De negen kerndoelstellingen

Voor de periode 2021-27 stelt de Europese Commissie voor om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te baseren op negen kerndoelstellingen. Deze doelstellingen, die gericht zijn op sociale, milieugerelateerde en economische doelstellingen, zullen de basis vormen waarop de EU-landen hun strategische GLP-plannen opstellen.

De doelstellingen zijn:

  • zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers,
  • het concurrentievermogen vergroten,
  • het machtsevenwicht in de voedselvoorzieningsketen herstellen,
  • de klimaatverandering tegengaan,
  • zorgen voor het milieu,
  • landschappen en de biodiversiteit beschermen,
  • de generatiewissel bevorderen,
  • het platteland vitaal houden,
  • en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Meer informatie

Specifieke GLB-doelstellingen per land

Analyse van de belangrijkste beleidsdoelstellingen

Om de achterliggende redenen voor elk van deze negen doelstellingen toe te lichten, heeft de Europese Commissie een reeks korte nota’s opgesteld. Die nota’s bevatten een overzicht van de belangrijkste feiten over elke doelstelling en de relevantie ervan voor het beleid.

Zorgen voor een leefbaar landbouwinkomen

“In 2017 verdienden landbouwers gemiddeld iets minder dan de helft van het salaris dat in andere banen te verdienen was, terwijl die verhouding tien jaar geleden een derde bedroeg.”

Kerndoelstelling: bijdragen aan een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele Unie om de voedselzekerheid te vergroten.

In de nota wordt ingegaan op de toestand van de landbouwinkomens in de EU, de rol van het GLB bij de ondersteuning van die inkomens en de verschillen tussen de EU-landen en ‑sectoren. Ook wordt besproken welke combinatie van maatregelen nodig is voor het bereiken van de kerndoelstelling, namelijk bijdragen aan een leefbaar landbouwinkomen.

DownloadenPDF - 1.3 MB

Het concurrentievermogen vergroten

“De druk op de agrarische hulpbronnen van de EU is toegenomen wegens de toenemende vraag naar voedsel en de groeiende vraag vanuit de industrie, aangewakkerd door demografische ontwikkelingen en veranderingen in het beschikbaar inkomen.”

Kerndoelstelling: het concurrentievermogen en de productiviteit van de landbouw duurzaam vergroten om aan de grotere vraag tegemoet te komen in een wereld met beperkte hulpbronnen en klimaatonzekerheid.

Deze nota gaat kort in op een aantal stimulansen en beleidsinstrumenten die productiviteitswinst in de landbouw van de EU kunnen genereren, zoals programma’s voor onderzoek en innovatie, nieuwe technologieën, plattelandsontwikkeling en infrastructuur, efficiënte adviseringssystemen en permanente opleidingen voor landbouwondernemers.

DownloadenPDF - 1.5 MB

De positie van de landbouwer in waardeketens

“De landbouw wordt gekenmerkt door een stagnerend laag aandeel in de toegevoegde waarde in de waardeketen, veroorzaakt door hoge inputkosten, de variatie in de productie en de integratie van nieuwe diensten.”

Kerndoelstelling: de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren.

In de nota wordt nagegaan hoe het toekomstige GLB de positie van landbouwers kan versterken door middel van maatregelen als het verbeteren van de samenwerking tussen landbouwers, het vergroten van de markttransparantie en het waarborgen van doeltreffende mechanismen tegen oneerlijke handelspraktijken.

DownloadenPDF - 858.7 KB

Landbouw en matiging van de klimaatverandering

“De landbouw in de EU kan, door het aanscherpen van zijn ambities op het vlak van broeikasgasemissies, een cruciale rol spelen bij het helpen nakomen van de verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de EU-strategieën inzake duurzaamheid en bio-economie.”

Kerndoelstelling: bijdragen tot matiging van en aanpassing aan klimaatverandering en tot duurzame energie.

In deze nota wordt gekeken naar de rol die de landbouw kan spelen bij de vermindering van de broeikasgasuitstoot aan de hand van nieuwe landbouw- en bodembeheertechnieken. Ook wordt ingegaan op het risico dat de klimaatverandering inhoudt voor de landbouw.

DownloadenPDF - 1.3 MB

Efficiënt bodembeheer

“De landbouwgronden in de EU bevatten het equivalent van 51 miljard ton CO2, wat aanzienlijk meer is dan de hoeveelheid broeikasgassen die de EU-lidstaten jaarlijks uitstoten.”

Kerndoelstelling: bevorderen van duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen, zoals water, bodem en lucht.

De nota focust op de bodem als een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen. Bodems geven planten essentiële nutriënten, water en zuurstof en bieden ze ondersteuning. In de nota wordt ook ingegaan op de bezorgdheden over bodemgezondheid en wordt het belang benadrukt van beleid dat bodembescherming bevordert.

DownloadenPDF - 1.1 MB

Biodiversiteit en agrarische landschappen

“Zoals de landbouw sterk afhankelijk is van verschillende soorten biodiversiteit, zo vervult hij ook een belangrijke rol bij de instandhouding van habitats en soorten die afhankelijk zijn van landbouwgronden.”

Kerndoelstelling: bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en in stand houden van habitats en landschappen.

Deze nota kaart het thema van de biodiversiteit in de EU aan, met bijzondere aandacht voor de link die er is met agrarische landschappen en landschapselementen. In dit verband worden sommige veranderingen die in de landbouwsector nodig zijn, opgesomd, worden de nu beschikbare relevante GLB-instrumenten toegelicht en worden belangrijke vragen gesteld over de toekomstige ontwikkeling van het GLB.

DownloadenPDF - 2.1 MB

Structurele verandering en generatievernieuwing

“Een dynamische landbouwsector heeft behoefte aan vakkundige en innovatieve jonge landbouwers om in te spelen op maatschappelijke verwachtingen, gaande van kwaliteitsvol voedsel tot collectieve milieugoederen.”

Kerndoelstelling: de landbouwsector moderniseren door jonge mensen aan te trekken en hun bedrijven te helpen groeien.

Deze nota brengt de uitdagingen en behoeften van jonge landbouwers in de EU in kaart en schetst hoe een gerichtere steunregeling op basis van een behoeftenanalyse en een betere kwantificering van de verwachte resultaten generatievernieuwing kan stimuleren en jonge landbouwers beter kan helpen om te slagen.

DownloadenPDF - 1.9 MB

Banen en groei in plattelandsgebieden

“Het GLB speelt een belangrijke rol bij het helpen verlichten van de druk op de plattelandsgebieden als gevolg van werkloosheid en armoede. Uit een recente studie van de Wereldbank blijkt dat het GLB positief bijdraagt aan het terugdringen van armoede.”

Kerndoelstelling: bevorderen van de werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw.

In deze nota wordt de rol van het GLB in de plattelandseconomie onderzocht en gaat men na hoe inkomenssteun en uitgaven voor plattelandsontwikkeling de arbeidsparticipatie en levensstandaard op peil helpen houden.

DownloadenPDF - 1.1 MB

Gezondheid, voeding en antimicrobiële resistentie

“De totale verkoop van antimicrobiële diergeneesmiddelen in 25 Europese landen is tussen 2011 en 2016 met meer dan 20 % gekrompen.”

Kerndoelstelling: de EU-landbouw beter laten inspelen op de maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel en gezondheid, onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, bestrijding van voedselverspilling, en dierenwelzijn.

Deze nota heeft voornamelijk betrekking op de problemen in de veehouderij als gevolg van antimicrobiële resistentie (AMR), op het nauwe verband tussen dierenwelzijn, diergezondheid en door voedsel overgedragen ziekten, en op EU-maatregelen om landbouwers en EU-landen te ondersteunen bij de strijd tegen AMR.

DownloadenPDF - 527.8 KB

Vereenvoudiging van het GLB

“Toezicht uitoefenen op de correcte besteding van belastinggeld brengt administratieve kosten met zich mee. Essentieel daarbij is de evenredigheid tussen de kosten en de baten: een efficiënt beleid beperkt de kosten, waaronder de administratieve rompslomp, tot een minimum en is zo doeltreffend mogelijk."

Kerndoelstelling: het GLB vereenvoudigen.

In de nota worden de feiten over de administratieve lasten binnen het GLB op een rijtje gezet en wordt nagegaan waar verder kan worden vereenvoudigd en wat de problemen daarbij zijn.

DownloadenPDF - 1.2 MB

Nieuws