další sbližování úrovní přímých plateb mezi členskými státy tím, že odstraňuje 50% rozdíl mezi úrovněmi pomoci EU na hektar a 90% průměrem EU. To přispívá k plnění závazku Komise zajistit spravedlivější rozdělování plateb na podporu příjmu.

Náklady na podporu příjmu

Z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku bylo v roce 2018 vyčleněno na podporu příjmu 41,74 miliardy eur.

Související informace

Stručný přehled SZP: jak je financována

Pravidla

Podporu příjmu v zemědělství, kterou poskytuje EU, upravují tato pravidla:

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPDF - 1.1 MB
StáhnoutPDF - 1.8 MB
StáhnoutPDF - 1.8 MB
StáhnoutPDF - 2.1 MB
StáhnoutPDF - 3.7 MB
StáhnoutPDF - 1.2 MB
StáhnoutPDF - 2.1 MB
StáhnoutPDF - 2 MB
StáhnoutPDF - 1.9 MB
StáhnoutPDF - 1.6 MB