O SOSV na kratko

Evropska komisija je vzpostavila skupni okvir spremljanja in vrednotenja (SOSV), da bi ocenila uspešnost skupne kmetijske politike (SKP) in izboljšala njeno učinkovitost.

Rezultati spremljanja in vrednotenja so pomemben vir informacij:

  • so pomembna analitična osnova za prihodnje oblikovanje politik
  • pomagajo pri določanju ciljev politik in programov ter se nato uporabljajo za merjenje izpolnjevanja teh ciljev na dolgi rok
  • prispevajo k odgovornosti javnih odhodkov in so pomembni za pojasnjevanje pomislekov in vprašanj državljanov glede porabe davkoplačevalskega denarja

Za zagotovitev ustreznega spremljanja in vrednotenja morajo biti cilji politik povezani z načrtovanimi ukrepi. Cilji SKP so:

  • trajnostna proizvodnja hrane s poudarkom na kmetijskih dohodkih, kmetijski produktivnosti in stabilnosti cen
  • trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in izvajanje podnebnih ukrepov s poudarkom na emisijah toplogrednih plinov, biotski raznovrstnosti, tleh in vodi
  • uravnotežen teritorialni razvoj s poudarkom na zaposlovanju na podeželju, gospodarski rasti in revščini na podeželskih območjih

Okvir spremljanja in vrednotenja za skupno kmetijsko politiko 2014–2020

PrenesiPDF - 1.6 MB

Spremljanje

Element spremljanja SOSV zagotavlja ključne informacije o izvajanju SKP. Evropska komisija spremlja današnji razvoj kmetijskih trgov, razvoj podeželja in uporabo sredstev SKP.

Za podporo ocenjevanju uspešnosti SKP so bile določene številne vrste kazalnikov:

Izbrani kazalniki so predstavljeni vizualno in interaktivno na pregledni plošči po temah, vključno z dohodkovno podporo kmetovanju, podnebnimi spremembami in kakovostjo zraka, tržno usmerjenostjo in ekološko pridelavo.

Komisija glede na razpoložljivost posodablja podatke vsako leto za sklop kazalnikov ozadja, ki vključujejo pomembne vidike razvoja okoliščin z verjetnim vplivom na izvajanje, dosežke in uspešnost SKP.

Sorodne informacije

Letni podatki kazalnikov ozadja

Vrednotenje

Vrednotenje je v okviru SOSV orodje za oceno učinka intervencij politike. Zagotavlja osnovo za odločanje na podlagi dokazov ter izboljšuje uspešnost, uporabnost in učinkovitost intervencij SKP. Izboljšuje tudi preglednost, učenje in odgovornost.

Vrednotenje ukrepov za dohodkovno podporo za kmete in podporo praksam trajnostne pridelave ter tržno podporo izvajajo neodvisni zunanji strokovnjaki, kot so raziskovalni organi, univerze in svetovalna podjetja, za katere je pristojna Komisija na podlagi večletnega načrta vrednotenja. Pogodbe se sklenejo na podlagi javnega razpisa. Obvestila o javnem naročilu in razpisi za zbiranje ponudb se objavijo na portalu dnevnih elektronskih javnih naročil.

Namen, obseg in časovni razpored posameznega vrednotenja je določen v kažipotih vrednotenja, ki so javnosti odprti za pripombe.

Vrednotenje programov razvoja podeželja izvajajo države EU. Komisija pripravi povzetke predhodnih in naknadnih vrednotenj, ki jih izvedejo države.

Da so vrednotenja trdno vključena v proces oblikovanja politike in da se referenčne vrednosti izpolnijo, je Komisija pripravila smernice in zbirko orodij za boljše pravno urejanje, v katerih opisuje zahteve in najboljše prakse za vrednotenje SKP.

Poročila in ugotovitve vrednotenj in zunanjih študij so navedeni v sedmih kategorijah:

Poročila SOSV

Evropska komisija objavlja poročila o izvajanju CMEF in rezultate z oceno uspešnosti SKP.

Prvo poročilo o spremljanju in vrednotenju SKP za obdobje 2014–2020 je Evropskemu parlamentu in Svetu predstavila leta 2018.

Komisija namerava objaviti končno oceno izvajanja SKP leta 2021.

Pravne podlage

Naslednji predpisi urejajo SOSV za:

Najnovejše