Цели на кръстосаното съответствие

Чрез кръстосаното съответствие земеделските стопани се насърчават да спазват високите стандарти на Европейския съюз за обществено здраве, здраве на растенията и животните и хуманно отношение към животните. Кръстосаното спазване играе важна роля за подобряването на устойчивостта на европейското селско стопанство.

Какво представлява кръстосаното съответствие?

За да получават подпомагане на доходите от ЕС, селските стопани трябва да спазват набор от основни правила. Взаимодействието между спазването на правилата и предоставяната на стопаните помощ се нарича кръстосано съответствие.

От стопаните се очаква да спазват например:

  • законоустановените изисквания за управление, които важат за всички земеделски стопани без значение дали получават подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП);
  • правилата за поддържане на земята в добро селскостопанско и екологично състояние, които важат само за стопаните, получаващи подпомагане по ОСП.

Подпомагането на стопани, които нарушават правото на ЕС в областта на околната среда, общественото здраве и здравето на животните, хуманното отношение към животните или управлението на земята, се намалява и може да им бъдат наложени допълнителни санкции.

Законоустановени изисквания за управление

Всички земеделски стопани, без значение дали получават помощи по ОСП или не, трябва да спазват законоустановените изисквания за управление (ЗИУ).

Те включват правилата на ЕС относно здравето на хората, животните и растенията, хуманното отношение към животните и околната среда.

Обществено здраве, здраве на животните и на растенията

Хуманно отношение към животните

Околна среда

Добро селскостопанско и екологично състояние

Освен законоустановените изисквания за управление стопаните, получаващи подпомагане по ОСП, трябва да спазват и стандартите на ЕС за добро селскостопанско и екологично състояние на земята.

Тези стандарти имат за цел:

  • предотвратяване на ерозията на почвите чрез определяне на минимална почвена покривка и минимални практики за управление на земята;
  • поддържане на органичния състав и структурата на почвите;
  • поддържане на постоянни затревени площи;
  • опазване на биологичното разнообразие и грижа за запазването на елементите на ландшафта, например чрез забрана за подрязване на живи плетове и дървета в периодите, в които птиците се размножават и отглеждат малките си;
  • защита и управление на водите чрез изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни, издаване на разрешения за ползване на вода за напояване и защита на подпочвените води от замърсяване.

Санкции за неспазване на изискванията

Съгласно системата за кръстосано съответствие, следните помощи за земеделските стопани, които не спазват правилата на ЕС, могат да бъде намалени:

  • директни плащания (отделени от производството или обвързани с него);
  • повечето плащания за развитие на селските райони — плащания за площ, включително за агроекологични мерки, райони с природни ограничения, мерки по Натура 2000, мерки за залесяване, опазване на горите, агролесовъдство, биологично земеделие;
  • плащания за винарския сектор — за преструктуриране и преобразуване на лозя и за събиране на реколтата на зелено.

Информация по темата

Подпомагане на доходите

Развитие на селските райони

Правила

Функционирането на кръстосаното съответствие се ръководи от следните правила:

Новини