Zakonodajni predlogi

Evropska komisija je 1. junija 2018 predstavila zakonodajne predloge v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) po letu 2020. Cilj predlogov je oblikovati SKP, ki bo bolj odzivna na sedanje in prihodnje izzive, kot so podnebne spremembe ali generacijska pomladitev, hkrati pa bo še naprej podpirala evropske kmete za trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor.

Evropska unija oblikuje svoj proračun za pragmatično, sodobno in dolgoročno načrtovanje za obdobje 2021–2027, da bi dosegli rezultate, ki jih pričakujejo Evropejci. Komisija predlaga, da se financiranje SKP zmerno zmanjša, za približno 5 %, zaradi manjših prispevkov v prihodnji uniji 27 držav članic.

Sorodne informacije

Zakonodajni predlogi, informativni pregledi in ocene učinka

Proračun EU za prihodnost

Zakonodajni postopek EU

Devet jasnih ciljev

Prihodnja SKP bo temeljila na devetih ciljih in bo še naprej zagotavljala dostop do visokokakovostne hrane in podpirala edinstven evropski sistem kmetijstva.

Devet ciljev prihodnje SKP:

 • zagotovitev pravičnega dohodka kmetov
 • okrepitev konkurenčnosti
 • uravnoteženje razmerja moči v prehranski verigi
 • ukrepanje na področju podnebnih sprememb
 • skrb za okolje
 • ohranitev krajine in biotske raznovrstnosti
 • podpora generacijski pomladitvi
 • ustvarjanje dinamičnih podeželskih območij
 • varovanje kakovosti hrane in zdravja

Sorodne informacije

Dejstva in politična ustreznost devetih ciljev

Izzivi za kmetijstvo in podeželska območja

Ključni elementi predlogov

Z boljšim usmerjanjem do pravičnejšega sistema

Za zagotovitev stabilnosti in predvidljivosti bo podpora dohodka še naprej bistveni del SKP. V tem smislu bodo osnovna plačila še naprej odvisna od velikosti kmetij v hektarih. Vendar bo prihodnja SKP v ospredje postavila male in srednje velike kmetije, hkrati pa bo spodbujala mlade, da se odločijo za poklic kmeta. Zato Komisija predlaga:

 • višjo raven podpore na hektar za male in srednje velike kmetije
 • zmanjšanje deleža neposrednih plačil, ki presegajo 60 000 evrov na kmetijo, in omejitev plačila na 100 000 evrov na kmetijo za zagotovitev pravičnejše porazdelitve plačil
 • najmanj 2 % neposrednih plačil, ki jih prejme posamezna država EU, bo prihranjenih za mlade kmete in dopolnjenih s finančno podporo v okviru razvoja podeželja in z ukrepi za olajšanje dostopa do zemljišč in prenosa zemljišč
 • države EU bodo morale zagotoviti, da dohodkovno podporo dobijo samo pravi kmetje

Ambicioznejši okoljski in podnebni ukrepi

Kmetje imajo ključno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb, varovanju okolja ter ohranjanju krajine in biotske raznovrstnosti. Evropska komisija si v svojem predlogu zastavlja visoke cilje na področju okolja in podnebnih sprememb. Med obveznimi zahtevami so:

 • ohranjanje tal, bogatih z ogljikom, z zaščito mokrišč in šotišč
 • obvezno orodje za upravljanje hranil za izboljšanje kakovosti vode ter zmanjšanje ravni amoniaka in dušikovega oksida
 • kolobarjenje namesto diverzifikacije posevkov

Kmetje bodo imeli možnost, da storijo še več in presežejo te zahteve. Države članice EU bodo pripravile prostovoljne ekosheme za podporo in spodbudo kmetom pri uporabi kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje.

Kmetje v osrčju evropske družbe

Kmetje so v osrčju evropskih podeželskih skupnosti, saj zagotavljajo vitalne javne dobrine. Prihodnja SKP predlaga krepitev razvoja podeželskih območij na naslednje načine:

 • pomoč novim generacijam pri odločanju za poklic kmeta, in sicer s shemami mentorstva za mlade kmete, ki bi jih izvajali bolj izkušeni kmetje, z izboljšanjem prenosa znanja med generacijama ali z razvojem načrtov za dedovanje kmetij
 • spodbujanje držav EU, da storijo več na nacionalni ravni, na primer z uvedbo prožnejših pravil na področju davkov in dedovanja, da bi se izboljšal dostop do zemljišč za mlade kmete
 • določitev strožjih zahtev za kmete na področju varnosti in kakovosti hrane tako, da se finančna podpora denimo dodeli le tistim kmetom, ki izpolnjujejo pravila za zmanjšanje uporabe pesticidov in antibiotikov

Sorodne informacije

PrenesiPDF - 3 MB

Nov način dela

Evropska komisija predlaga prožnejši sistem, ki naj bi poenostavil in posodobil način delovanja SKP. Poudarek ne bo več na izpolnjevanju pravil, pač pa na rezultatih in uspešnosti.

Države članice bodo v strateških načrtih določile, kako nameravajo doseči devet ciljev na ravni EU z uporabo instrumentov SKP ter z upoštevanjem specifičnih potreb svojih kmetov in podeželskih skupnosti.

Novi način dela bo prav tako vključeval:

 • racionalizacijo upravnih postopkov: države bodo predložile enotni strateški načrt, ki bo pokrival tako neposredna plačila kot razvoj podeželja in sektorske strategije
 • poenostavitev varstva okolja: z vrsto standardov in ciljev na ravni EU bo vsaka država prilagodila svoje okoljske in podnebne ukrepe svojim specifičnim potrebam
 • poenostavitev podpore za mlade kmete: enotni strateški načrt bo omogočil dosledno ukrepanje za generacijsko pomladitev in bo vključeval tako neposredna plačila kot razvoj podeželja. Poleg tega bo za mlade kmete enostavnejši dostop do dopolnilne dohodkovne podpore ter podpore za ustanovitev kmetijskega gospodarstva, saj bodo merila upravičenosti poenostavljena.

Sorodne informacije

Govor komisarja Phila Hogana o poenostavitvi in subsidiarnosti na zasedanju sveta za kmetijstvo in ribištvo dne 16. julija 2018

PrenesiPDF - 2.6 MB
PrenesiPDF - 7.5 MB

Okrepitev inovacij

Znanje in inovacije so ključnega pomena za pameten, vzdržljiv in trajnosten kmetijski sektor. SKP prihodnosti bo spodbujala večje naložbe v raziskave in inovacije ter kmetom in podeželskim skupnostim omogočala, da jih izkoristijo.

Zato je bistveno, da s trdnejšimi sistemi znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS) okrepimo zasnovo in razvoj inovacijskih projektov, razširimo njihove rezultate in jih čim širše uporabimo. Oblikovanje in organizacijo nacionalnega inovacijskega ekosistema bodo spodbudile tudi nacionalne strategije AKIS in strateški načrti SKP, kot jih navaja člen 102 predloga uredbe o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike. Zagotavljanje, da so po vsej EU dobro delujoče strategije AKIS, bo preprečevalo podvajanje prizadevanj, prihranilo stroške, povečalo vpliv financiranja EU ter vpliv nacionalnega/regionalnega financiranja in pospešilo inovacije.

Uspešne strategije AKIS vsebujejo štiri glavne skupine ukrepov

 1. povečevanje pretoka znanja in krepitev povezav med raziskavami in prakso
 2. krepitev vseh storitev kmetijskega svetovanja in njihovih medsebojnih povezav znotraj AKIS
 3. krepitev večtematskih in čezmejnih interaktivnih inovacij
 4. podpora digitalnemu prehodu v kmetijstvu

Evropska komisija je predlagala, da se za raziskave in inovacije na področju prehrane, kmetijstva, razvoja podeželja in biogospodarstva iz programa Obzorje Evropa rezervirajo sredstva v višini 10 milijard evrov. Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) bo še naprej združevalo vire financiranja iz programa Obzorje Evropa in razvoja podeželja za spodbujanje konkurenčnega in trajnostnega kmetijstva in gozdarstva.

Najnovejše

Dokumenti

PrenesiPDF - 1.4 MB
PrenesiPDF - 973.9 KB
PrenesiPDF - 1.4 MB
PrenesiPDF - 770.6 KB
PrenesiPDF - 13.4 MB