Nio centrala mål

De nio målen ska ligga till grund för jordbrukspolitikens strategiska planer och bidra till en mer resultatinriktad politik. Målen är att

  • garantera lantbrukarna en skälig inkomst
  • öka konkurrenskraften
  • omfördela makten i livsmedelskedjan
  • motverka klimatförändringen och klimatanpassa jordbruket
  • vårda miljön
  • bevara landskap och biologisk mångfald
  • stödja generationsskiften
  • bidra till en levande landsbygd
  • skydda folkhälsan och matens kvalitet.

Bakgrunden till målen

Kommissionen har tagit fram korta sammanfattningar med fakta om varje mål och dess politiska relevans.

Inkomster som det går att leva på

Farmer ”Under 2017 tjänade bönderna i genomsnitt knappt hälften av vad man tjänade inom andra yrken, jämfört med en tredjedel för tio år sedan.”

Mål: Stödja skäliga jordbruksinkomster och ett uthålligt jordbruk för att öka livsmedelstryggheten

Läs om nuvarande inkomster i EU, jordbrukspolitikens inkomststöd, skillnaderna mellan länder och sektorer och vilka åtgärder som kan behövas för att bönderna ska kunna leva på sina inkomster.

Ladda nerPDF - 1.3 MB

Ökad konkurrenskraft

Productivity ”Pressen på EU-jordbrukets resursbas har ökat på grund av en växande efterfrågan på mat och från industrin, som drivs av befolknings- och inkomstförändringar.”

Mål: Öka konkurrenskraften och jordbrukets produktivitet på ett hållbart sätt för att tillgodose en högre efterfrågan i en resursbegränsad och klimatosäker värld

Läs om vilka drivkrafter och politiska verktyg som kan göra EU:s jordbruk mer produktivt, t.ex. program för forskning och innovation, ny teknik, landsbygdsutveckling och infrastruktur samt bra rådgivning och fortbildning.

Ladda nerPDF - 1.5 MB

Böndernas ställning i värdekedjan

Rebalance ”Jordbruket kännetecknas av en stabilt låg andel av mervärdet i värdekedjan på grund av höga insatskostnader, variation i produktionen och nya tjänster.​”

Mål: Förbättra böndernas position i värdekedjan

Läs om hur jordbrukspolitiken kan stärka böndernas ställning genom ökat producentsamarbete, bättre marknadsinsyn och effektiva åtgärder mot illojala handelsmetoder.

Ladda nerPDF - 858.7 KB

Jordbruket och klimatet

Agriculture and climate mitigation ”EU:s jordbruk har en viktig roll för att bidra till målen i Parisavtalet och EU:s strategier för hållbarhet och bioekonomin genom att sänka sina växthusgasutsläpp ännu mer.”

Mål: Motverka klimatförändringarna, klimatanpassa jordbruket och använda mer hållbar energi

Läs om hur jordbruket kan minska sina utsläpp av växthusgaser genom ny teknik för mark- och jordbuksförvaltning och hur jordbruket påverkas av klimatförändringarna.

Ladda nerPDF - 1.3 MB

Effektiv markförvaltning

Soils ”Jordbruksmarken i EU innehåller motsvarande 51 miljarder ton koldioxid, vilket är betydligt mer än vad EU-länderna släpper ut varje år."

Mål: Främja en hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, jord och luft

Läs om marken som en av våra viktigaste naturresurser som ger växterna näring, vatten, syre och stöd, och om problem med markhälsan och vikten av politik som främjar markskydd.

Ladda nerPDF - 1.1 MB

Biologisk mångfald och odlingslandskap

Biodiversity ”Precis som jordbruket är starkt beroende av biologisk mångfald så spelar det också en viktig roll för att bevara jordbruksberoende livsmiljöer och arter.”

Mål: Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster och bevara livsmiljöer och landskap

Läs om biologisk mångfald i EU och dess koppling till odlingslandskap och landskapselement, vilka förändringar som behövs inom jordbruket, vilka politiska verktyg som finns och hur den gemensamma jordbrukspolitiken bör utvecklas i framtiden.

Ladda nerPDF - 2.1 MB

Strukturella förändringar och generationsskifte

Structural change and generational renewal ”En livskraftig jordbrukssektor behöver kunniga och innovativa unga bönder för att tillgodose samhällets efterfrågan på allt från mat till miljönyttigheter.”

Mål: Modernisera jordbruket genom att locka unga människor och förbättra deras företagsutveckling

Läs om de unga böndernas utmaningar och behov i EU och hur ett mer målinriktat system för stöd, baserat på en behovsbedömning och förväntade resultat som är lättare att kvantifiera, kan stimulera generationsskifte och bättre hjälpa unga bönder att lyckas med sin verksamhet.

Ladda nerPDF - 1.9 MB

Jobb och tillväxt på landsbygden

Jobs and growth in rural areas ”Den gemensamma jordbrukspolitiken spelar en viktig roll för att minska arbetslösheten och fattigdomen på landsbygden. En studie från Världsbanken visar hur politiken har bidragit till att minska fattigdomen.”

Mål: Främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling på landsbygden, bioekonomin och ett hållbart skogsbruk

Läs om den gemensamma jordbrukspolitikens roll för landsbygdsekonomin och hur inkomststöd och utgifter för landsbygdsutveckling bidrar till att upprätthålla sysselsättningen och levnadsstandarden.

Ladda nerPDF - 1.1 MB

Hälsa, livsmedel och antibiotikaresistens

Antimicrobial ”Försäljningen av antibiotika för djur i 25 europeiska länder minskade med över 20 % mellan 2011 och 2016.”

Mål: Se till att EU:s jordbruk bättre tillmötesgår samhällets krav på livsmedel och hälsa, med säkra, näringsrika och hållbara livsmedel, minskat matsvinn och djurskydd

Läs om problemet med antibiotikaresistens inom djurhållningen, de nära kopplingarna mellan djurskydd, djurhälsa och livsmedelsburna sjukdomar samt hur EU kan hjälpa bönderna och medlemsländerna i kampen mot antibiotikaresistens.

Ladda nerPDF - 527.8 KB

Enklare regler

”Administrativa kostnader uppkommer vid tillsyn för att se till att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt. Bördan måste vara proportionerlig mot nyttan: en effektiv politik ger bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad, bland annat för byråkratin.

Mål: Förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken

Läs om jordbrukspolitikens administrativa börda och hur reglerna kan förenklas så att byråkratin minskar.

Ladda nerPDF - 1.2 MB

Aktuellt