Pregled

Skupna kmetijska politika (SKP) se financira prek dveh skladov iz proračuna EU:

  • Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)
  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Dodeljena finančna sredstva za kmetijstvo in razvoj podeželja so vključena v drugi razdelek večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, ki zajema področji trajnostne rasti in naravnih virov. Evropska komisija je maja 2020 predlagala okrepljen proračun EU zaradi koronavirusne krize v letu 2020. Najnovejši predlogi temeljijo na instrumentu Next Generation EU za izredne razmere za obdobje 2020–2024 in okrepljenem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, ki dopolnjujeta jedro prvotnega predloga iz maja 2018. Komisija prav tako predlaga spremembo sedanjega dolgoročnega proračuna, da bi omogočila večjo porabo v letu 2020.

Poleg tega namerava Komisija okrepiti številne programe, tudi skupno kmetijsko politiko. Z dodatnimi štirimi milijardami evrov želi okrepiti odpornost kmetijskega in živilskega sektorja ter zagotoviti potreben manevrski prostor za krizno upravljanje.

Sorodne informacije

Diagrami odhodkov v okviru SKP

Sedanji in prejšnji proračun

Vrste upravljanja proračuna EU

Evropski kmetijski jamstveni sklad

Iz EKJS se financirajo predvsem dohodkovna podpora za kmete in tržni ukrepi, kot so intervencijski odkup, pomoč za zasebno skladiščenje in izredni ukrepi za odpravo motenj na trgu.

Financirajo se tudi ukrepi za informiranje v zvezi s SKP.

Sorodne informacije

Finančna poročila EKJS

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

EKSRP financira prispevek EU za programe, projekte in ukrepe za razvoj podeželja.

Sorodne informacije

Finančna poročila EKSRP

Sistemi upravljanja in preverjanja

Bistveno je, da so vzpostavljeni sistemi upravljanja in preverjanja, ki razumno zagotavljajo ustrezno porabo sredstev ter odkrivanje in izterjavo vseh nepravilnih plačil.

V skladu z osnovnimi pravili za finančno upravljanje SKP je za upravljanje EKJS in EKSRP odgovorna Komisija. Vendar Komisija upravičencem običajno ne izvršuje plačil. V skladu z načelom deljenega upravljanja izvršujejo plačila kmetom države članice EU prek nacionalnih ali regionalnih plačilnih agencij.

Preden lahko plačilne agencije uveljavljajo odhodke iz proračuna EU, morajo biti akreditirane na podlagi sklopa meril, ki jih določi Komisija.

Plačilne agencije in njihovi pooblaščeni organi morajo poskrbeti, da so vloge za financiranje upravičene. Preverjanja, ki jih je treba izvajati, so določena v sektorskih uredbah SKP in se po sektorjih razlikujejo.

Komisija nato plačila, ki jih izvršijo plačilne agencije, povrne državam članicam EU, in sicer iz EKJS mesečno, iz EKSRP pa vsako četrtletje. Pri povračilih so možni naknadni popravki, ki jih Komisija lahko opravi v okviru postopkov potrditve obračunov.

Sorodne informacije

Finančna varnost

Potrditev obračunov

Drugo financiranje

Direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja sklepa pogodbe o javnih naročilih za storitve prek javnih razpisov.

Pravna podlaga

Uredba (EU) št. 1306/2013 – ureja financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike

Uredba EU št. 1307/2013 – ureja dohodkovno podporo za kmete v okviru shem SKP

Uredba EU št. 1308/2013 – vzpostavlja skupno ureditev trgov kmetijskih proizvodov in razveljavlja uredbe Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Uredba (EU) št. 1305/2013 – ureja podporo za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Najnovejše