Formålet med krydsoverensstemmelse

Med krydsoverensstemmelse tilskyndes landbrugerne til at overholde EU's standarder vedrørende folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd. Krydsoverensstemmelse bidrager til at gøre det europæiske landbrug mere bæredygtigt.

Kort om krydsoverensstemmelse

For at få indkomststøtte fra EU skal landbrugere overholde en række grundlæggende regler. Samspillet mellem denne overholdelse af reglerne og støtten til landbrugerne kaldes krydsoverensstemmelse.

Landbrugerne skal bl.a. overholde regler vedrørende:

  • lovgivningsbestemte forvaltningskrav, som gælder for alle landbrugere uanset om de modtager støtte gennem den fælles landbrugspolitik eller ej
  • god landbrugs- og miljømæssig stand, som kun gælder for landbrugere, der modtager støtte gennem den fælles landbrugspolitik.

Landbrugere, som ikke overholder EU-reglerne vedrørende miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyresundhed, dyrevelfærd eller arealforvaltning, får beskåret deres EU-støtte og risikerer andre sanktioner.

Lovbestemte forvaltningskrav

Alle landbrugere skal, uanset om de modtager støtte gennem den fælles landbrugspolitik eller ej, overholde de lovgivningsbestemte forvaltningskrav.

Disse krav omfatter EU-regler vedrørende folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse.

Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed

Dyrevelfærd

Miljøbeskyttelse

God landbrugs- og miljømæssig stand

Ud over de lovgivningsbestemte forvaltningskrav skal landbrugere, som modtager støtte under den fælles landbrugspolitik overholde EU-normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand af jord (GLM-normerne).

Disse normer skal:

  • forebygge jorderosion ved at fastlægge praksis for minimumsjorddække og arealforvaltning
  • opretholde jordbundsstrukturen og det organiske materiale i jordbunden
  • bevare permanente græsarealer
  • beskytte biodiversiteten og sikre bevarelsen af landskabstræk, f.eks. gennem forbud mod klipning af hække og træer i fuglenes yngletid
  • beskytte og forvalte vand gennem anlæggelse af bræmmer langs søer og vandløb, godkendelse af vand til vanding og beskyttelse af grundvandet mod forurening

Sanktioner ved manglende overholdelse

I henhold til krydsoverensstemmelsesordningen risikerer landbrugere, som ikke overholder EU-reglerne, at få følgende støtte beskåret:

  • direkte betalinger (afkoblede eller koblede)
  • de fleste landdistriktsbetalinger: arealbaserede betalinger i forbindelse med bl.a. miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, områder med naturbetingede begrænsninger, Natura 2000-foranstaltninger, foranstaltninger til skovplantning, skovmiljøbetalinger, skovlandbrug og økologisk landbrug
  • betalinger inden for vinsektoren: omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer og grøn høst

Se også

Indkomststøtte

Udvikling af landdistrikterne

Regler

De følgende regler fastlægger, hvordan krydsoverensstemmelse fungerer:

Seneste