Преглед

Общата селскостопанска политика (ОСП) се финансира от два фонда, основани на бюджета на ЕС:

  • Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
  • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Финансовите средства за селско стопанство и развитие на селските райони са включени във втората функция от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., която обхваща областите на устойчивия растеж и природните ресурси. През май 2020 г. Европейската комисия предложи подсилен бюджет на ЕС заради кризата с коронавируса през 2020 г. Последните предложения се основават на извънредния инструмент Next Generation EU за 2020—2024 г. и подсилената МФР за периода 2021—2027 г., които допълват същината на първоначалното предложение от май 2018 г. Междувременно Комисията предлага да се преразгледа настоящият дългосрочен бюджет, за да се даде възможност за по-високи разходи през 2020 г.

Освен това Комисията възнамерява да засили редица програми, включително общата селскостопанска политика. Със средства в размер на 4 млрд. евро Комисията се опитва да укрепи устойчивостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и да осигури необходимите условия за управление на кризи.

Информация по темата

Графики за разходите по ОСП

Настоящ и предишни бюджети

Видове управление на бюджета на ЕС

Европейски фонд за гарантиране на земеделието

От ЕФГЗ се финансират основно подпомагане на доходите на земеделските стопани и пазарни мерки, като интервенционно изкупуване, помощ за частно складиране или извънредни мерки за смущения на пазара.

От него се финансират и информационни мерки, свързани с ОСП.

Информация по темата

Финансови отчети по ЕФГЗ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

От ЕЗФРСР се финансират вноските на ЕС за програмите, проектите и мерките за развитие на селските райони.

Информация по темата

Финансови отчети по ЕЗФРСР

Системи за управление и контрол

От първостепенно значение е да бъдат въведени системи за управление и контрол, за да се гарантира правилното изразходване на средствата и откриването и възстановяването на неправомерните плащания.

Съгласно основните правила за финансовото управление на ОСП Комисията отговаря за управлението на ЕФГЗ и на ЕЗФРСР. Комисията обаче обикновено не извършва плащания към бенефициерите. В съответствие с принципа на споделеното управление, държавите от ЕС извършват плащания към земеделските стопани чрез национални или регионални разплащателни агенции.

Разплащателните агенции трябва да бъдат акредитирани въз основа на набор от критерии, определени от Комисията, преди да могат да отправят искания за разходи от бюджета на ЕС.

Разплащателните агенции и техните оправомощени органи трябва да гарантират допустимостта на всички заявления за предоставяне на средства по фондовете. Проверките, които трябва да се извършат, са определени в секторните регламенти за ОСП и са различни в различните сектори.

След това плащанията, извършени от разплащателните агенции, се възстановяват от Комисията на държавите от ЕС, като в случая на ЕФГЗ това се прави на месечна основа, а в случая на ЕЗФРСР — на тримесечна. Възстановяванията подлежат на последващи корекции, които Комисията може да извърши в рамките на процедурите за уравняване на сметките.

Информация по темата

Финансова сигурност

Уравняване на сметките

Друго финансиране

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ сключва договори за възлагане на обществени поръчки за предоставяне на услуги чрез покани за участие в търгове.

Правни основания

Регламент (EС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

Регламент ( ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика

Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Новости