Podpora EÚ pre malé poľnohospodárske podniky

Viac ako tri štvrtiny poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii sú malé – majú menej ako 10 hektárov, pričom mnoho z nich má menej ako 5 hektárov. Malá veľkosť týchto poľnohospodárskych podnikov často zvyšuje relatívne administratívne zaťaženie spojené s podaním žiadosti o podporu príjmu.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať režim pre malých poľnohospodárov (SFS). Ide o zjednodušený režim podpory príjmu, na základe ktorého sa poľnohospodárom, ktorí sa doň zapoja, udelí jednorazová platba. Tento režim nahrádza všetky ostatné formy platby na podporu príjmu. O maximálnej výške platby sa rozhoduje na vnútroštátnej úrovni, nesmie však presiahnuť sumu 1 250 EUR.

Režim pre malých poľnohospodárov oslobodzuje zúčastnených poľnohospodárov od ekologizačných povinností, pričom na platby na podporu príjmu, ktoré dostávajú, sa neuplatňujú sankcie v rámci krížového plnenia. Viac informácií môžete získať na ministerstve poľnohospodárstva vo vašej krajine alebo na inom príslušnom orgáne.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 387.5 KB