Apžvalga

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) finansuojama iš dviejų ES biudžeto fondų:

  • Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF);
  • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪKFP).

Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirti finansiniai asignavimai įtraukti į 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) antrąją išlaidų kategoriją, kuri apima tvaraus augimo ir gamtos išteklių sritis. 2020 m. gegužės mėn. Europos Komisija pasiūlė padidinti ES biudžetą dėl 2020 m. koronaviruso krizės. Naujausi pasiūlymai grindžiami 2020–2024 m. skirta neatidėliotinos pagalbos priemone „Next Generation EU“ ir sustiprinta DFP 2021–2027 m. laikotarpiu, kurios papildo pradinio 2018 m. gegužės mėn. pasiūlymo lėšas. Komisija taip pat siūlo persvarstyti savo dabartinį ilgalaikį biudžetą, kad rastų galimybių padidinti išlaidas 2020 m.

Be to, Komisija ketina stiprinti keletą programų, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką. Skirdama 4 mlrd. EUR injekciją, Komisija siekia didinti žemės ūkio, maisto produktų ir žuvininkystės sektorių atsparumą ir suteikti jiems krizei valdyti būtinų išteklių.

Susijusi informacija

BŽŪP išlaidų diagramos

Dabartiniai ir ankstesni biudžetai

ES biudžeto valdymo rūšys

Europos žemės ūkio garantijų fondas

EŽŪGF visų pirma finansuoja ūkininkų pajamų rėmimą ir rinkos priemones, pavyzdžiui, intervencinį supirkimą, privataus sandėliavimo pagalbą arba išskirtines rinkos sutrikdymo priemones.

Iš jo taip pat finansuojamos informavimo apie BŽŪP priemonės.

Susijusi informacija

EŽŪGF finansinės ataskaitos

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

Iš EŽŪFKP finansuojamas ES įnašas į kaimo plėtros programas, projektus ir priemones.

Susijusi informacija

EŽŪFKP finansinės ataskaitos

Valdymo ir kontrolės sistemos

Labai svarbu, kad būtų įdiegtos valdymo ir kontrolės sistemos, kuriomis būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos tinkamai ir kad bet kokie neteisėti mokėjimai būtų nustatyti ir susigrąžinti.

Pagal pagrindines BŽŪP finansų valdymo taisykles Komisija yra atsakinga už EŽŪGF ir EŽŪFKP valdymą. Tačiau Komisija paprastai neatlieka mokėjimų paramos gavėjams. Pagal pasidalijamojo valdymo principą ES šalys išmokas ūkininkams išmoka per nacionalines arba regionines mokėjimo agentūras.

Kad galėtų prašyti išlaidų iš ES biudžeto, mokėjimo agentūros turi būti akredituotos remiantis Komisijos nustatytais kriterijais.

Mokėjimo agentūros ir jų įgaliotosios įstaigos turi užtikrinti, kad finansavimas būtų skiriamas tik pagal reikalavimus atitinkančias paraiškas. Patikrinimai, kuriuos reikia atlikti, yra nustatyti BŽŪP sektoriniuose reglamentuose ir skirtinguose sektoriuose yra skirtingi.

Tuomet Komisija kas mėnesį kompensuoja mokėjimo agentūrų mokėjimus ES šalims, EŽŪGF atveju – kas mėnesį, o EŽŪFKP atveju – kas ketvirtį. Kompensacijos gali būti vėliau koreguojamos, tai Komisija gali atlikti vykdydama sąskaitų patvirtinimo procedūras.

Susijusi informacija

Finansinis patikinimas

Sąskaitų patvirtinimas

Kitas finansavimas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas viešųjų pirkimų sutartis dėl paslaugų teikimo sudaro skelbdamas konkursus.

Teisinis pagrindas

ES reglamentas Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos.

ES reglamentas Nr. 1307/2013 dėl ūkininkų pajamų rėmimo pagal BŽŪP sistemas.

ES reglamentas Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007.

ES reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, finansuojamai Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis.

Naujausia