Základná platba v skratke

Základná platba je systém podpory príjmov pre poľnohospodárov, ktorí vykonávajú poľnohospodárske činnosti. Existujú dva rôzne druhy tohto režimu:

  • Režim základnej platby (BPS)
  • režim jednotnej platby na plochu (SAPS), zjednodušený prechodný režim.

Režim základnej platby

Základom režimu BPS sú platobné nároky pridelené poľnohospodárom. V prvom roku vykonávania režimu BPS sa oprávneným poľnohospodárom pridelili platobné nároky. Vo všeobecnosti vzniká za každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, právo na jeden nárok (aj keď niektoré krajiny Európskej únie uplatňovali obmedzenia počtu nárokov, ktoré možno prideliť). Podpora na základe BPS sa potom každoročne poskytuje poľnohospodárom, ktorí majú platobné nároky na základe „aktivácie“ týchto nárokov. Táto aktivácia sa vykonáva každoročne nahlásením počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, s príslušným počtom platobných nárokov.

Všetky nároky pridelené poľnohospodárovi majú rovnakú hodnotu, ale ak sa niektorá krajina EÚ rozhodla pre takýto prístup, môžu existovať rozdiely v hodnote nárokov medzi jednotlivými poľnohospodármi. V takomto prípade sa zohľadnila úroveň minulých platieb jednotlivým poľnohospodárom (alebo hodnota nárokov, ktoré mali podľa predchádzajúceho režimu priamych platieb). Cieľom bolo zabrániť príliš náhlym výkyvom úrovne podpory.

Keďže jedným z cieľov nového režimu je odklon od týchto historických odkazov, krajiny EÚ, ktoré uplatňujú tento prístup, súhlasili s postupným znižovaním rozdielov v hodnotách nárokov a prispôsobením týchto hodnôt (alebo ich priblížením) priemerným hodnotám do roku 2019. Tento proces sa často označuje ako „vnútorná konvergencia“.

Skutočná platba sa aktívnym poľnohospodárom poskytuje na základe aktivácie ich platobných nárokov a vypočíta sa podľa oprávnenej pôdy, ktorú nahlásili.

Režim jednotnej platby na plochu

V Bulharsku, Česku, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku sa namiesto režimu základnej platby používa režim jednotnej platby na plochu. Režim SAPS je prechodné opatrenie, ktoré pochádza z prístupových zmlúv týchto členských štátov.

V režime SAPS neexistujú nijaké platobné nároky, ale namiesto toho sa podpora vypláca výlučne na základe hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré poľnohospodári nahlásili, pričom je táto úroveň rovnaká pre všetky hektáre v krajine.

Iné platby podpory príjmov

Základná platba sa doplňuje inými platbami na podporu príjmov zameranými na konkrétne problémy alebo druhy príjemcov. Patria sem platby pre mladých poľnohospodárov, ekologizačné platby a ďalšie voliteľné režimy, ktoré sa krajiny EÚ môžu rozhodnúť vykonávať.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

V súlade s článkom 137 ods. 1 druhým pododsekom dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa od roku podania žiadosti 2020 právne predpisy EÚ o priamych platbách nevzťahujú na Spojené kráľovstvo. Počas prechodného obdobia stanového v dohode (t. j. od roku podania žiadosti 2020) sa články 107 a 109 Zmluvy o fungovaní EÚ (o pomoci poskytovanej členskými štátmi) neuplatňujú so zreteľom na režim priamych platieb, ktorý by Spojené kráľovstvo uplatňovalo, za predpokladu, že takýto režim je rovnocenný s režimom priamych platieb stanoveným v nariadení EÚ č. 1307/2013. V dohode o vystúpení sa stanovuje aj celkový finančný limit, ktorý sa vzťahuje na takýto režim priamych platieb Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 386.2 KB
StiahnuťPDF - 1002.7 KB
StiahnuťPDF - 685.3 KB
StiahnuťPDF - 157.8 KB