Predlogi Komisije

Evropska komisija je 1. junija 2018 predstavila zakonodajne predloge v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za obdobje 2021–2027. Zaradi pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom EU je bil začasni datum začetka predlagane reforme SKP prestavljen na 1. januar 2023.

Po dodelitvi sredstev SKP za obdobje 2021–2027 iz dolgoročnega proračuna EU je bila sprejeta prehodna uredba za leti 2021 in 2022. S prehodno uredbo se razširja večina pravil SKP, ki so veljala v obdobju 2014–2020, zajemala pa bodo tudi nove elemente za vključitev ambicioznejših ukrepov na področju evropskega zelenega dogovora in zagotovitev nemotenega prehoda na prihodnji okvir SKP, kot je določeno v predlogih Komisije.

Predlogi Komisije si prizadevajo spodbujati trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor, ki lahko znatno prispeva k evropskemu zelenemu dogovoru, zlasti v zvezi s strategijo „od vil do vilic“ in strategijo za biotsko raznovrstnost. Predlogi se zlasti osredotočajo na:

 • zagotavljanje poštene obravnave in stabilne gospodarske prihodnosti za kmete
 • uvedbo ambicioznejših ciljev za okoljske in podnebne ukrepe
 • varovanje položaja kmetov v osrčju evropske družbe

Komisija si je za dosego teh obsežnih načrtov zastavila devet posebnih ciljev:

 • zagotovitev pravičnega dohodka za kmete

 • povečanje konkurenčnosti

 • uravnoteženje razmerja moči v prehranski verigi

 • ukrepanje na področju podnebnih sprememb

 • skrb za okolje

 • ohranitev krajine in biotske raznovrstnosti

 • podpora generacijski pomladitvi

 • ustvarjanje dinamičnih podeželskih območij

 • varovanje kakovosti hrane in zdravja

Sorodne informacije

Zakonodajni predlogi, informativni pregledi in ocene učinka

Sporočilo Evropske komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva

Zakonodajni postopek EU

PrenesiPDF - 2 MB
PrenesiPDF - 494.1 KB

Z boljšim usmerjanjem do pravičnejšega sistema

Za zagotovitev stabilnosti in predvidljivosti bo dohodkovna podpora tudi v prihodnje bistveni del SKP.V okviru tega bodo osnovna plačila še naprej odvisna od velikosti kmetij v hektarih. Vendar mora prihodnja SKP v ospredje postaviti male in srednje velike kmetije, hkrati pa spodbujati mlade, da se odločijo za poklic kmeta.

Zato Komisija predlaga:

 • višjo raven podpore na hektar za male in srednje velike kmetije
 • zmanjšanje deleža neposrednih plačil, ki presegajo 60 000 evrov na kmetijo, in omejitev plačil na 100 000 evrov na kmetijo za zagotovitev pravičnejše porazdelitve plačil
 • najmanj 2 % neposrednih plačil, ki jih prejme posamezna država EU, naj bo namenjenih mladim kmetom in dopolnjenih s finančno podporo v okviru razvoja podeželja in ukrepov za lažji dostop do zemljišč in prenos zemljišč
 • države EU bodo morale zagotoviti, da dohodkovno podporo prejmejo samo pravi kmetje
PrenesiPDF - 1.4 MB

Ambicioznejši zeleni cilji

Kmetje imajo ključno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb, varovanju okolja ter ohranjanju krajine in biotske raznovrstnosti. Cilj Evropske komisije je olajšati vlogo kmetov z zagotavljanjem, da bo SKP:

 • prispevala k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter razvoju trajnostne energije
 • spodbujala trajnostni razvoj in učinkovito upravljanje naravnih virov, denimo vode, tal in zraka
 • prispevala k zaščiti biotske raznovrstnosti, krepila ekosistemske storitve ter ohranjala habitate in krajine

Nova zelena struktura

Komisija je v svojih predlogih določila novo zeleno strukturo za SKP, ki vsebuje okrepljene obvezne zahteve in večje možnosti financiranja za okoljsko vzdržno kmetovanje. Med predlaganimi ukrepi so:

 • ohranjanje tal s pomočjo zahtev za varovanje z ogljikom bogatih mokrišč in kolobarjenje
 • obvezna uporaba orodja za upravljanje hranil, ki pomaga kmetom izboljšati kakovost vode ter zmanjšati ravni amoniaka in dušikovega oksida na njihovih kmetijah
 • nov tok financiranja za „ekosheme“ iz proračuna SKP za neposredna plačila, ki podpira in spodbuja kmete k uvajanju kmetijskih praks, ki so koristne za podnebje, biotsko raznovrstnost in okolje

S takimi ukrepi bo SKP kmetijstvo postavila v osrčje evropskega zelenega dogovora ter ambicioznih strategij za biotsko raznovrstnost in od vil do vilic.

PrenesiPDF - 2.4 MB
PrenesiPDF - 973.9 KB
PrenesiPDF - 3 MB

Kmetje v osrčju evropske družbe

Kmetje so v osrčju evropskih podeželskih skupnosti, saj zagotavljajo vitalne javne dobrine. Prihodnja SKP predlaga razvoj, podporo in vlaganje v naše podeželske skupnosti na naslednje načine:

 • pomoč novim generacijam kmetov pri odločanju za poklic kmeta, in sicer s spodbujanjem prenosa znanja med generacijami in lažjim dostopom do zemljišč za mlade kmete;
 • spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialnega vključevanja in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom;
 • izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe na področju hrane in zdravja, vključno z varno, hranljivo in trajnostno hrano, zmanjšanjem razmetavanja s hrano ter dobrobitjo živali;
 • zagotovitev stalne podpore za podeželske skupnosti prek pobude za pametne vasi in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v okviru programa LEADER.
PrenesiPDF - 1.4 MB

Nov način dela

Evropska komisija je predlagala poenostavitev in modernizacijo SKP s preusmeritvijo poudarka s pravil in skladnosti na rezultate in uspešnost.

Posodobljen vseevropski okvir

Okvir politike bo temeljil na devetih posebnih ciljih, ki se osredotočajo na družbene, gospodarske in okoljske cilje SKP.

Komisija je za dosego teh ciljev pripravila sveženj širših političnih ukrepov, ki jih lahko države EU prilagodijo svojim potrebam in zmogljivostim.

Komisija bo znotraj novega okvira za uspešnost, spremljanje in ocenjevanje zagotovila tudi skupni sistem kazalnikov rezultatov, ki se bodo uporabili za ocenjevanje napredka držav EU pri doseganju ciljev SKP.

Strateški načrti SKP

Vsaka država EU bo pripravila svoj strateški načrt SKP, v katerem bo določila neposredna sredstva SKP, namenjena specifičnim ciljem, in opredelila, kako ti cilji prispevajo k skupnim ciljem EU.

Pri pripravi načrtov se bo vsaka država povezala s Komisijo, se posvetovala s strokovnjaki in deležniki ter izvedla obsežno analizo SWOT (analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) svojih posebnih potreb.

Vsi strateški načrti bodo pred izvajanjem predloženi Evropski komisiji v potrditev. Poleg tega bodo države EU predložile letni načrt o smotrnosti, ki kaže napredek pri doseganju zastavljenih ciljev.

Prednosti novega načina dela

 • Učinkovitejši model izvajanja

Nov pristop združuje podrobno načrtovanje in jasne cilje z uporabnimi ukrepi in celostnim spremljanjem, da bi zagotovili doseganje rezultatov.

 • Večja prožnost

V prihodnosti bodo države EU imele večjo svobodo pri oblikovanju pravil in dodelitvi finančnih sredstev za potrebe svojih kmetov in podeželskih skupnosti, če so v skladu s standardi in cilji EU.

 • Racionalnejša uprava

Države predložijo samo en strateški načrt, ki zajema dohodkovno podporo, sektorske strategije in razvoj podeželja, kar omogoča lažje izvajanje in manjše upravno breme.

 • Boljše varovanje okolja

Države bodo morale pri predstavitvi svojih strateških načrtov prikazati višje okoljske cilje od sedanjih. Z novim načinom dela bodo lahko države vseevropske standarde in cilje spremenile v ukrepe, ki so pomembni za dejansko stanje na terenu.

Sorodne informacije

Posebni cilji SKP po državah

PrenesiPDF - 3 MB

Okrepitev inovacij

Znanje in inovacije so ključnega pomena za pameten, vzdržljiv in trajnosten kmetijski sektor. Prihodnja SKP bo spodbujala večje naložbe v raziskave in inovacije ter kmetom in podeželskim skupnostim omogočala, da jih izkoristijo.

Zato je bistveno, da s trdnejšimi sistemi znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS) okrepimo zasnovo in razvoj inovacijskih projektov, razširjamo njihove rezultate in jih čim širše uporabimo. Vključitev nacionalnih strategij AKIS v strateške načrte v okviru SKP bo spodbudila strukturiranje in organizacijo nacionalnega inovacijskega ekosistema. Z zagotavljanjem dobro delujočih strategij AKIS po vsej Evropi se preprečuje podvajanje prizadevanj, prihranijo se stroški, poveča se vpliv financiranja EU ter vpliv nacionalnega/regionalnega financiranja in pospešijo inovacije.

Uspešne strategije AKIS vsebujejo štiri glavne skupine ukrepov:

 1. povečanje pretoka znanja in krepitev povezav med raziskavami in prakso
 2. krepitev vseh storitev kmetijskega svetovanja in njihovih medsebojnih povezav znotraj AKIS
 3. spodbujanje večtematskih in čezmejnih interaktivnih inovacij
 4. podpora digitalnemu prehodu v kmetijstvu

Evropska komisija je predlagala, da se za raziskave in inovacije na področju prehrane, kmetijstva, razvoja podeželja in biogospodarstva iz programa Obzorje Evropa rezervirajo sredstva v višini 10 milijard evrov. Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) bo še naprej združevalo vire financiranja iz programa Obzorje Evropa in razvoja podeželja, da bi spodbujali konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo.

PrenesiPDF - 770.6 KB
PrenesiPDF - 13.4 MB

Močan proračun

Po sprejetju dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 bodo prihodnji SKP namenjena precejšnja sredstva.

 • 387 milijard evrov

  za sredstva SKP

Evropskemu kmetijskemu jamstvenemu skladu (EKJS) bodo namenjena sredstva v višini 291,1 milijarde evrov (po tekočih cenah), Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), vključno z instrumentom NextGenerationEU, pa sredstva v višini 95,5 milijarde evrov.

 • Do 8 milijard evrov

  za instrument NextGenerationEU

NextGenerationEU bo okrepil proračun EKSRP z 8 milijardami evrov, namenjenimi strukturnim spremembam podeželskih območij, ki so potrebne za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora in digitalnega prehoda.

 • Do 25 %

  za prenos med dohodkovno podporo in razvojem podeželja

Da bi države EU lahko bolje prilagodile svojo politiko prednostnim ciljev kmetijskega sektorja, bodo imele možnost, da do 25 % svojih dodelitev SKP prenesejo na dohodkovno podporo in razvoj podeželja. Države EU lahko uporabijo dodatne fleksibilne možnosti za nekatere posebne namene, denimo možnost podpore okoljskih in podnebnih ciljev, podpore mladih kmetov in podpore v primeru držav s podpovprečnimi neposrednimi plačili.

Sorodne informacije

Proračun EU za prihodnost

Najnovejše