W skrócie

Wspólna polityka rolna (WPR) jest finansowana z dwóch funduszy ujętych w budżecie UE:

  • Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG),
  • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Alokacje finansowe na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich są ujęte w drugim dziale wieloletnich ram finansowych (WRF) 2014–2020, który obejmuje obszary zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zasobów naturalnych. W maju 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała wzmocniony budżet UE z powodu kryzysu związanego z koronawirusem. Najnowsze propozycje zostały opracowane w oparciu o nadzwyczajny instrument Next Generation EU na lata 2020–2024 i udoskonalone WRF na okres 2021–2027 i stanowią uzupełnienie podstawowych środków przewidzianych w pierwotnym wniosku z maja 2018 r. Komisja proponuje również rewizję obecnego budżetu długoterminowego, aby umożliwić wyższe wydatki w 2020 r.

Ponadto Komisja zamierza wzmocnić szereg programów, w tym wspólną politykę rolną. Przeznaczając na WPR dodatkowe 4 mld euro, Komisja ma nadzieję zwiększyć odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa i umożliwić odpowiednie zarządzanie kryzysowe.

Dodatkowe informacje

Grafiki przedstawiające wydatki w ramach WPR

Budżet obecny i poprzedni

Rodzaje zarządzania budżetem UE

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG)

W ramach EFRG zapewniane jest przede wszystkim wsparcie dochodu rolników oraz interwencje na rynku, takie jak zakupy interwencyjne, dopłaty do prywatnego przechowywania lub nadzwyczajne środki zastosowane w odpowiedzi na zakłócenia na rynku.

Z funduszu tego finansowane są także działania informacyjne odnoszące się do programu WPR.

Dodatkowe informacje

Sprawozdania finansowe EFRG

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

W ramach EFRROW finansowany jest wkład UE w programy, projekty i środki dotyczące rozwoju obszarów wiejskich.

Dodatkowe informacje

Sprawozdania finansowe EFRROW

Systemy zarządzania i kontroli

Wdrożenie systemów zarządzania i kontroli ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wystarczającej pewności, że środki są wydawane prawidłowo, a wszelkie nienależne płatności są wykrywane i odzyskiwane.

Zgodnie z podstawowymi zasadami zarządzania finansami WPR Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie środkami w ramach EFRG i EFRROW. Jednak to nie Komisja dokonuje płatności na rzecz beneficjentów. Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego to państwa członkowskie UE dokonują płatności na rzecz rolników za pośrednictwem krajowych lub regionalnych agencji płatniczych.

Agencje płatnicze muszą najpierw uzyskać akredytację zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez Komisję, a dopiero potem mogą ubiegać się o zwrot kosztów z budżetu UE.

Agencje płatnicze i ich organy delegowane muszą zapewnić kwalifikowalność wniosków o przyznanie środków finansowych. Rodzaje kontroli, jakie należy przeprowadzić, są określone w rozporządzeniach sektorowych dotyczących WPR i różnią się w zależności od sektora.

Płatności dokonane przez agencje płatnicze są następnie zwracane państwom członkowskim UE przez Komisję: w przypadku EFRG raz w miesiącu, a w przypadku EFRROW raz na kwartał. Zwroty podlegają następnie korektom, które Komisja może poczynić w ramach procedury rozliczania rachunków.

Dodatkowe informacje

Pewność finansowa

Rozliczanie rachunków

Inne źródła finansowania

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego o świadczenie usług, ogłaszając zaproszenia do składania ofert.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) 1306/2013 – finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 – dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 – wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Aktualności