Yhteinen seuranta- ja arviointikehys lyhyesti

Euroopan komissio on perustanut yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen arvioidakseen (SAA) yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tuloksia ja tehostaakseen sitä.

Seurannan ja arvioinnin tuloksista saadaan arvokasta tietoa. Tulokset

  • tarjoavat vankan analyyttisen perustan politiikan tulevalle suunnittelulle
  • ovat avuksi asetettaessa politiikan ja ohjelmien tavoitteita ja sen jälkeen mitattaessa kyseisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä
  • lisäävät julkisten varojen käytön vastuullisuutta, ja näin niillä on suuri merkitys vastattaessa kansalaisten huoliin ja kysymyksiin siitä, mihin veronmaksajien varoja käytetään.

Jotta voidaan varmistaa asianmukainen seuranta ja arviointi, poliittisten tavoitteiden on liityttävä suunniteltuihin toimenpiteisiin. YMP:n tavoitteet ovat seuraavat:

  • elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa keskitytään maataloustuloon, maatalouden tuottavuuteen ja hintatason vakauteen
  • luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet, joissa keskitytään kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen
  • tasapainoinen aluekehitys, jossa keskitytään maaseudun työllisyyteen ja kasvuun sekä köyhyyteen maaseutualueilla.

Yhteisen maatalouspolitiikan seuranta- ja arviointikehys 2014–2020

LataaPDF - 1.6 MB

Seuranta

Yhteiseen seuranta- ja arviointikehykseen kuuluvan seurannan avulla saadaan tärkeää tietoa YMP:n täytäntöönpanosta. Euroopan komissio seuraa maatalousmarkkinoiden nykykehitystä, maaseudun kehittämistä ja YMP:n varojen käyttöä.

YMP:n tuloksellisuuden arvioinnin tueksi on määritelty useita indikaattorityyppejä:

Valitut indikaattorit esitetään visuaalisesti ja interaktiivisesti aiheittain. Niitä ovat muun muassa maataloustulotuki, ilmastonmuutos ja ilmanlaatu, markkinasuuntautuneisuus ja luomutuotanto.

Komissio päivittää vuosittain tiettyjen asiayhteysindikaattorien tiedot (saatavuuden mukaan), jotka kuvastavat yleisiin suuntauksiin liittyviä näkökohtia. Nämä seikat vaikuttavat todennäköisesti YMP:n täytäntöönpanoon, saavutuksiin ja tuloksiin.

Lisätietoa

Asiayhteysindikaattorien vuosittaiset tiedot

Arviointi

Yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen puitteissa arviointi on väline, jolla tarkastellaan poliittisten toimien vaikutuksia. Sen avulla saadaan näyttöä päätöksentekoa varten ja parannetaan YMP:n toimien tuloksellisuutta, hyödyllisyyttä ja tehokkuutta. Sen avulla edistetään myös avoimuutta, oppimista ja vastuuvelvollisuutta.

Riippumattomat ulkopuoliset toimeksisaajat, kuten tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja konsulttiyritykset, tekevät komission alaisuudessa ja monivuotisen arviointisuunnitelman mukaisesti arvioinnit toimenpiteistä, jotka koskevat viljelijöiden tulotukea ja kestävien tuotantomenetelmien tukea sekä markkinatukea. Sopimukset tehdään julkisen tarjouskilpailun perusteella. Tarjous- ja ehdotuspyyntöjä julkaistaan TED-tarjouskilpailusivustolla.

Kunkin arvioinnin tavoitteet, laajuus ja aikataulu on vahvistettu arvioinnin etenemissuunnitelmissa, joista kansalaiset voivat antaa palautetta.

EU-maat tekevät maaseudunkehittämisohjelmia koskevat arvioinnit. Komissio laatii yhteenvetoja maiden laatimista ennakko- ja jälkiarvioinneista.

Komissio haluaa varmistaa, että arviointien tulokset otetaan huomioon poliittisessa päätöksenteossa, minkä vuoksi se on laatinut sääntelyn parantamista varten suuntaviivat ja välinepaketin, joissa esitetään YMP:n arviointien vaatimukset ja hyvät käytännöt.

Arviointien ja ulkopuolisten selvitysten raportit ja tulokset on jaettu seitsemään kategoriaan:

Yhteistä seuranta- ja arviointikehystä koskevat kertomukset

Euroopan komissio julkaisee kertomuksia yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen toteuttamisesta ja YMP:n tuloksellisuutta koskevien arvioiden tulokset.

Ensimmäinen kertomus YMP:n seurannasta ja arvioinnista vuosina 2014–2020 esitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 2018.

Komission on tarkoitus julkaista lopullinen arvio YMP:n täytäntöönpanosta vuonna 2021.

Oikeusperustat

Seuranta- ja arviointikehykseen sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Ajankohtaista