Основни плащания

Основното плащане е схема за подпомагане на доходите на земеделски стопани, които упражняват селскостопански дейности. Съществуват два вида схеми:

  • схема за основно плащане (СОП)
  • схема за единно плащане на площ (СЕПП), опростена преходна схема.

Схема за основно плащане

В основата на СОП са правата на плащане, отредени на земеделските стопани. През първата година на изпълнение на СОП на земеделските стопани, които отговаряха на условията, бяха разпределени права на плащане. Най-общо, всеки хектар земя, който отговаря на условията за подпомагане, осигурява едно право на плащане (въпреки че някои държави от ЕС приложиха ограничения на броя на правата на плащане, които могат да бъдат разпределени). След това подпомагането по СОП се предоставя ежегодно на земеделските стопани, които притежават права за получаване на плащания, след „активирането“ на тези права. Активирането се извършва всяка година като се декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, заедно с броя права на плащане.

Всички права на плащане, разпределени на даден земеделски стопанин, имат една и съща стойност, но ако дадена държава от ЕС е избрала такъв подход, тогава може да съществуват разлики в стойността на правата на плащане между отделните земеделски стопани. В такъв случай под внимание се взема предишният размер на плащанията за отделните земеделски стопани (или стойността на правата на плащане, които те са притежавали при предходния режим на директни плащания). Целта е да се избегнат твърде резките смущения по отношение на тяхното равнище на подпомагане.

Тъй като обаче една от целите на новата система е да не се разчита повече на данни за минали периоди, държавите от ЕС, които прилагат този подход, се споразумяха постепенно да намалят разликите в стойностите на правата на плащане и до 2019 г. да ги приведат в съответствие със (или да ги доближат до) средните стойности. Този процес често се нарича „вътрешно сближаване“.

Реалното плащане се извършва на активни земеделски стопани при активиране на притежаваните от тях права на плащане и то се изчислява във връзка с декларираната от тях земя, отговаряща на условията за подпомагане.

Схема за единно плащане на площ

В България, Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия се използва схемата за единно плащане на площ (СЕПП) вместо схемата за основно плащане. СЕПП е преходна мярка, произтичаща от договорите за присъединяване на съответните държави.

При СЕПП няма права на плащане, а вместо това изплащаната помощ се базира изцяло върху декларираните от земеделските стопани хектари земя, които отговарят на условията за подпомагане, и размерът е един и същ за всички хектари в страната.

Други плащания за подпомагане доходите

Основното плащане се допълва с други плащания за подпомагане на доходите, насочени към разрешаването на конкретни проблеми или към конкретни видове бенефициери. Те включват плащанията за млади земеделски производители, плащанията за екологизиране и допълнителни незадължителни схеми, които страните от ЕС могат да решат да прилагат.

Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

В съответствие с член 137, параграф 1, втора алинея от споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, считано от референтната 2020 година нататък законодателството на ЕС за директните плащания не се прилага за Обединеното кралство. По време на преходния период, определен в това споразумение (т.е. за референтната 2020 г.), членове 107—109 от Договора за функционирането на ЕС (относно държавните помощи) не се прилагат по отношение на схемата за директни плащания, която Обединеното кралство ще приложи, при условие че тази схема е равностойна на схемата на ЕС за директните плащания, определена в Регламент (ЕС) № 1307/2013. В споразумението за оттегляне се определя също така общият финансов лимит, приложим по отношение на подобна схема за директни плащания на Обединеното кралство по време на преходния период.

Документи

СвалиPDF - 386.2 KB
СвалиPDF - 1002.7 KB
СвалиPDF - 685.3 KB
СвалиPDF - 157.8 KB