Какво представлява преразпределителното плащане

По-голямата част от земеделските стопанства в Европейския съюз са с площ под 28 хектара. Поради малкия си размер тези стопанства не могат да се възползват от икономии от мащаба. С цел преодоляване на този проблем държавите от ЕС могат да решат да подпомагат по-малките земеделски производители чрез преразпределително плащане.

За да преразпределят подкрепата към по-малките стопани, държавите от ЕС могат да заделят за преразпределително плащане до 30 % от своя национален бюджет за подкрепа на доходите. Плащането е насочено към първите няколко хектара на земеделско стопанство. Това означава, че за всички хектари под определен праг, определен от съответната държава, се предоставя допълнителна подкрепа. Така се помага на малките земеделски стопани, тъй като по-голям дял от площта на техните стопанства ще отговаря на критериите за по-високи плащания.

Броят на хектарите, за които може да бъде отпуснато това плащане, е ограничен до праг, който се определя от националните органи (до 30 хектара или до средния размер на стопанствата в страната, ако той надхвърля 30 хектара). Сумата на хектар се определя от всяка държава от ЕС и не може да надвишава 65 % от средното плащане на хектар. Размерът на допълващото плащане на хектар е различен в отделните държави.

Документи

СвалиPDF - 344.8 KB