Κονδύλια της ΚΓΠ

Προϋπολογισμός και δαπάνες της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικών Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δημοσιονομική διασφάλιση

Πώς διασφαλίζει η ΕΕ ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ χρηματοδοτεί μόνο μέτρα και έργα που είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, είτε μέσω εθνικών και περιφερειακών αρχών, είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.