Επισκόπηση

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) χρηματοδοτείται από δύο κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ:

  • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ),
  • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνονται στον δεύτερο τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-20, που καλύπτει τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και των φυσικών πόρων. Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19 το 2020. Οι τελευταίες προτάσεις βασίζονται σε ένα έκτακτο μέσο, «ΕΕ – Επόμενη Γενιά», για την περίοδο 2020-24 και σε ένα ενισχυμένο ΠΔΠ για την περίοδο 2021-27, συμπληρώνοντας έτσι τον πυρήνα της αρχικής πρότασης του Μαΐου 2018. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την αναθεώρηση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των δαπανών το 2020.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει ορισμένα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Με εισφορά ύψους 4 δισ. ευρώ, η Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων και των προϊόντων αλιείας, και να εξασφαλίσει τις δυνατότητες που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση κρίσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Γραφήματα δαπανών της ΚΓΠ

Τρέχοντες και προηγούμενοι προϋπολογισμοί

Μέθοδοι διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί κυρίως την εισοδηματική στήριξη των γεωργών και μέτρα στήριξης της αγοράς, όπως αγορές παρέμβασης, ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ή έκτακτα μέτρα λόγω διαταραχών της αγοράς.

Χρηματοδοτεί επίσης τα μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την ΚΓΠ.

Σχετικές πληροφορίες

Οκονομικές εκθέσεις ΕΓΤΕ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τη συμβολή της ΕΕ σε προγράμματα, έργα και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Σχετικές πληροφορίες

Οκονομικές εκθέσεις ΕΓΤΑΑ

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Η ύπαρξη συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου έχει τεράστια σημασία για τη διασφάλιση εύλογης βεβαιότητας ότι τα κονδύλια δαπανώνται ορθά και ότι κάθε παράτυπη πληρωμή εντοπίζεται και ανακτάται.

Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΚΓΠ, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Ωστόσο, η Επιτροπή κατά κανόνα δεν προβαίνει σε πληρωμές προς τους δικαιούχους. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, οι χώρες της ΕΕ εκτελούν τις πληρωμές προς τους γεωργούς μέσω εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών πληρωμών.

Οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να είναι διαπιστευμένοι, βάσει δέσμης κριτηρίων που καθορίζει η Επιτροπή, προτού αιτηθούν απόδοση οποιασδήποτε δαπάνης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι οργανισμοί πληρωμών και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτούς φορείς πρέπει να διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα των αιτήσεων χρηματοδότησης. Οι έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται καθορίζονται στους τομεακούς κανονισμούς της ΚΓΠ και ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα.

Στη συνέχεια, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους οργανισμούς πληρωμών επιστρέφονται από την Επιτροπή στις χώρες της ΕΕ, στην περίπτωση του ΕΓΤΕ σε μηνιαία βάση και στην περίπτωση του ΕΓΤΑΑ σε τριμηνιαία βάση. Οι επιστροφές υπόκεινται σε μεταγενέστερες διορθώσεις, στις οποίες μπορεί να προβεί η Επιτροπή στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης των λογαριασμών.

Σχετικές πληροφορίες

Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις

Εκκαθάριση των λογαριασμών

Άλλη χρηματοδότηση

Το τμήμα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης συνάπτει δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 – σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 – για την εισοδηματική στήριξη των γεωργών βάσει καθεστώτων στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Επικαιρότητα