Ciele FAS

Vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ) funguje poľnohospodársky poradenský systém (farm advisory system – FAS). FAS poľnohospodárom pomáha lepšie pochopiť a dodržiavať pravidlá EÚ o životnom prostredí, verejnom zdraví, dobrých životných podmienkach a zdraví zvierat či dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave (GAEC).

Aké informácie poskytuje FAS?

Poľnohospodársky poradenský systém poskytuje informácie o

  • povinnostiach, ktoré poľnohospodárskym podnikom vyplývajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy („krížové plnenie“)
  • poľnohospodárskych postupoch prospešných pre klímu, životné prostredie a údržbu poľnohospodárskej plochy („ekologizácia“)
  • opatreniach na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú ustanovené v programoch rozvoja vidieka na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu a trhovú orientáciu, ako aj podporu podnikania
  • požiadavkách na ochranu vody a jej efektívne a udržateľné využívanie
  • používaní prípravkov na ochranu rastlín
  • integrovanej ochrane proti škodcom

Poľnohospodársky poradenský systém môže tiež poskytnúť informácie o

  • podpore konverzie poľnohospodárskych podnikov a diverzifikácie ich hospodárskej činnosti
  • riadení rizík a primeraných preventívnych opatreniach na riešenie prírodných katastrof, katastrofických udalostí a ochorení zvierat a rastlín
  • minimálnych požiadavkách na agroenvironmentálno-klimatické platby, ktoré presahujú povinné normy, a o minimálnych požiadavkách na hnojivá a prípravky na ochranu rastlín, aj pokiaľ ide o ekologické poľnohospodárstvo
  • zmiernení zmeny klímy a prispôsobení sa, biodiverzite a ochrane vody

Krajiny EÚ zabezpečujú jasné oddelenie poradenstva pre poľnohospodárov od kontrol správneho prideľovania podpory príjmu.

Súvisiace informácie

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS)

Pravidlá

V tomto nariadení sa stanovuje, ako funguje FAS