Oversigt

Den fælles landbrugspolitik finansieres gennem to fonde, der tages fra EU-budgettet:

  • Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Finansielle tildelinger til landbrug og udvikling af landdistrikter indgår under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, som omfatter områderne bæredygtig vækst og naturressourcer. I maj 2020 foreslog Europa-Kommissionen et stærkere EU-budget som følge af covid-19-krisen i 2020. De seneste forslag er baseret på kriseinstrumentet Next Generation EU for 2020-2024 og en stærkere FFR for perioden 2021-2027, som supplerer kernen i det oprindelige forslag fra maj 2018. Kommissionen foreslår også at revidere sit nuværende langsigtede budget, for at der kan afholdes højere udgifter i 2020.

Derudover har Kommissionen til hensigt at styrke en række programmer, herunder den fælles landbrugspolitik. Ved hjælp af en tilførsel på 4 mia. EUR sigter Kommissionen mod at øge modstandsdygtigheden i landbrugsfødevaresektoren og fiskerisektoren og skabe de rette rammer for landbrugskrisestyring.

Se også

Grafer over udgifter til den fælles landbrugspolitik

Nuværende og foregående budgetter

Budgetforvaltningsformer i EU

Den Europæiske Garantifond for Landbruget

EGFL finansierer primært indkomststøtte til landbrugere og markedsforanstaltninger, såsom interventionsopkøb, støtte til privat oplagring eller undtagelsesvist foranstaltninger vedrørende markedsforstyrrelser.

Den finansierer også informationsforanstaltningerne vedrørende den fælles landbrugspolitik.

Se også

EGFL's årsregnskaber

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

ELFUL finansierer EU's bidrag til udvikling af programmer, projekter og foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikterne.

Se også

ELFUL's årsregnskaber

Forvaltnings- og kontrolsystemer

Det er yderst vigtigt, at der indføres forvaltnings- og kontrolsystemer for at give rimelig sikkerhed for, at fondene anvendes korrekt, og at enhver uregelmæssig betaling opdages og inddrives.

Efter de grundlæggende regler for finansiel forvaltning af den fælles landbrugspolitik er Kommissionen ansvarlig for forvaltningen af EGFL og ELFUL. Det er dog normalt ikke Kommissionen, der foretager betalinger til støttemodtagere. I henhold til princippet om delt forvaltning er det EU-landene, der foretager betalinger til landbrugere gennem nationale eller regionale betalingsorganer.

Betalingsorganerne skal godkendes på grundlag af en række kriterier, som Kommissionen har fastlagt, inden de kan anmode om udgifter fra EU-budgettet.

Betalingsorganerne og deres delegerede organer skal sikre, at anmodningerne er støtteberettigede. De kontroller, der skal foretages, er fastlagt i de sektorspecifikke forordninger om den fælles landbrugspolitik, og varierer fra den ene sektor til den anden.

De betalinger, der foretages af betalingsorganerne, godtgøres derefter EU-landene af Kommissionen; for EGFL's vedkommende på månedsbasis og for ELFUL's vedkommende på kvartalsbasis. Godtgørelserne er omfattet af efterfølgende korrektioner, som Kommissionen kan foretage i forbindelse med proceduren for regnskabsafslutning.

Se også

Finansiel sikkerhed

Regnskabsafslutning

Anden finansiering

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter indgår offentlige kontrakter med henblik på levering af tjenesteydelser gennem indkaldelser af tilbud.

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 1306/2013 — om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Forordning (EU) nr. 1307/2013 — om indkomststøtte til landbrugere under ordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik

Forordning nr. 1308/2013 — om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007

Forordning (EU) nr. 1305/2013 — om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Seneste