Στόχοι του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαθέτουν σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (FAS). Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθά τους γεωργούς να κατανοήσουν καλύτερα και να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ).

Πληροφορίες που παρέχει το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • τις υποχρεώσεις, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης («πολλαπλή συμμόρφωση»)
 • τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και για τη διατήρηση της γεωργικής γης («οικολογικός προσανατολισμός»)
 • τα μέτρα, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό προς την αγορά και την προώθηση της επιχειρηματικότητας
 • τις απαιτήσεις για την προστασία των υδάτων και την αποδοτική και βιώσιμη χρήση του νερού
 • τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας
 • τη διαχείριση κινδύνου και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων, ζωικών και φυτικών ασθενειών
 • τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις, πέρα από τα υποχρεωτικά πρότυπα, και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη βιολογική γεωργία
 • τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων

Οι χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ των συμβουλών προς τους γεωργούς και του ελέγχου της σωστής κατανομής της εισοδηματικής στήριξης.

Σχετικές πληροφορίες

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Κανόνες

Ο ακόλουθος κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

 • κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)