Overblik over den fælles overvågnings- og evalueringsramme

Europa-Kommissionen har etableret den fælles overvågnings- og evalueringsramme for at vurdere den fælles landbrugspolitiks (OEFL) resultater og gøre den mere effektiv.

Overvågnings- og evalueringsresultaterne giver værdifuld information. De opfylder følgende krav:

  • De giver et solidt analytisk grundlag for udformningen af den fremtidige politik.
  • De hjælper til at opstille politiske mål og programmål og anvendes derefter til at måle, hvordan man når disse mål på lang sigt.
  • De fremmer ansvarlighed i forbindelse med de offentlige udgifter og er derfor vigtige for reaktionen på borgernes bekymringer og spørgsmål vedrørende brugen af skatteydernes penge.

For at sikre korrekt overvågning og evaluering skal de politiske mål hænge sammen med de planlagte foranstaltninger. Den fælles landbrugspolitiks mål er:

  • bæredygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugsindkomster, produktivitet i landbruget og prisstabilitet
  • bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand
  • afbalanceret territorial udvikling med fokus på beskæftigelse, vækst og fattigdom i landdistrikterne.

Overvågnings- og evalueringsrammen for den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020

DownloadPDF - 1.6 MB

Tilsyn

Overvågningselementet i overvågnings- og evalueringsrammen giver vigtig information om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. Europa-Kommissionen overvåger den aktuelle situation på landbrugsmarkederne, udviklingen i landdistrikterne og anvendelsen af midlerne fra den fælles landbrugspolitik.

Der er fastlagt en række indikatortyper til støtte for vurderingen af resultaterne af den fælles landbrugspolitik:

De udvalgte indikatorer præsenteres visuelt og interaktivt efter tema i oversigten, bl.a. landbrugsindkomststøtte, klimaændringer og luftkvalitet, markedsorientering og økologisk produktion.

Kommissionen ajourfører årligt dataene (forudsat at de er til rådighed) for en række kontekstindikatorer, som afspejler aspekter af de generelle tendenser, der forventes at få indflydelse på den fælles landbrugspolitiks gennemførelse, resultater og performance.

Se også

Årlige datasæt for kontekstindikatorer

Evaluering

Inden for den fælles overvågnings- og evalueringsramme er evalueringen et redskab til at vurdere effekten af politiske interventioner. Den indeholder dokumentation til brug for beslutningstagning og øger effektiviteten og nytteværdien af interventioner under den fælles landbrugspolitik. Den bidrager også til mere gennemsigtighed, læring og ansvarlighed.

Evalueringer af foranstaltninger vedrørende indkomststøtte til landbrugere, bistand til overholdelse af bæredygtige landbrugsmetoder og markedsstøtte udføres af uafhængige eksterne kontrahenter som f.eks. forskningsorganer, universiteter og konsulentfirmaer på Kommissionens ansvar med udgangspunkt i en flerårig evalueringsplan. Kontrakterne indgås via offentligt udbud. Udbudsbekendtgørelser og udbud offentliggøres på platformen Tenders Electronic Daily.

Formålet med, omfanget af og tidspunktet for hver enkelt evaluering er fastsat i evalueringskøreplaner, som er åbne for feedback fra borgerne.

Programmerne for udvikling af landdistrikterne evalueres af EU-landene. Kommissionen udarbejder sammenfatninger af landenes forhåndsevalueringer og efterfølgende evalueringer.

For at sikre, at evalueringerne er fast forankret i den politiske beslutningsproces, og at benchmarks er opfyldt, har Kommissionen udarbejdet retningslinjer og en værktøjskasse til bedre regulering, der skitserer krav og bedste praksis for evalueringer af den fælles landbrugspolitik.

Rapporterne om og resultaterne af evalueringer og eksterne undersøgelser er opdelt i syv kategorier:

Rapporter om den fælles overvågnings- og evalueringsramme

Europa-Kommissionen offentliggør rapporter om gennemførelsen af den fælles overvågnings- og evalueringsramme og resultaterne af den fælles landbrugspolitik.

Den første rapport om overvågning og evaluering af den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020 blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet i 2018.

Kommissionen forventer at offentliggøre den endelige vurdering af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik i 2021.

Retsgrundlag

Følgende lovgivning gælder for den fælles overvågnings- og evalueringsramme:

Seneste