Het GMEK in een notendop

De Europese Commissie heeft het gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader (GTEK) opgezet om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te beoordelen en doeltreffender te maken.

Monitoring en evaluatie genereren waardevolle informatie en:

  • vormen een degelijke analytische basis voor het toekomstige beleid
  • helpen bij het vaststellen van beleids- en programmadoelstellingen en worden vervolgens gebruikt om te meten hoe deze doelstellingen op lange termijn worden verwezenlijkt
  • dragen bij tot de aansprakelijkheid voor overheidsuitgaven en kunnen zo tegemoet komen aan de zorgen en vragen van burgers over het gebruik van hun belastinggeld

Om de kwaliteit van monitoring en evaluatie te waarborgen, moeten de geplande maatregelen afgestemd worden op de politieke doelstellingen. De doelstellingen van het GLB zijn:

  • rendabele voedselproductie, met de klemtoon op landbouwinkomen, productiviteit van de landbouw en prijsstabiliteit
  • duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en bescherming van het klimaat, met de klemtoon op beperking van de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit en bescherming van bodem en water
  • evenwichtige territoriale ontwikkeling, met de klemtoon op werkgelegenheid, groei en armoedebestrijding in plattelandsgebieden

Het monitoring- en evaluatiekader voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-20

DownloadenPDF - 1.6 MB

Monitoring

Het monitoringelement van het GMEK levert belangrijke informatie over de uitvoering van het GLB. De Europese Commissie volgt de evolutie op de landbouwmarkten, in de plattelandsontwikkeling en bij het gebruik van GLB-middelen op de voet.

Ter ondersteuning van de beoordeling van de prestaties van het GLB werden een aantal soorten indicatoren gedefinieerd:

De geselecteerde indicatoren worden visueel en interactief gepresenteerd in het dashboard, per thema zoals inkomenssteun voor landbouwers, klimaatverandering en luchtkwaliteit, marktgerichtheid en biologische productie.

De Commissie werkt jaarlijks de gegevens bij (afhankelijk van de beschikbaarheid) voor een reeks contextindicatoren die de algemene trends weergeven die van invloed kunnen zijn op de uitvoering, de resultaten en de prestaties van het GLB.

Zie ook:

Jaarlijkse datareeks contextindicatoren

Evaluatie

Met de evaluatie in het kader van het GMEK wordt het effect van beleid beoordeeld. Dit onderbouwt de besluitvorming en verbetert de doeltreffendheid, het nut en de efficiëntie van GLB-maatregelen. Het zorgt ook voor meer transparantie en aansprakelijkheid, en het maakt dat lessen worden getrokken uit ervaringen.

Evaluaties van inkomenssteun voor landbouwers, steun voor de naleving van duurzame landbouwpraktijken en marktondersteuning worden uitgevoerd door onafhankelijke externe contractanten, zoals onderzoeksinstellingen, universiteiten en consultancybedrijven, onder de verantwoordelijkheid van de Commissie en op basis van een meerjarig evaluatieplan. Contracten worden gesloten na een openbare aanbestedingsprocedure. Aankondigingen van opdrachten en aanbestedingen worden bekendgemaakt op het platform Tenders Electronic Daily.

Het doel, de reikwijdte en het tijdschema van elke evaluatie worden uiteengezet in routekaarten, waarover burgers feedback kunnen geven.

De evaluaties van de programma’s voor plattelandsontwikkeling worden uitgevoerd door de EU-lidstaten. De Commissie maakt samenvattingen van de evaluaties vooraf en achteraf op basis van de gegevens van de lidstaten.

Om ervoor te zorgen dat evaluaties stevig zijn ingebed in het beleidsvormingsproces en dat aan de vastgestelde ijkpunten wordt voldaan, heeft de Commissie richtsnoeren en een toolbox voor betere regelgeving ontwikkeld, waarin de vereisten en beste praktijken voor evaluaties van het GLB zijn uiteengezet.

De verslagen en bevindingen van evaluaties en externe studies zijn onderverdeeld in zeven categorieën:

GMEK-verslagen

De Europese Commissie publiceert verslagen betreffende de toepassing van het GMEK en de resultaten van de beoordeling van de prestaties van het GLB.

Het eerste verslag over de monitoring en evaluatie van het GLB voor de periode 2014-20 werd in 2018 voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie hoopt de definitieve beoordeling van de uitvoering van het GLB in 2021 bekend te maken.

Rechtsgrondslagen

De volgende regels zijn van toepassing op het GMEK voor wat betreft:

Nieuws