Ühise seire- ja hindamisraamistiku lühitutvustus

Euroopa Komisjon on loonud ühise seire- ja hindamisraamistiku (ÜSJH), et hinnata ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulemuslikkust ja parandada selle tõhusust.

Seire- ja hindamise tulemused annavad väärtuslikku teavet. Need:

  • tagavad kindla analüütilise aluse tulevase poliitika kujundamiseks;
  • aitavad seada poliitika ja programmide eesmärke ning seejärel kasutatakse neid eesmärkide saavutamise hindamiseks pikas perspektiivis;
  • aitavad kaasa avaliku sektori kulutuste suhtes kehtiva aruandekohustuse täitmisele ja seega on neil oluline roll maksumaksjate raha kasutamisega seotud küsimuste selgitamisel kodanikele.

Nõuetekohase seire ja hindamise tagamiseks peavad poliitilised eesmärgid olema seotud kavandatud meetmetega. ÜPP eesmärgid on järgmised:

  • elujõuline toidutööstus – keskendutakse põllumajandusest saadavatele sissetulekutele, põllumajanduse tootlikkusele ja hindade stabiilsusele;
  • loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmed – keskendutakse kasvuhoonegaaside heitkogustele, elurikkusele, mullale ja veele;
  • tasakaalustatud territoriaalne areng – keskendutakse maaelu arengule, majanduskasvule ja vaesusele maapiirkondades.

Ühise põllumajanduspoliitika seire- ja hindamisraamistik

Laadi allaPDF - 1.6 MB

Seire

Ühise seire- ja hindamisraamistiku seireelement annab olulist teavet ÜPP rakendamise kohta. Euroopa Komisjon jälgib praeguseid suundumusi põllumajandusturgudel, maaelu arengus ja ÜPP vahendite kasutamisel.

ÜPP tulemuslikkuse hindamise toetamiseks kasutatakse erinevaid näitajate liike:

Need valitud näitajad on esitatud tulemustabelis visuaalselt ja interaktiivselt teemade kaupa (sh põllumajandustootjate sissetulekutoetus, kliimamuutused ja õhu kvaliteet, turule orienteeritus ja mahepõllumajandus).

Igal aastal ajakohastab komisjon ühiste taustnäitajate andmeid (kui need on olemas), mis kajastavad üldiste kontekstipõhiste suundumuste asjakohaseid aspekte ning mis tõenäoliselt mõjutavad ÜPP rakendamist, selle eesmärkide saavutamist ja tulemuslikkust.

Lisateave

Iga-aastased taustnäitajate andmekogud

Hindamine

Ühise seire- ja hindamisraamistiku kontekstis on hindamine vahend, mille abil hinnata poliitilise sekkumise mõju. Sellest lähtutakse otsuste tegemisel ning see parandab ÜPP meetmete tulemuslikkust, kasulikkust ja tõhusust. Samuti suurendab see läbipaistvust, annab kogemusi ja parandab aruandekohustust.

Nende meetmete hindamisi, mis on seotud põllumajandustootjate sissetulekutoetuse ja säästvate põllumajandustavade järgimiseks antava abi ning turutoetusega, teostavad sõltumatud välised lepingupartnerid (nt teadusasutused, ülikoolid ja konsultatsioonifirmad) komisjoni vastutusel mitmeaastase hindamiskava alusel. Lepingud sõlmitakse avaliku pakkumismenetluse kaudu. Hanketeated ja pakkumiskutsed avaldatakse pakkumiskutsete platvormil Tenders Electronic Daily.

Iga hindamise eesmärk, ulatus ja ajakava on sätestatud hindamiste tegevuskavas, mille kohta saavad kodanikud tagasisidet anda.

Maaelu arengu programmide puhul korraldavad hindamisi ELi liikmesriigid. Komisjon koostab kokkuvõtted liikmesriikide esitatud eel- ja järelhindamiste kohta.

Selleks et tagada, et hindamised on poliitikakujundamise protsessiga kindlalt seotud ja kehtestatud kriteeriumid on täidetud, on komisjon koostanud parema õigusloome suunised ja vahendid, milles on esitatud ÜPP hindamise nõuded ja parimad tavad.

Hindamisi ja välisuuringuid käsitlevad aruanded ja neist tulenevad järeldused on jagatud seitsmesse kategooriasse:

Ühise seire- ja hindamisraamistiku aruanded

Euroopa Komisjon avaldab aruanded ühise seire- ja hindamisraamistiku rakendamise kohta ja ÜPP tulemuslikkuse hindamise tulemused.

Esimene aruanne ühise põllumajanduspoliitika seire ja hindamise kohta ajavahemikus 2014–2020 esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2018. aastal.

Komisjon loodab avaldada ÜPP rakendamise lõpliku hindamise 2021. aastal.

Õiguslikud alused

Ühist seire- ja hindamisraamistikku reguleeritakse järgmiste õigusnormide alusel:

Viimati lisatud