Lijsten van begunstigden

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ondersteunt bijna zeven miljoen begunstigden in de hele Europese Unie. In het begrotingsjaar 2018 hebben ongeveer 6,4 miljoen begunstigden inkomenssteun, 3,3 miljoen steun voor plattelandsontwikkeling en 120 duizend steun in het kader van marktmaatregelen gekregen (maar omdat de meeste ontvangers van steun voor plattelandsontwikkeling ook inkomenssteun krijgen, tellen ze maar één keer mee voor het totale aantal begunstigden).

Iedereen die EU-financiering ontvangt in het kader van het GLB wordt opgenomen in voor iedereen toegankelijke lijsten. Deze lijsten zijn bedoeld om de transparantie van en het vertrouwen in de financieringsmaatregelen van de EU te bevorderen. De regels moeten echter het juiste evenwicht vinden tussen de rechten van het publiek om te weten hoe gemeenschapsgeld wordt besteed en de rechten van personen op de bescherming van hun persoonsgegevens. Daarom is de reikwijdte van de gegevens beperkt en zijn ze slechts gedurende een bepaalde periode beschikbaar.

Begunstigden per land

In het kader van de transparantieregels moeten de EU-landen gegevens van de begunstigden van GLB-betalingen bekendmaken. Deze bekendmaking moet de volgende gegevens bevatten:

  • De naam van de begunstigde. Er worden echter uitzonderingen gemaakt voor de ontvangers van zeer kleine betalingen, waarvan de drempels door de EU-landen worden vastgesteld.
  • De gemeente waar de begunstigde zijn woonplaats heeft of is ingeschreven.
  • De uitsplitsing van de bedragen van de betalingen voor elke afzonderlijke maatregel, alsook de som van de bedragen die elke begunstigde in het begrotingsjaar heeft ontvangen.
  • Een beschrijving van de maatregelen die door de fondsen worden gefinancierd, met inbegrip van de aard en het doel van elke maatregel.

Voor financiering uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) omvatten de bekendgemaakte bedragen zowel de betalingen uit de EU-fondsen als die van het EU-land. Dit betekent dat het gerapporteerde bedrag het totale bedrag van de overheidsuitgaven voor het project weerspiegelt.

Deze informatie wordt door de EU-landen zelf beschikbaar gesteld en wordt op één website gepubliceerd. Ze is beschikbaar vanaf 31 mei van het jaar nadat de betalingen zijn verricht. Deze informatie wordt voor het publiek beschikbaar gesteld gedurende twee jaar na de bekendmaking ervan.

De inhoud van deze websites valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betrokken landen. De Europese Commissie staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat er eventueel van wordt gemaakt.

Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Overeenkomstig artikel 137, lid 1, tweede alinea, van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK is de EU-wetgeving inzake rechtstreekse betalingen vanaf het aanvraagjaar 2020 niet meer van toepassing op het VK. Voor de aanvraagjaren 2018 en 2019 mag het VK @tot en met respectievelijk 2021 en 2022 gegevens blijven publiceren over begunstigden van rechtstreekse betalingen. De verstrekking en juistheid van deze gegevens vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk.

Verenigd Koninkrijk

Verdeling van de inkomenssteun

De EU-landen dienen bij de Europese Commissie ook jaarlijkse gegevens in over de betalingen aan de begunstigden van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF).

Op basis van deze gegevens presenteert de Europese Commissie een uitsplitsing van de inkomenssteun naar land en naar omvang van de steun. Deze cijfers gaan vergezeld van  jaarverslagen.

Middelen voor voorlichtingsmaatregelen

De Europese Commissie publiceert jaarlijkse lijsten van middelen die worden toegekend aan projecten die tot doel hebben het publiek te informeren over het GLB.

DownloadenPDF - 99.9 KB
DownloadenPDF - 117.2 KB
DownloadenPDF - 20.4 KB
DownloadenPDF - 131.8 KB
DownloadenPDF - 225.8 KB

Om de twee jaar presenteert de Europese Commissie verslagen over de uitvoering van de subsidies aan het Europees Parlement en de Raad.

Rechtsgrondslagen

EU-verordening 1306/2013 – inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [artikelen 111-114]

EU-uitvoeringsverordening 908/2014 – houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie [ artikelen 52-62]

Documenten

DownloadenPDF - 159.3 KB