Deviņi galvenie mērķi

Eiropas Komisija ierosina periodā no 2021. līdz 2027. gadam kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) veidot, par pamatu ņemot deviņus galvenos mērķus. Tie attiecas uz sociālo jomu, vidi un ekonomiku, un ES dalībvalstis tos ņems par atskaites punktu, veidojot savus KLP stratēģiskos plānus.

Mērķi ir šādi:

  • nodrošināt taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem,
  • uzlabot konkurētspēju,
  • līdzsvarot spēku samēru pārtikas ķēdē,
  • rīkoties klimata pārmaiņu jomā,
  • rūpēties par vidi,
  • saglabāt ainavas un bioloģisko daudzveidību,
  • atbalstīt paaudžu maiņu,
  • gādāt, lai lauki būtu dzīvīgi,
  • aizsargāt pārtikas un veselības kvalitāti.

Saistītā informācija

KLP konkrētie mērķi katrā valstī

Politikas galveno mērķu analīze

Lai izskaidrotu, kāpēc izvirzīti tieši šie deviņi mērķi, Eiropas Komisija ir sagatavojusi vairākus kopsavilkumus. Tajos apkopoti galvenie fakti par katru no minētajiem mērķiem un izklāstīta to politiskā nozīme.

Gādāšana par lauku saimniecības ienākumu pietiekamību

“2017. gadā lauksaimnieki nopelnīja vidēji tikai mazliet mazāk par pusi no tā, ko varēja nopelnīt citās nozarēs, salīdzinājumā ar trešdaļu, ko viņi nopelnīja pirms desmit gadiem.”

Galvenais mērķis: stiprināt uzturdrošību, atbalstīt lauku saimniecību ienākumu pietiekamību un saimniecību noturību visā Savienībā.

Šajā kopsavilkumā analizēti pašreizējie ES lauksaimnieku ienākumi, KLP loma šo ienākumu atbalstīšanā, kā arī atšķirības starp dažādām ES valstīm un nozarēm. Tajā spriests arī par to, kāda pasākumu kombinācija ir vajadzīga, lai sasniegtu vienu no galvenajiem mērķiem, proti, lauku saimniecību ienākumu pietiekamību.

LejupielādētPDF - 1.3 MB

Konkurētspējas uzlabošana

“Spiediens uz ES lauksaimniecības resursu bāzi ir pieaudzis, jo ir palielinājies gan pieprasījums pēc pārtikas, gan rūpniecības vajadzības. Savukārt šos abus apstākļus ir izraisījušas demogrāfiskās pārmaiņas un izmantojamā ienākuma izmaiņas.”

Galvenais mērķis: ilgtspējīgā veidā uzlabot konkurētspēju un lauksaimniecības ražīgumu, lai varētu apmierināt lielāku pieprasījumu pasaulē, kur pietrūkst resursu un klimats ir nestabils.

Šajā kopsavilkumā aprakstīti vairāki stimuli un politikas instrumenti, kurus var izmantot, lai veicinātu ES lauksaimniecības ražīguma pieaugumu. Piemēram, pētniecības un inovācijas programmas, jaunas tehnoloģijas, lauku attīstība un infrastruktūra, efektīvas konsultatīvās sistēmas un nepārtraukta lauku saimniecību vadītāju apmācība.

LejupielādētPDF - 1.5 MB

Lauksaimnieku stāvoklis vērtības veidošanas ķēdēs

“Lauksaimniecībai ir raksturīgi tas, ka vērtības veidošanas ķēdē tā rada stagnējošu un nelielu pievienoto vērtību augstu resursu izmaksu, ražošanas nepastāvīguma un jaunu pakalpojumu iekļaušanas dēļ.”

Galvenais mērķis: uzlabot lauksaimnieku stāvokli vērtības veidošanas ķēdē

Šajā kopsavilkumā izklāstīts, kā turpmākā KLP var nostiprināt lauksaimnieku pozīcijas ar tādu pasākumu palīdzību kā aktīvāka lauksaimnieku sadarbība, labāka tirgus pārredzamība un efektīvi mehānismi pret negodīgu tirdzniecības praksi.

LejupielādētPDF - 858.7 KB

Lauksaimniecība un klimata pārmaiņu mazināšana

“ES lauksaimniecībai ir svarīga loma Parīzes nolīguma saistību pildīšanā un ES ilgtspējības un bioekonomikas stratēģijās, apņēmīgāk ķeroties pie siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanas.”

Galvenais mērķis: veicināt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī attīstīt ilgtspējīgu enerģētiku

Šajā kopsavilkumā izklāstīts, kāda var būt lauksaimniecības loma siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā, ieviešot jaunas lauksaimniecības un augsnes apsaimniekošanas metodes. Analizēts arī risks, ko klimata pārmaiņas rada lauksaimniecībai.

LejupielādētPDF - 1.3 MB

Augsnes efektīva apsaimniekošana

“Lauksaimniecības augsnēs ES ir piesaistīts 51 miljards tonnu CO2 ekvivalenta. Tas ievērojami pārsniedz ES dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu gada emisiju.”

Galvenais mērķis: veicināt dabas resursu, piemēram, ūdens, augsnes, gaisa, ilgtspējīgu attīstību un efektīvu pārvaldīšanu.

Šajā kopsavilkumā galvenā uzmanība pievērsta augsnei. Tā ir viens no vissvarīgākajiem dabas resursiem, jo sagādā augiem svarīgas barības vielas, ūdeni, skābekli un fizisku atbalstu. Tajā analizētas bažas par augsnes veselību un norādīts, ka ir svarīgi aizsargāt augsni ar attiecīgas politikas palīdzību.

LejupielādētPDF - 1.1 MB

Biodaudzveidība un lauksaimniecības veidotas ainavas

“No bioloģiskās daudzveidības ne vien dažādos veidos ir ļoti atkarīga lauksaimniecība, bet tai ir arī svarīga loma no lauksaimniecības atkarīgu dzīvotņu un sugu saglabāšanā.”

Galvenais mērķis: veicināt biodaudzveidības aizsardzību, izvērst ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt dzīvotnes un ainavas.

Šajā kopsavilkumā runāts par bioloģisko daudzveidību ES, īpaši pievēršoties tās saiknei ar lauksaimniecības veidotām ainavām un ainavas elementiem. Šajā kontekstā aprakstītas dažas no lauksaimniecībā vajadzīgajām pārmaiņām, izskaidroti pašlaik pieejamie attiecīgie KLP instrumenti un formulēti svarīgākie jautājumi par to, kā KLP būtu jāattīstās nākotnē.

LejupielādētPDF - 2.1 MB

Strukturālas pārmaiņas un paaudžu nomaiņa

“Dzīvīgai lauksaimniecības nozarei ir vajadzīgi kvalificēti un inovatīvi jaunie lauksaimnieki, lai tā spētu apmierināt sabiedrības prasības: nodrošināt gan kvalitatīvu pārtiku, gan vides sabiedriskos labumus.”

Galvenais mērķis: lauksaimniecības nozari padarīt pievilcīgu jauniešiem un palīdzēt viņiem sekmīgāk veidot uzņēmējdarbību.

Šajā kopsavilkumā aprakstītas ES jauno lauksaimnieku problēmas un vajadzības un izklāstīts, kā mērķtiecīgāka atbalsta sistēma, kuras pamatā ir vajadzību novērtēšana un labāk izmērāmi gaidītie rezultāti, var veicināt paaudžu nomaiņu un labāk palīdzēt gados jauniem lauksaimniekiem.

LejupielādētPDF - 1.9 MB

Darbvietas un izaugsme laukos

“KLP ir svarīga loma dažu bezdarba un nabadzības problēmu mazināšanā laukos. Nesens Pasaules Bankas pētījums parādījis, ka šī politika mazina nabadzību.”

Galvenais mērķis: veicināt nodarbinātību, izaugsmi, sociālo iekļaušanu un vietējo attīstību laukos, tostarp veicināt bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību.

Šajā kopsavilkumā skaidrota KLP loma lauku ekonomikā un tas, kā ienākumu atbalsts un ieguldījumi lauku attīstībā palīdz uzturēt nodarbinātības līmeni un dzīves līmeni.

LejupielādētPDF - 1.1 MB

Veselība, pārtika un rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem

“No 2011. gada līdz 2016. gadam 25 Eiropas valstīs veterināro antimikrobiālo līdzekļu kopējais pārdošanas apjoms ir samazinājies par vairāk nekā 20 %.”

Galvenais mērķis: uzlabot ES lauksaimniecības spēju reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā, tostarp uz prasībām par drošu, uzturvielām bagātu un ilgtspējīgi ražotu ēdienu, pārtikas izšķērdēšanas mazināšanu un prasībām attiecībā uz dzīvnieku labturību.

Šajā kopsavilkumā galvenā uzmanība pievērsta problēmām, ko dzīvnieku audzēšanā rada rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ciešajai saiknei starp dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību un pārtikas izraisītām slimībām. Stāstīts arī par ES pasākumiem lauksaimnieku atbalstam un to, kā ES valstis cīnās pret mikrobu rezistenci.

LejupielādētPDF - 527.8 KB

KLP vienkāršošana

“Administratīvās izmaksas rodas, jo tiek uzraudzīts, vai nodokļu maksātāju naudu izlieto paredzētajiem mērķiem. Ir svarīgi gādāt, lai būtu pareizā proporcija starp slogu un ieguvumiem. Efektīva politika līdz minimumam samazinās izmaksas, tostarp birokrātijas izmaksas, tajā pašā laikā nodrošinot maksimālu iedarbīgumu.”

Galvenais mērķis: vienkāršot KLP

Šajā kopsavilkumā izklāstīti fakti par KLP administratīvo slogu un analizētas KLP vienkāršošanas iespējas un grūtības.

LejupielādētPDF - 1.2 MB

Jaunumi