Návrhy Komisie

Európska komisia predstavila 1. júna 2018 legislatívne návrhy týkajúce sa podoby spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na obdobie 2021 – 2027. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ sa predbežný dátum začatia navrhovanej reformy SPP posunul na 1. januára 2023.

Po tom, ako sa na SPP na roky 2021 – 2027 pridelili finančné prostriedky z dlhodobého rozpočtu EÚ, sa dohodlo prechodné nariadenie na roky 2021 a 2022. Prechodným nariadením sa predĺži platnosť väčšiny pravidiel SPP, ktoré boli zavedené počas obdobia 2014 – 2020, pričom sa doň zároveň začlenia nové prvky s cieľom zahrnúť väčšie ambície v oblasti ekológie a zabezpečiť hladký prechod na budúci rámec SPP, ako sa uvádza v návrhoch Komisie.

Cieľom návrhov Komisie je podporiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora tak, aby dokázal významne prispieť k Európskej zelenej dohode, a to najmä pokiaľ ide o stratégiu z farmy na stôl a stratégiu v oblasti biodiverzity. Návrhy sa zameriavajú najmä na:

 • zabezpečenie spravodlivých podmienok a stabilnej hospodárskej budúcnosti pre poľnohospodárov,
 • stanovenie vyšších ambícií, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy,
 • ochranu postavenia poľnohospodárstva ako základu európskej spoločnosti.

Na dosiahnutie týchto všeobecných cieľov Komisia stanovila deväť konkrétnych úloh:

 • zabezpečenie spravodlivého príjmu pre poľnohospodárov,

 • zvýšenie konkurencieschopnosti,

 • obnova rovnováhy v potravinovom reťazci,

 • opatrenia v oblasti zmeny klímy,

 • starostlivosť o životné prostredie,

 • ochrana krajiny a biodiverzity,

 • podpora generačnej obnovy,

 • podpora dynamických vidieckych oblastí,

 • ochrana kvality potravín a zdravia.

Súvisiace informácie

Legislatívne návrhy, informačné prehľady a posúdenia vplyvu

Oznámenie Európskej komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva

Proces tvorby práva EÚ

StiahnuťPDF - 2 MB
StiahnuťPDF - 494.1 KB

Spravodlivejšie podmienky vďaka lepšiemu zacieleniu

V záujme zaistenia stability a predvídateľnosti zostane dôležitým prvkom SPP podpora príjmu. V tomto kontexte sa bude základná platba i naďalej odvíjať od rozlohy poľnohospodárskeho podniku v hektároch. Budúca SPP však musí venovať pozornosť najmä malým a stredným poľnohospodárskym podnikom a podporovať mladých poľnohospodárov, aby sa tejto profesii začali venovať.

Preto Komisia navrhuje:

 • vyššiu úroveň podpory na hektár pre malé a stredné poľnohospodárske podniky,
 • zníženie podielu prijatých priamych platieb, ak suma na jeden poľnohospodársky podnik prekročí 60 000 eur, a stanovenie stropu platieb na úrovni 100 000 eur na poľnohospodársky podnik, čím sa zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie platieb,
 • vyčleniť pre mladých poľnohospodárov aspoň 2 % podpory vo forme priamych platieb pridelených jednotlivým krajinám EÚ a doplniť ich o finančnú podporu v rámci rozvoja vidieka a o opatrenia uľahčujúce prístup k pôde a jej prevody,
 • poveriť štáty EÚ úlohou dohliadnuť na to, aby podporu získali len skutoční poľnohospodári.
StiahnuťPDF - 1.4 MB

Vyššie ekologické ambície

Poľnohospodári zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení otázky zmeny klímy, ochrane životného prostredia a zachovaní krajiny a biodiverzity. S cieľom uľahčiť úlohu poľnohospodárov Európska komisia zabezpečí, aby SPP:

 • prispievala k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako aj k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov,
 • podporovala udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch,
 • prispievala k ochrane biodiverzity, zlepšovaniu ekosystémových služieb a ochrane biotopov a krajinných oblastí.

Nová ekologická architektúra

Vo svojich návrhoch Komisia stanovuje novú ekologickú architektúru SPP, ktorá obsahuje posilnené povinné požiadavky a rozšírené možnosti financovania ekologického poľnohospodárstva. Medzi predpokladané opatrenia uvedené v návrhoch patria:

 • požiadavky na ochranu mokradí bohatých na uhlík a striedanie plodín s cieľom chrániť pôdu,
 • povinný nástroj na hospodárenie so živinami, ktorý má poľnohospodárom pomôcť zlepšiť kvalitu vody a znížiť úrovne amoniaku a oxidu dusného v ich poľnohospodárskych podnikoch,
 • nový tok financovania z rozpočtu SPP na priame platby určený pre ekologické režimy, ktorý bude podporovať poľnohospodárov a motivovať ich k tomu, aby uplatňovali poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu, biodiverzitu a životné prostredie.

Vďaka uvedeným opatreniam sa poľnohospodárstvo stane prostredníctvom SPP stredobodom Európskej zelenej dohody, ako aj ambicióznej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a stratégie z farmy na stôl.

StiahnuťPDF - 2.4 MB
StiahnuťPDF - 973.9 KB
StiahnuťPDF - 3.7 MB

Poľnohospodári ako základ európskej spoločnosti

Poľnohospodári sú ústredným prvkom európskych vidieckych spoločenstiev, poskytujú základné verejné statky. V budúcej SPP sa navrhuje rozvoj a podpora našich vidieckych komunít, ako aj investície do týchto komunít, a to:

 • podporou nových generácií poľnohospodárov, aby sa začali venovať tomuto povolaniu, a to prostredníctvom prenosu znalostí zo starších generácií na mladšie a zlepšovaním prístupu mladých poľnohospodárov k pôde,
 • podporou zamestnanosti, rastu, sociálneho začlenenia a miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva,
 • zlepšením reakcie poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti a udržateľnosti potravín, plytvania potravinami, ako aj dobrých životných podmienok zvierat,
 • poskytovaním nepretržitej podpory vidieckym komunitám prostredníctvom iniciatívy Inteligentné obce a miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci programu LEADER.
StiahnuťPDF - 1.4 MB

Nový spôsob fungovania

Európska komisia navrhuje zjednodušenie a modernizáciu fungovania SPP posunom zamerania z pravidiel a dodržiavania predpisov na výsledky a výkonnosť.

Aktualizovaný rámec pre celú EÚ

Politický rámec bude založený na deviatich konkrétnych cieľoch so zameraním na sociálne, hospodárske a environmentálne ciele SPP.

S cieľom dosiahnuť tieto ciele Komisia poskytne súbor rozsiahlych politických opatrení, ktoré môžu krajiny EÚ prispôsobovať podľa vlastných potrieb a možností.

Komisia zároveň poskytne spoločný súbor ukazovateľov výsledkov ako súčasť nového rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia, ktorý sa použije na posudzovanie pokroku krajín EÚ pri dosahovaní cieľov SPP.

Strategické plány SPP

Každá krajina EÚ vypracuje vlastný strategický plán SPP, v ktorom stanoví, akým spôsobom bude prideľovať finančné prostriedky SPP na plnenie konkrétnych cieľov a ako tieto ciele prispejú k všeobecným cieľom EÚ.

Každá krajina bude pri vypracúvaní svojich plánov spolupracovať s Komisiou, uskutočňovať konzultácie s odborníkmi a zainteresovanými stranami a vykoná rozsiahlu analýzu svojich konkrétnych potrieb z hľadiska silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb (tzv. analýza SWOT).

Všetky strategické plány sa pred vykonávaním predložia Európskej komisii na hodnotenie a schválenie. Okrem toho budú krajiny EÚ predkladať výročnú správu o výkonnosti, v ktorej uvedú pokrok pri dosahovaní stanovených cieľov.

Výhody nového spôsobu fungovania

 • Účinnejší model vykonávania

Nový prístup spája podrobné plánovanie a jasné ciele s funkčnými opatreniami a komplexným monitorovaním s cieľom zabezpečiť dosahovanie cieľov.

 • Väčšia flexibilita

Krajiny EÚ budú mať v rámci budúcej SPP väčšiu slobodu pri navrhovaní pravidiel a prideľovaní finančných prostriedkov podľa potrieb svojich poľnohospodárov a vidieckych komunít, pokiaľ budú v súlade s normami a cieľmi EÚ.

 • Zjednodušená administratíva

Krajiny predložia len jeden strategický plán, ktorý bude zahŕňať podporu príjmov, sektorové stratégie a rozvoj vidieka, čo umožní bezproblémovejšie vykonávanie a zníži administratívne zaťaženie.

 • Silnejšia ochrana životného prostredia

Krajiny budú musieť pri predkladaní svojich strategických plánov preukázať vyššie ambície v oblasti ochrany životného prostredia ako v súčasnosti. Nové spôsoby fungovania umožnia krajinám pretvoriť normy a ciele pre celú EÚ na opatrenia, ktoré sú relevantné pre realitu v praxi.

Súvisiace informácie

Špecifické ciele SPP podľa jednotlivých krajín

StiahnuťPDF - 3 MB

Podpora inovácie

Znalosti a inovácia sú základným predpokladom inteligentného, odolného a udržateľného sektora poľnohospodárstva. Budúca SPP bude podporovať zvyšovanie investícií do výskumu a inovácií a umožní, aby z nich mali poľnohospodári a vidiecke spoločenstvá prospech.

Preto je nevyhnutné vybudovať účinnejšie znalostné a inovačné systémy (AKIS), ktoré pomôžu stimulovať spustenie a rozvoj inovačných projektov, šírenie ich výsledkov a čo najširšie využitie v praxi. Začlenenie národných stratégií AKIS do strategických plánov SPP bude stimulom pre štruktúrovanie a organizáciu národného inovačného ekosystému. Zabezpečením dobre fungujúcich systémov AKIS v celej EÚ sa zabráni zdvojovaniu úsilia, ušetria sa náklady, zvýši sa vplyv financovania z fondov EÚ i z vnútroštátnych/regionálnych fondov a urýchlia sa inovácie.

Úspešné stratégie AKIS zahŕňajú štyri hlavné skupiny opatrení:

 1. zvýšenie toku znalostí a posilnenie väzieb medzi výskumom a praxou,
 2. skvalitnenie všetkých poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky a podpora ich vzájomného prepojenia v rámci AKIS,
 3. rozšírenie medziodborovej a cezhraničnej interaktívnej inovácie,
 4. podpora prechodu na digitálne technológie v poľnohospodárstve.

Na výskum a inováciu v oblasti potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva navrhla Európska komisia vyčleniť osobitný rozpočet vo výške 10 miliárd eur z programu Horizont Európa. Európske partnerstvo v oblasti inovácií v sektore poľnohospodárstva (EIP-AGRI) bude naďalej združovať finančné prostriedky z programu Horizont Európa a prostriedky určené na rozvoj vidieka s cieľom posilniť konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo.

StiahnuťPDF - 770.6 KB
StiahnuťPDF - 13.4 MB

Značný rozpočet

V nadväznosti na prijatie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 bude mať budúca SPP silné finančné zázemie.

 • 387 miliárd eur

  na financovanie SPP

Výška financovania z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rámci SPP bola stanovená na 291,1 miliardy eur (v bežných cenách), kým finančné krytie z jej Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane financovania z nástroja Next Generation EU dosiahne výšku 95,5 miliardy eur.

 • Až 8 miliárd eur

  z nástroja Next Generation EU

Nástroj Next Generation EU posilní rozpočet EPFRV o 8 miliárd eur s cieľom pomôcť vidieckym oblastiam uskutočniť štrukturálne zmeny potrebné na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody a digitálnej transformácie.

 • Až 25 %

  presun medzi podporou príjmu a rozvojom vidieka

V záujme lepšieho prispôsobenia danej politiky prioritám svojich poľnohospodárskych odvetví budú mať krajiny EÚ možnosť presunúť až 25 % svojich alokácií v rámci SPP medzi pilierom podpory príjmov a pilierom rozvoja vidieka. Krajiny EÚ môžu uplatňovať dodatočnú flexibilitu na určité osobitné účely, ako je podpora cieľov v oblasti životného prostredia a klímy, podpora mladých poľnohospodárov, ako aj v prípade krajín s podpriemernými priamymi platbami.

Súvisiace informácie

Rozpočet EÚ pre budúcnosť

Aktuality