Cíle systému podmíněnosti

Prostřednictvím podmíněnosti jsou zemědělci motivováni k tomu, aby dodržovali vysoké standardy Evropské unie týkající se veřejného zdraví, zdraví rostlin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Podmíněnost je důležitá pro zvýšení udržitelnosti evropského zemědělství.

Jak systém podmíněnosti funguje

Chtějí-li zemědělci získat unijní podporu příjmu, musí dodržovat řadu základních pravidel. Tato souvislost mezi dodržováním pravidel a podporou poskytovanou zemědělcům se nazývá podmíněnost.

Mezi pravidla, která musí zemědělci dodržovat, patří:

  • povinné požadavky na hospodaření, které platí pro všechny zemědělce bez ohledu na to, zda dostávají podporu v rámci společné zemědělské politiky (SZP), či nikoli
  • dobrý zemědělský a environmentální stav (platí pouze pro zemědělce, kteří dostávají podporu v rámci SZP).

Zemědělcům, kteří poruší právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat nebo obhospodařování půdy, bude podpora ze strany EU snížena, případně mohou čelit i jiným sankcím.

Povinné požadavky na hospodaření

Všichni zemědělci bez ohledu na to, zda dostávají podporu SZP, či nikoli, musí dodržovat povinné požadavky na hospodaření.

Ty zahrnují pravidla EU týkající se veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí.

Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin

Dobré životní podmínky zvířat

Životní prostředí

Dobrý zemědělský a environmentální stav

Kromě povinných požadavků na hospodaření musí zemědělci, kteří dostávají podporu v rámci SZP, dodržovat normy EU týkající se dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).

Účelem těchto norem je:

  • předcházet erozi půdy stanovením definice minimálního pokryvu půdy a minimálních postupů obhospodařování půdy
  • zachovat organickou hmotu v půdě a strukturu půdy
  • udržovat trvalé travní porosty
  • chránit biologickou rozmanitost a zajistit zachování krajinných prvků, například zákazem ořezu živých plotů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat
  • chránit vodu a hospodařit s ní tak, že se vytvoří ochranná pásma podél vodních toků, vodu na zavlažování používat pouze na základě povolení a chránit podzemní vody před znečištěním.

Sankce za nedodržení pravidel

V rámci systému podmíněnosti může být zemědělcům, kteří nedodržují pravidla EU, sníženy tyto typy podpory:

  • přímé platby (oddělené nebo spojené)
  • většina plateb na rozvoj venkova: platby na plochu, včetně agroenvironmentálních opatření, oblastí s přírodními omezeními, opatření NATURA 2000, opatření v oblasti zalesňování, lesnicko-environmentálních plateb, agrolesnictví, ekologického zemědělství
  • platby v odvětví vína: restrukturalizace a přeměna vinic a zelená sklizeň

Související informace

Podpora příjmu

Rozvoj venkova

Pravidla

Podmíněnost se řídí těmito pravidly:

Novinky