Wetsvoorstellen

Op 1 juni 2018 heeft de Europese Commissie een aantal wetsvoorstellen met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2020 gepresenteerd. De bedoeling van deze voorstellen is het GLB beter af te stemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering en generatiewissel, en tegelijkertijd de Europese landbouwers te blijven steunen om de landbouw duurzaam en concurrerend te houden.

De Europese Unie streeft bij haar begroting naar een pragmatische, moderne en langetermijnplanning voor de periode 2021-27, want ze wil resultaten boeken waar de mensen in Europa echt wat aan hebben. De Commissie stelt voor het budget voor het GLB licht te verminderen, met ongeveer 5%, omdat er in de toekomstige Unie met 27 leden minder geld zal binnenkomen.

Zie ook:

Wetsvoorstellen, factsheets en effectbeoordelingen

EU-begroting voor de toekomst

EU-wetgevingsproces

Negen heldere doelstellingen

Het GLB zal in de toekomst op basis van negen doelstellingen voor voedsel van hoge kwaliteit blijven zorgen en het unieke Europese landbouwmodel blijven ondersteunen.

De negen doelstellingen van het toekomstige GLB luiden:

 • zorgen voor een eerlijk inkomen voor de boeren
 • het concurrentievermogen vergroten
 • het machtsevenwicht in de voedselketen herstellen
 • de klimaatverandering tegengaan
 • zorgen voor het milieu
 • landschappen en de biodiversiteit beschermen
 • de generatiewissel bevorderen
 • het platteland vitaal houden
 • de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Zie ook:

Feiten en beleidsrelevantie van de 9 doelstellingen

Uitdagingen voor landbouw en plattelandsgebieden

Belangrijkste aspecten van de voorstellen

Doelgerichter voor een eerlijkere deal

Met het oog op stabiliteit en voorspelbaarheid blijft inkomenssteun een grote rol spelen in het GLB. Bij de basisbetalingen zal net als in het verleden worden uitgegaan van de grootte van het bedrijf in hectare. Maar het is bedoeling om in het toekomstige GLB voorrang te geven aan kleine en middelgrote landbouwbedrijven en jonge mensen aan te moedigen om voor dit beroep te kiezen. De Commissie stelt daarom voor:

 • de steun per hectare voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven te verhogen
 • het aandeel rechtstreekse betalingen van meer dan 60 duizend euro te verlagen en een maximum van 100 duizend euro per bedrijf in te voeren om de betalingen eerlijker te verdelen
 • per land minstens 2% van het bedrag voor rechtstreekse betalingen te reserveren voor jonge boeren, en dit nog aan te vullen met financiële steun die bestemd is voor plattelandsontwikkeling en voor maatregelen om de toegang tot grond en de overdracht van land te vergemakkelijken
 • de EU-landen te vragen erop toe te zien dat alleen echte boeren steun ontvangen

Ambitieuzer wat milieu en klimaat betreft

Boeren spelen al een grote rol in de strijd tegen klimaatverandering, bij het beschermen van het milieu en bij de instandhouding van landschappen en biodiversiteit. De voorstellen van de Europese Commissie stellen hoge eisen aan milieu- en klimaatbescherming. Het wordt bijvoorbeeld verplicht om:

 • koolstofrijke bodems in stand te houden door wetlands en veengebieden te beschermen
 • een methode voor nutriëntenbeheer te gebruiken om de waterkwaliteit te verbeteren en de ammoniak- en stikstofoxidegehalten te beperken
 • vruchtwisseling toe te passen in plaats van gewasdiversificatie

Boeren die meer willen doen dan wat wettelijk verplicht is, worden hiervoor beloond. De EU-landen moeten ecoregelingen ontwikkelen om boeren te steunen en te stimuleren om landbouwpraktijken toe te passen die gunstig zijn voor het milieu.

Boeren: de kern van de Europese samenleving

Boeren zijn essentieel voor de plattelandsgemeenschappen in Europa, omdat zij de samenleving van onmisbare producten voorzien. In het toekomstige GLB wordt voorgesteld de ontwikkeling van plattelandsgebieden te stimuleren door:

 • jongere generaties te helpen zich als boer te vestigen, door hen te laten begeleiden door ervaren boeren om de kennisoverdracht van generatie op generatie en de ontwikkeling van opvolgingsplannen te verbeteren
 • de EU-landen te bewegen om meer te doen op nationaal niveau, bijvoorbeeld door de het belasting- en erfrecht te versoepelen, zodat jonge boeren gemakkelijker aan landbouwgrond kunnen komen
 • strengere eisen aan de voedselveiligheid en ­kwaliteit te stellen waardoor boeren alleen financiële steun krijgen als ze voldoen aan de regels voor de vermindering van het gebruik van pesticiden en antibiotica

Zie ook:

DownloadenPDF - 3 MB

Een nieuwe aanpak

De Europese Commissie stelt een flexibeler systeem voor om de werking van het GLB te vereenvoudigen en te moderniseren. In het beleid zal de nadruk worden gelegd op resultaten en prestaties in plaats van op regels en handhaving.

In strategische plannen moeten de EU-landen aangeven hoe zij van plan zijn om met behulp van GLB-instrumenten aan de negen EU-doelstellingen te voldoen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van hun boeren en plattelandsgemeenschappen.

De nieuwe aanpak houdt ook het volgende in:

 • stroomlijning van administratieve procedures: de EU-landen hoeven nog maar één strategieplan in te dienen dat betrekking heeft op rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en sectorale strategieën
 • vereenvoudiging van de milieubescherming: via een reeks normen en doelstellingen op EU-niveau past elk land de milieu- en klimaatacties aan de realiteit op het terrein aan
 • vereenvoudiging van de steun voor jonge boeren: één enkel strategieplan zorgt voor een samenhangende benadering voor generatiewissel waarvoor zowel rechtstreekse betalingen als plattelandsontwikkeling worden ingezet. Bovendien kunnen jonge boeren makkelijker een aanvullend inkomen en vestigingssteun krijgen, omdat de EU-criteria daarvoor zullen worden versoepeld.

Zie ook:

Toespraak van commissaris Phil Hogan over vereenvoudiging en subsidiariteit op de Raad Landbouw en Visserij, 16 juli 2018

DownloadenPDF - 2.6 MB
DownloadenPDF - 7.5 MB

Innovatie bevorderen

Kennis en innovatie zijn essentieel voor een slimme, veerkrachtige en duurzame landbouwsector. Het GLB van de toekomst zal zowel hogere investeringen in onderzoek en innovatie aanmoedigen als landbouwers en plattelandsgemeenschappen in staat stellen er de vruchten van te plukken.

Daarom is het van cruciaal belang dat de kennis- en innovatiesystemen voor de landbouw (AKIS) worden versterkt om innovatieprojecten te stimuleren, en de resultaten en toepassing hiervan zo ruim mogelijk te verspreiden. Als de EU-landen AKIS-strategieën opnemen in hun strategische GLB-plannen, zoals beschreven in artikel 102 van het voorstel voor een verordening over ondersteuning van die GLB-plannen, bevordert dat de structurering en organisatie van het nationale innovatie-ecosysteem. Goed functionerende AKIS in de hele EU voorkomen dubbel werk, besparen kosten, vergroten de impact van Europese, nationale en regionale investeringen en versnellen de innovatie.

Voor een succesvolle AKIS-strategie zijn vooral de volgende vier soorten maatregelen nodig:

 1. verbetering van de kennisstromen en versterking van de banden tussen onderzoek en praktijk
 2. versterking van alle landbouwadviesdiensten en hun onderlinge samenwerking binnen de AKIS
 3. meer grens- en sectoroverschrijdende interactieve innovatie
 4. ondersteuning van de digitale transitie in de landbouw

De Europese Commissie heeft voorgesteld 10 miljard euro uit het Horizon Europa-programma uit te trekken voor onderzoek en innovatie op het gebied van voeding, landbouw, plattelandsontwikkeling en de bio-economie. Het Europees innovatiepartnerschap (EIP-AGRI) zal de financiële middelen van Horizon Europa en plattelandsontwikkeling blijven bundelen om de land- en bosbouw concurrerender en duurzamer te maken.

Nieuws

Documenten

DownloadenPDF - 1.4 MB
DownloadenPDF - 973.9 KB
DownloadenPDF - 1.4 MB
DownloadenPDF - 770.6 KB
DownloadenPDF - 13.4 MB