Цел на подпомагането на доходите за земеделските стопани

Европейският съюз предоставя подпомагане на доходите на земеделските стопани или т.нар. „директни плащания“ с цел да

 • осигури защита и да повиши рентабилността на земеделието
 • гарантира продоволствената сигурност в Европа
 • подпомогне земеделски стопани при производството на безопасни и здравословни храни на достъпни цени
 • компенсира земеделските стопани за предоставянето на обществени блага, за които обикновено не се заплаща на пазара, като например грижата за селските райони и околната среда.

Земеделските стопани обикновено получават подпомагане на доходите въз основа на размера на тяхното стопанство в хектари. Всички държави от ЕС трябва да предоставят основно плащане, плащане за устойчиви методи на отглеждане (екологизиране) и плащане за млади земеделски стопани. Тъй като държавите от ЕС са длъжни да осигуряват тези плащания, те често се наричат задължителни плащания.

Освен тях страните от ЕС могат да решат да предоставят други плащания, насочени към специфични сектори или видове селскостопански практики. Съществуват конкретни схеми, предназначени за подпомагане на малки и средни стопанства, млади земеделски стопани, земеделски стопани, които работят в райони с природни ограничения, и/или за сектори, изправени пред затруднения.

Информация по темата

Основно плащане

Екологизиране

Млади земеделски стопани

Други доброволни схеми за подпомагане

Брошура: Разяснение на ОСП — директни плащания за земеделски стопани за периода 2015 — 2020 г.

Предоставяне на подкрепа при спазване на правилата

ЕС обвързва по-голямата част от подпомагането на доходите на земеделските производители с

 • обработваните хектари, а не с произвежданите количества. Земеделските стопани трябва да отговарят на търсенето на пазара, за да увеличат своята печалба. Чрез премахването на връзката между плащанията и произвежданите количества се избягва натрупването на „планини от храна“ като тези, пред които ЕС бе изправен в края на 70-те и 80-те години на миналия век,
 • опазването на околната среда, здравето на растенията и животните и хуманното отношение към животните, което допринася за устойчивостта на селското стопанство. Това се нарича кръстосано съответствие. Плащанията на земеделските стопани, които не спазват правилата на ЕС, могат да бъдат понижени или напълно преустановени.

Информация по темата

Кръстосано съответствие

Защо земеделските стопани се нуждаят от подпомагане?

Средните доходи в селското стопанство остават значително под средните доходи в останалите сектори на икономиката на ЕС.

Селското стопанство е рискова, а често и скъпоструваща стопанска дейност. Селското стопанство зависи в по-голяма степен от времето и климата, отколкото много други сектори. Съществува времево разминаване между търсенето от страна на потребителите и способността на земеделските производители да увеличат предлагането, тъй като отглеждането на повече пшеница или производството на повече мляко се нуждаят от време и инвестиции. 

Земеделските стопани в ЕС са под натиск поради нарастването на световната търговия с хранителни продукти и либерализацията на търговията. Развитието на световните пазари води до повишаване на конкуренцията, но също така създава нови възможности за европейската хранително-вкусова промишленост. Освен това глобализацията и колебанията в предлагането и търсенето доведоха до по-голяма нестабилност на цените на селскостопанските пазари през последните години, засилвайки допълнително притесненията на земеделските стопани.

Несигурността в селскостопанската дейност оправдава важната роля на публичния сектор за осигуряване на защита за доходите на земеделските стопани.

Подпомагането на доходите на практика

Земеделските стопани трябва да подават всяка година заявление за помощ, като декларират всички земеделски парцели в своето стопанство. 

Въпреки че правилата относно подпомагането на доходите се определят на равнище ЕС, за прилагането им по места отговарят отделните държави от ЕС. Националните органи отговарят за администрирането и контрола на подпомагането на доходите на земеделските стопани в своята страна („споделено управление“).

По силата на правната уредба на ЕС всяка страна може да прояви до известна степен гъвкавост в начина, по който предоставя плащанията, за да бъдат отчетени националните условия за земеделие, които се различават много в рамките на Европейския съюз. В съответствие с правилата на ЕС за прозрачност националните администрации трябва да публикуват списък на бенефициерите на плащания по ОСП.

Информация по темата

Правила на ЕС за прозрачност

Условия за подпомагане

За да получават подпомагане на доходите, земеделските производители трябва да отговарят на няколко условия за допустимост.

Като общо правило земеделските стопани трябва да

 • имат стопанство, разположено в ЕС,
 • отговарят на минималните изисквания за получаване на подпомагане на доходите. Не се предоставя подпомагане на доходите за суми по-малки от 100 до 500 евро (в зависимост от държавата от ЕС) и/или когато площта, отговаряща на условията за подпомагане, е по-малка от 0,3 до 5 хектара.
 • извършват земеделска дейност (производство, отглеждане или култивиране на селскостопански продукти и др. или поддържане на земята в добро земеделско състояние) на земеделската площ (обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревена площ), с която разполагат
 • отговарят евентуално на определението за „активен земеделски стопанин“. Основният елемент на разпоредбата за „активен земеделски стопанин“ е отрицателен списък с дейности (например летища, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, железопътни услуги и постоянни спортни площадки и места за отдих). До 2017 г. всички стопански субекти в ЕС, упражняващи дейност от отрицателния списък, не се считаха за „активни земеделски стопани“, освен ако можеха да докажат, че селскостопанската им дейност не е незначителна. От 2018 г. нататък тази разпоредба не е задължителна и се прилага от 9 държави или региони в ЕС
 • в страните от ЕС, които извършват основните плащания според система за правата за получаване на плащания, земеделските производители трябва да имат право на плащане, за да получат достъп до необвързано с производството подпомагане на доходите.

Информация по темата

Правила на ЕС за подпомагането на доходите на земеделските стопани

СвалиPDF - 157.8 KB
СвалиPDF - 518.6 KB

Равнище на наличното подпомагане

Подпомагане на доходите се предоставя на близо 6,3 милиона стопанства в целия ЕС и то често представлява важен дял от доходите от селскостопанска дейност. През последните 10 години подпомагането на доходите представлява средно почти половината от доходите на земеделските производители.

Равнището на подпомагане на доходите може да се различава значително между отделните стопанства, отделните страни или региони в ЕС.

ЕС въведе механизъм, наречен „външно сближаване“, с цел постепенно адаптиране на плащанията за подпомагане доходите на хектар във всяка страна, като съответно бъдат повишени или намалени, за да се доближат до средното за ЕС равнище.

Външното сближаване означава, че в държавите от ЕС, където средният размер на плащанията (в евро на хектар)

 • е под 90 % от средната стойност, средното плащане се повишава постепенно (с 1/3 от разликата между настоящия им размер и 90 % от средната стойност)
 • е над средното равнище за ЕС, сумите се коригират надолу.

През юни 2018 г. Европейската комисия предложи нова рамка за ОСП, в която се предвижда по-нататъшно сближаване на равнищата на подпомагане на доходите между държавите от ЕС чрез намаляване наполовина на разликата между подпомагането за хектар и 90 % от средното за ЕС подпомагане. С това Комисията изпълнява ангажимента си за по-справедливо разпределяне на плащанията за подпомагане на доходите.

Цената на подпомагането на доходите

През 2018 г. от бюджета на ЕС бяха заделени 41,74 милиарда евро за подпомагане на доходите. Тези средства бяха предоставени от бюджета на общата селскостопанска политика.

Информация по темата

ОСП накратко: финансиране

Правила

Следните правила важат за подпомагането от ЕС на доходите в селското стопанство:

Новини

Документи

СвалиPDF - 1.1 MB
СвалиPDF - 1.8 MB
СвалиPDF - 1.8 MB
СвалиPDF - 2.1 MB
СвалиPDF - 3.7 MB
СвалиPDF - 1.2 MB
СвалиPDF - 2.1 MB
СвалиPDF - 2 MB
СвалиPDF - 1.9 MB
СвалиPDF - 1.6 MB