Cele zasady wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności ma zachęcać rolników do przestrzegania wysokich standardów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt. Zasada wzajemnej zgodności jest istotna dla zapewnienia zrównoważonego charakteru rolnictwa europejskiego.

Na czym polega zasada wzajemnej zgodności

Aby otrzymać wsparcie dochodu z UE, rolnicy muszą przestrzegać zbioru podstawowych reguł. Uzależnienie udzielenia wsparcia rolnikom od przestrzegania tych reguł nazywane jest zasadą wzajemnej zgodności.

Reguły, których muszą przestrzegać rolnicy, obejmują:

  • wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, które mają zastosowanie do wszystkich rolników niezależnie od tego, czy otrzymują wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR);
  • normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, które mają zastosowanie wyłącznie do rolników otrzymujących wsparcie w ramach WPR.

Rolnicy łamiący unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt lub gospodarowania gruntami otrzymają zmniejszone wsparcie ze strony UE i mogą liczyć się z innymi sankcjami.

Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania

Wszyscy rolnicy niezależnie od tego, czy otrzymują wsparcie w ramach WPR, muszą przestrzegać wymogów podstawowych w zakresie zarządzania.

Wymogi te obejmują przepisy UE dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz środowiska.

Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i roślin

Dobrostan zwierząt

Środowisko

Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska

Oprócz wymogów podstawowych w zakresie zarządzania rolnicy otrzymujący wsparcie w ramach WPR muszą przestrzegać unijnych norm utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Normy te mają na celu:

  • zapobieganie erozji gleby poprzez określenie minimalnej pokrywy glebowej i minimalnych praktyk w zakresie gospodarowania gruntami;
  • zachowanie materii organicznej gleby i struktury gleby;
  • utrzymywanie trwałych użytków zielonych;
  • ochronę różnorodności biologicznej i zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu, na przykład poprzez wprowadzenie zakazu ścinania żywopłotów i drzew w okresie lęgowym ptaków i okresie wychowu młodych;
  • ochronę wód i zarządzanie nimi poprzez ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych, udzielanie zezwoleń na wodę do nawadniania oraz ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Zgodnie z zasadą wzajemnej zgodności rolnicy, którzy nie przestrzegają przepisów UE, muszą liczyć się z niższym wsparciem z tytułu:

  • płatności bezpośrednich (niezwiązanych lub związanych z produkcją);
  • większości płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich: płatności obszarowych obejmujących środki rolnośrodowiskowe, obszary o ograniczeniach naturalnych, środki NATURA 2000, środki w zakresie zalesiania, płatności leśno-środowiskowe, agroleśnictwo, rolnictwo ekologiczne;
  • płatności w sektorze wina: restrukturyzacji i przekształcania winnic oraz zielonych zbiorów.

Więcej informacji

Wsparcie dochodu

Rozwój obszarów wiejskich

Przepisy

Poniższe przepisy określają sposób funkcjonowania zasady wzajemnej zgodności:

Aktualności