Přehled

Společná zemědělská politika (SZP) je financována ze dvou fondů, které jsou součástí rozpočtu EU:

  • Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
  • Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Finanční prostředky na zemědělství a rozvoj venkova jsou zahrnuty do druhého okruhu víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020, který se vztahuje na udržitelný růst a přírodní zdroje. V květnu 2020 navrhla Evropská komise rozpočet EU posílit, a to v důsledku krize, kterou téhož roku způsobil koronavirus. Nejnovější návrhy se opírají o mimořádný nástroj Next Generation EU na období 2020–2024 a posílený víceletý finanční rámec na období 2021–2027, kterým se navyšuje objem finančních prostředků původního návrhu z května 2018. Komise rovněž navrhuje změny ve stávajícím dlouhodobém rozpočtu, aby bylo možné zvýšit výdaje v roce 2020.

Komise má navíc v úmyslu posílit řadu programů, včetně společné zemědělské politiky. Finanční injekcí ve výši 4 miliardy eur chce Komise posílit odolnost zemědělsko-potravinářského odvětví a odvětví rybolovu a dát jim dostatečný prostor k tomu, aby se s krizí vypořádala.

Související informace

Grafy výdajů na SZP

Stávající a předchozí rozpočty

Řízení rozpočtu EU

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)

EZZF financuje především podporu příjmu zemědělců a tržní opatření, jako jsou intervenční nákupy, podpora soukromého skladování nebo mimořádná opatření, která řeší narušení trhu.

Rovněž financuje informační opatření týkající se SZP.

Související informace

Finanční zprávy o EZZF

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Z EZFRV jsou financovány příspěvky Unie na programy, projekty a opatření pro rozvoj venkova.

Související informace

Finanční zprávy o EZFRV

Řídicí a kontrolní systémy

Zavedení řídicích a kontrolních systémů je nesmírně důležité, jelikož jejich řádné fungování poskytuje dostatečnou jistotu, že jsou finanční prostředky vynakládány řádně a že je každá neoprávněná platba odhalena a vrácena zpět do rozpočtu.

Podle základních pravidel finančního řízení SZP odpovídá za řízení EZZF a EZFRV Komise. Sama Komise však za normálních okolností finanční prostředky příjemcům nevyplácí, ale v souladu se zásadou sdíleného řízení je zemědělcům vyplácí země EU prostřednictvím vnitrostátních nebo regionálních platebních agentur.

Platební agentury musí nejprve získat na základě souboru kritérií stanovených Komisí akreditaci, a teprve poté mohou žádat o vyplacení prostředků z rozpočtu EU.

Platební agentury a jimi pověřené subjekty musí zajistit, aby výdaje nárokované z rozpočtu EU byly oprávněné. Kontrolní postupy jsou stanoveny v předpisech SZP pro dané odvětví, a tudíž jsou v jednotlivých odvětvích různé.

Platby provedené platebními agenturami Komise následně zemím EU proplácí. V případě EZZF měsíčně a v případě EZFRV čtvrtletně. Proplacené výdaje však mohou být předmětem následných oprav, jež může Komise provést v rámci schvalování účetní závěrky.

Související informace

Finanční jistota

Schvalování účetní závěrky

Další typy financování

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova uzavírá veřejné zakázky na poskytování služeb prostřednictvím nabídkových řízení.

Právní základ

Nařízení EU č. 1306/2013 – financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Nařízení EU č. 1307/2013 – podpora příjmu zemědělců v rámci režimů SZP

Nařízení EU č. 1308/2013 – společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušení nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Nařízení EU č. 1305/2013 – podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Novinky