Законодателни предложения

На 1 юни 2018 г. Европейската комисия представи законодателни предложения относно общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Целта на тези предложения е да се подобри способността на ОСП да реагира на настоящи и бъдещи предизвикателства, като изменението на климата или смяната на поколенията, като същевременно продължи да оказва подкрепа на европейските земеделски стопани за постигане на устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор.

Европейският съюз изготвя бюджета си с оглед на прагматично, модерно и дългосрочно планиране за периода 2021—2027 г., за да постигне резултати по въпроси, които са от значение за европейците. Комисията предлага умерено намаляване на финансирането за ОСП — с около 5 % — поради по-малките вноски в бъдещия съюз на 27 държави.

Прочетете повече за бюджета на ЕС за бъдещето

Информация по темата

Законодателен процес на ЕС

Девет ясни цели

Основаващата се на девет цели бъдеща ОСП ще продължи да гарантира достъп до висококачествени храни и силна подкрепа за уникалния европейски модел на земеделие.

The CAP 9 objectives

Деветте цели на бъдещата ОСП са:

 • гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани;
 • повишаване на конкурентоспособността;
 • възстановяване на баланса на силите в хранителната верига;
 • действия за борба срещу изменението на климата;
 • грижа за околната среда;
 • опазване на ландшафта и биоразнообразието;
 • подпомагане на смяната на поколенията;
 • жизнеспособни селски райони;
 • запазване на качеството на храните и опазване на здравето.

Прочетете повече за анализа относно предизвикателствата пред селското стопанство и селските райони и относно фактите и значението на деветте цели за политиката

Основни аспекти на предложенията

По-справедливи условия благодарение на по-добра насоченост

За да се гарантират стабилност и предвидимост, подпомагането на доходите ще остане съществена част от ОСП. Основните плащания ще продължат да се основават на размера на стопанствата (в хектари). В същото време чрез бъдещата ОСП ще се дава приоритет на малките и средните земеделски стопанства и ще се насърчават млади хора да се занимават със земеделие. Ето защо Комисията предлага:

 • по-голямо подпомагане за хектар за малки и средни стопанства
 • намаляване на дела на получаваните преки плащания над 60 000 евро на стопанство и ограничаване на плащанията на равнище 100 000 евро на стопанство, за да се гарантира по-справедливо разпределение на плащанията
 • минимум 2 % от преките плащания за подпомагане, предоставени на всяка страна от ЕС, да бъдат заделени за млади фермери, като ще се допълват от финансова помощ по линия на развитието на селските райони и мерки за улесняване на достъпа до земя и прехвърлянията на земи
 • страните от ЕС трябва да гарантират, че само истински земеделски стопани получават подкрепа

По-амбициозни цели във връзка с опазването на околната среда и изменението на климата

Земеделските стопани играят възлова роля в действията в областта на изменението на климата, опазването на околната среда, ландшафта и биоразнообразието. В своето предложение Европейската комисия определя амбициозни цели в областта на околната среда и изменението на климата. Задължителните изисквания включват:

 • опазване на богатите на въглерод почви посредством грижа за влажните зони и торфищата
 • задължително въвеждане на инструмент за регулиране на хранителните вещества с цел подобряване на качеството на водата и намаляване на равнищата на амоняк и двуазотен оксид
 • сеитбооборот вместо диверсификация на културите.

Земеделските стопани ще имат възможност да надхвърлят задължителните изисквания, за което ще бъдат възнаградени. Страните от ЕС ще разработят доброволни екосхеми, за да подпомагат и стимулират земеделските стопани да възприемат селскостопански практики, които не вредят на климата и околната среда.

Земеделските стопани в центъра на европейското общество

Земеделските стопани са в центъра на селските общности в Европа, като предоставят жизненоважни обществени блага. В бъдещата ОСП се предлага да се стимулира развитието на селските райони чрез:

 • подпомагане на нови поколения земеделски стопани да навлязат в професията чрез наставничество от страна на по-опитни стопани, подобряване на предаването на знания от едно поколение на друго или разработване на планове за приемственост
 • насърчаване на страните членки да полагат повече усилия на национално равнище, например чрез по-гъвкави правила относно данъчното облагане и наследяването, за да бъде подобрен достъпът на младите земеделски стопани до земя
 • определяне на по-строги изисквания за безопасност и качество на храните по отношение на земеделските стопани, като им се предоставя финансова помощ, например само когато спазват правилата за намаляване на употребата на пестициди или антибиотици.

Нов начин на работа

Европейската комисия предлага по-гъвкава система, чрез която се опростява и модернизира начинът на работа на ОСП. Акцентът в политиката ще бъде изместен от спазването на условията и правилата към постигането на резултати и ефективност.

Чрез стратегически планове страните ще посочат как смятат да постигнат 9-те общи за ЕС цели с инструментите на ОСП, като в същото време отговорят на конкретните нужди на своите земеделски стопани и селски общности.

Новият начин на работа също така ще доведе до:

 • повишаване на ефективността на административните процеси: страните ще изпращат само един стратегически план, който обхваща преките плащания, развитието на селските райони и секторните стратегии
 • улесняване на опазването на околната среда: чрез набор от стандарти и цели на равнище ЕС всяка страна ще приспособява действията си в областта на околната среда и климата към местните условия
 • опростяване на помощта за младите фермери: единен стратегически план ще даде възможност за последователни действия във връзка със смяната на поколенията, който включва както преките плащания, така и развитието на селските райони. Освен това ще се улесни достъпът на младите земеделски стопани до допълнително подпомагане на доходите и помощ за установяване, тъй като критериите на ЕС за допустимост ще бъдат намалени.

Прочетете повече за опростяването и модернизирането от презентациите по време на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 16 юли 2018 г.:

Реч на комисар Фил Хоган за опростяването и субсидиарността

СвалиPDF - 2.6 MB

СвалиPDF - 7.5 MB

Подкрепа за иновациите

Знанията и иновациите са от съществено значение за постигането на интелигентен, стабилен и устойчив селскостопански сектор. В бъдеще ОСП ще насърчава увеличаването на инвестициите в научни изследвания и иновации и ще дава възможност на земеделските стопани и на селските общности да се възползват от тях.

Специален бюджет от 10 млрд. евро по програмата „Хоризонт Европа“ ще бъде заделен за научни изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката. Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI) ще продължи да обединява източници на финансиране по програмата „Хоризонт Европа“ и по програмите за развитие на селските райони с цел стимулиране на конкурентоспособността и устойчивостта на селското и горското стопанство.

Новости

Документи

СвалиPDF - 1.4 MB
СвалиPDF - 973.9 KB
СвалиPDF - 1.4 MB
СвалиPDF - 3 MB