Pārskats

Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) finansē divi fondi, kuru līdzekļi nāk no ES budžeta, proti:

  • Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF);
  • Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Finanšu piešķīrumi lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietilpst 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) otrajā izdevumu kategorijā, kas aptver ilgtspējīgas izaugsmes un dabas resursu jomas. 2020. gada maijā Eiropas Komisija ierosināja palielināt ES budžetu 2020. gada koronavīrusa krīzes dēļ. Jaunākie priekšlikumi ir balstīti uz Eiropas Atveseļošanas instrumentu (Next Generation EU), kas ir 2020.–2024. gadam paredzēts ārkārtas instruments, un 2021.–2027. gada DFS, kas uzlabota, lai papildinātu sākotnējā – 2018. gada maija – priekšlikuma galvenos elementus. Komisija arī ierosina pārskatīt savu pašreizējo ilgtermiņa budžetu, lai 2020. gadā pieļautu lielākus izdevumus.

Turklāt Komisija plāno nostiprināt vairākas programmas, tostarp kopējo lauksaimniecības politiku. Ar līdzekļiem 4 miljardu eiro apmērā tā plāno nostiprināt lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozares noturību un nodrošināt krīzesu pārvarēšanai nepieciešamos līdzekļus.

Saistītā informācija

KLP izdevumu diagrammas

Pašreizējiais un iepriekšējie budžeti

ES budžeta pārvaldības veidi

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds

ELGF finansē galvenokārt ienākumu atbalstu lauksaimniekiem un tirgus pasākumus, piemēram, intervences iepirkumu, privātās uzglabāšanas atbalstu vai tirgus traucējumu pārvaldības ārkārtas pasākumus.

Tas finansē arī informācijas pasākumus KLP jomā.

Cita informācija

ELGF finanšu pārskati

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

ELFLA finansē ES ieguldījumu lauku attīstības programmās, projektos un pasākumos.

Cita informācija

ELFLA finanšu pārskati

Pārvaldības un pārbaudes sistēmas

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu ieviestas pārvaldības un pārbaudes sistēmas, kas garantē līdzekļu pareizu izlietojumu, kā arī visu nepamatoto maksājumu atklāšanu un atgūšanu.

Saskaņā ar KLP finansiālās pārvaldības pamatnoteikumiem par ELGF un ELFLA pārvaldību atbild Komisija. Tomēr Komisija parasti neveic maksājumus atbalsta saņēmējiem. Saskaņā ar dalītas pārvaldības principu maksājumus lauksaimniekiem veic dalībvalstis ar nacionālo vai reģionālo maksājumu aģentūru starpniecību.

Pirms maksājumu aģentūras var pieprasīt segt izdevumus no ES budžeta, tām jābūt akreditētām, pamatojoties uz Komisijas noteiktu kritēriju kopumu.

Maksājumu aģentūrām un to deleģētajām struktūrām ir jāpārliecinās par pieteikumu atbalsttiesīgumu. Veicamās pārbaudes ir izskaidrotas KLP nozariskajās regulās, un dažādās nozarēs tās ir atšķirīgas.

Maksājumus, kurus veikušas maksājumu aģentūras, Komisija pēc tam dalībvalstīm atlīdzina reizi mēnesī ELGF gadījumā un reizi ceturksnī ELFLA gadījumā. Atlīdzinājumiem piemēro turpmākas korekcijas, ko Komisija var veikt saskaņā ar grāmatojumu noskaidrošanas procedūrām.

Cita informācija

Finansiālā pārliecība

Grāmatojumu noskaidrošana

Citi finansējuma avoti

Lauksaimniecības un lauku attīstības departaments slēdz publiskā iepirkuma līgumus par pakalpojumu sniegšanu, rīkojot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus.

Juridiskais pamats

Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Jaunumi