Prehľad

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) sa financuje prostredníctvom dvoch fondov z rozpočtu EÚ:

  • Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“);
  • Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“).

Finančné prostriedky pridelené na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sú zahrnuté do druhého okruhu viacročného finančného rámca (VFR) 2014 – 2020, ktorý sa týka oblastí udržateľného rastu a prírodných zdrojov. Európska komisia v máji 2020 navrhla posilnený rozpočet EÚ v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. Najnovšie návrhy sú založené na núdzovom nástroji Next generation EU na obdobie 2020 – 2024 a posilnenom VFR na obdobie 2021 – 2027, ktoré dopĺňajú jadro pôvodného návrhu z mája 2018. Komisia rovnako navrhuje prehodnotiť súčasný dlhodobý rozpočet s cieľom umožniť vyššie výdavky v roku 2020.

Komisia má zároveň v úmysle posilniť viacero programov vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky. Cieľom Komisie je prostredníctvom injekcie vo výške 4 miliardy EUR posilniť odolnosť agropotravinárskeho a rybárskeho odvetvia a poskytnúť potrebný priestor pre krízové riadenie.

Súvisiace informácie

Grafy výdavkov v rámci SPP

Súčasné a predchádzajúce rozpočty

Druhy rozpočtového riadenia EÚ

Európsky poľnohospodársky záručný fond

Z fondu EPZF sa financuje predovšetkým podpora príjmov pre poľnohospodárov a trhové opatrenia, napríklad intervenčný nákup, pomoc na súkromné skladovanie alebo mimoriadne opatrenia týkajúce sa narušenia trhu.

Zároveň sa z neho financujú aj informačné opatrenia týkajúce sa SPP.

Súvisiace informácie

Finančné správy EPZF

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Z fondu EPFRV sa financuje príspevok EÚ na programy, projekty a opatrenia na rozvoj vidieka.

Súvisiace informácie

Finančné správy EPFRV

Systémy riadenia a kontroly

Zavedené systémy riadenia a kontroly sú mimoriadne dôležité, aby sa zabezpečila primeraná istota, že sa finančné prostriedky vynakladajú správne a všetky neoprávnené platby sa zaznamenajú a vymáhajú.

Podľa základných pravidiel finančného riadenia SPP nesie Komisia zodpovednosť za správu EPZF a EPFRV. Komisia však za bežných okolností neposkytuje príjemcom platby. Podľa zásady zdieľaného riadenia vykonávajú krajiny EÚ platby poľnohospodárom prostredníctvom vnútroštátnych alebo regionálnych platobných agentúr.

Platobné agentúry musia byť akreditované na základe súboru kritérií stanovených komisiou pred tým, ako si môžu nárokovať akékoľvek výdavky z rozpočtu EÚ.

Agentúry a ich poverené subjekty musia zabezpečiť oprávnenosť žiadostí o finančné prostriedky. Kontroly, ktoré sa majú vykonať, sú stanovené v sektorových nariadeniach SPP a líšia sa podľa jednotlivých odvetví.

Platby vykonané platobnými agentúrami potom nahradí Komisia krajinám EÚ, a to mesačne v prípade EPZF a štvrťročne v prípade EPFRV. Náhrady podliehajú následným opravám, ktoré má právo Komisia vykonať na základe postupu schvaľovania účtov.

Súvisiace informácie

Finančná istota

Schvaľovanie účtov

Iné financovanie

Odbor Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uzatvára verejné zákazky na poskytovanie služieb prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.

Právne základy

Nariadenie EÚ 1306/2013 – o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Nariadenie EÚ 1307/2013 – o podpore príjmov poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Nariadenie EÚ 1308/2013 – ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Nariadenie EÚ 1305/2013 – podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Aktuality