Legislativní návrhy

Evropská komise představila 1. června 2018 legislativní návrhy týkající se podoby společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Cílem těchto návrhů je zvýšit schopnost SZP reagovat na současné a budoucí výzvy, jako je například změna klimatu nebo generační obměna, a zároveň pokračovat v podpoře evropských zemědělců a zajistit udržitelné a konkurenceschopné zemědělství.

Evropská unie se nyní snaží připravit svůj dlouhodobý rozpočet na období 2021–2027 pragmatickým a moderním způsobem, aby bylo možné řešit otázky, kterým obyvatelé Evropy přikládají největší význam.

Související informace

Legislativní návrhy, infopřehledy a posouzení dopadů

Rozpočet EU pro budoucnost

Proces tvorby právních předpisů EU

Devět jasně vymezených cílů

Budoucí SZP bude na základě 9 cílů i nadále zajišťovat nabídku vysoce kvalitních potravin a nepřestane být silnou oporou jedinečnému evropskému modelu zemědělství.

K 9 cílům budoucí SPZ patří:

 • zajištění spravedlivého příjmu zemědělců
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci
 • opatření v oblasti změny klimatu
 • péče o životní prostředí
 • zachování krajiny a biologické rozmanitosti
 • podpora generační obměny
 • zajištění dynamičnosti venkovských oblastí
 • ochrana kvality potravin a zdraví

Související informace

Fakta a strategický význam 9 cílů

Výzvy pro zemědělství a venkovské oblasti

Hlavní aspekty návrhu

Spravedlivější podmínky díky lépe zaměřené podpoře

V zájmu zajištění stability a předvídatelnosti zůstane důležitým prvkem SZP podpora příjmu. V tomto kontextu se bude základní platba i nadále odvíjet od rozlohy hospodářství v hektarech. Budoucí SZP však hodlá upřednostňovat malá a střední hospodářství a podporovat mladé lidi, aby začali v zemědělství podnikat. Proto Komise navrhuje:

 • zvýšit úroveň podpory na hektar pro malá a střední hospodářství
 • snížit podíl přímých plateb, pokud částka získaná na jedno hospodářství převýší 60 000 eur, a zastropovat platby na částku 100 000 eur na hospodářství s cílem zajistit spravedlivější rozdělování plateb
 • zajistit, aby byla alespoň 2 % podpory ve formě přímých plateb přidělených jednotlivým státům vyčleněna pro mladé zemědělce, a doplnit je finanční podporou v rámci rozvoje venkova a opatřeními usnadňujícími přístup k půdě a jejímu převodu
 • přimět státy EU, aby dohlížely na to, že podporu získají jen ti, kteří se zemědělskou činností skutečně zabývají.

Větší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu

Zemědělci sehrávají zásadní úlohu v boji proti změně klimatu, při ochraně životního prostředí a zachování krajiny a biologické rozmanitosti. Evropská komise ve svém návrhu stanoví řadu ambiciózních cílů týkajících se ochrany životní prostředí a klimatu. Povinné požadavky zahrnují:

 • zachování půd bohatých na uhlík, tj. ochranu mokřadů a rašelinišť
 • povinný nástroj pro hospodaření s živinami s cílem zvýšit kvalitu vody a snížit obsah amoniaku a oxidu dusného
 • střídání plodin namísto jejich diverzifikace.

Zemědělci budou mít možnost si stanovit přísnější cíle než povinné požadavky a budou mít právo získat za toto zvýšené úsilí dodatečnou podporu. Členské státy zavedou dobrovolné ekologické režimy, kterými budou podporovat a motivovat zemědělce, aby hospodařili způsobem příznivým pro klima a životní prostředí.

Zemědělci jako základní složka evropské společnosti

Zemědělci zajišťují životně důležité veřejné statky a jsou tradičním jádrem evropských venkovských komunit. Budoucí SZP navrhuje stimulovat rozvoj venkovských oblastí těmito opatřeními:

 • pomáhat nové generaci podnikat v zemědělství, a to prostřednictvím programů, kdy se mladí zemědělci učí od těch zkušenějších, dále zlepšit přenos poznatků a zkušeností od starších generací k mladším nebo vytvořit plány nástupnictví
 • podporovat další aktivity na úrovni členských států, například možnost stanovit pružnější pravidla týkající se zdanění a dědictví, aby měli mladší zemědělci snazší přístup k půdě
 • uložit zemědělcům přísnější požadavky na bezpečnost a kvalitu potravin a podmínit získání finanční podpory dodržováním předpisů týkajících se například omezení používání pesticidů nebo antibiotik.

Související informace

StáhnoutPDF - 3 MB

Nový způsob fungování

Evropská komise navrhuje flexibilnější systém, který zjednoduší a zmodernizuje způsob, jakým SZP funguje. Hlavní důraz politiky se přesune z dodržování právních předpisů a pravidel na výsledky a výkonnost.

Státy ve svých strategických plánech určí, jak hodlají 9 celounijních cílů za použití nástrojů SZP plnit a jak chtějí reagovat na konkrétní potřeby svých zemědělců a venkovských komunit.

Nový způsob fungování rovněž přináší

 • zjednodušení administrativních postupů: státy předloží pouze jeden strategický plán zahrnující přímé platby, rozvoj venkova a programy pro jednotlivá odvětví
 • jednodušší provádění ochrany životního prostředí: každý stát prostřednictvím norem a cílů na úrovni EU přizpůsobí opatření v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí reálným podmínkám na místě
 • zjednodušení podpory mladým zemědělcům: jednotný strategický plán zajistí koherentní kroky směrem ke generační obměně zahrnující jak přímé platby, tak rozvoj venkova. Pro mladé zemědělce bude navíc jednodušší získat přístup k doplňkovému příjmu a podpoře na zařízení, jelikož budou zmírněna unijní kritéria způsobilosti.

Související informace

Projev komisaře Phila Hogana o zjednodušení a subsidiaritě na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 16. července 2018

StáhnoutPDF - 2.6 MB
StáhnoutPDF - 7.5 MB

Rozvoj inovací

Moderní poznatky a inovace mají pro inteligentní, silné a udržitelné zemědělské odvětví zásadní význam. Budoucí SZP bude podporovat větší investice do poznatků a inovací a rozšíří možnosti, jak z nich mohou zemědělci i venkovské komunity profitovat.

Proto je nutné vytvořit znalostní a inovační systémy v zemědělství (AKIS), které pomohou stimulovat zahajování a rozvoj inovačních projektů, šíření jejich výsledků a co nejširší využití v praxi. Zahrnutí vnitrostátních strategií AKIS do strategických plánů SZP, jak je uvedeno v článku 102 návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla podpory strategických plánů, jež mají vypracovat země EU v rámci SZP, bude pobídkou pro strukturování a organizaci národního inovačního ekosystému. Dobře fungující systémy AKIS v celé EU zabrání duplikaci úsilí, ušetří náklady, pomohou zvýšit vliv evropských i vnitrostátních a regionálních fondů a urychlí inovace.

Úspěšné strategie AKIS zahrnují čtyři hlavní skupiny opatření

 1. zvýšení toku znalostí a posílení vazeb mezi výzkumem a praxí
 2. posílení všech poradenských služeb pro zemědělství a snaha o jejich propojení v rámci AKIS
 3. navýšení mezioborových a přeshraničních interaktivních inovací
 4. podpora digitální transformace v zemědělství.

Evropská komise navrhla vyčlenit z programu Horizont Evropa částku 10 miliard eur na výzkum a inovace v oblasti potravin, zemědělství, rozvoje venkova a biohospodářství. Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství (EIP-AGRI) bude i nadále sdílet zdroje z programu Horizont Evropa a z prostředků na rozvoj venkova, a bude tak podporovat konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělství i lesního hospodářství.

Novinky