Ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP), ktorá bola zavedená v roku 1962, je partnerstvom medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou, medzi Európou a jej poľnohospodármi. Jeho cieľom je:

 • podporovať poľnohospodárov a zlepšiť poľnohospodársku produktivitu v záujme zabezpečenia stabilnej ponuky dostupných potravín,
 • zabezpečiť poľnohospodárom Európskej únie primeraný príjem,
 • prispieť k riešeniu zmeny klímy a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi,
 • zachovať vidiecke oblasti a krajinu v rámci celej EÚ,
 • udržať vidiecke hospodárstvo pri živote podporovaním pracovných miest v poľnohospodárskom a agropotravinárskom odvetví a súvisiacich sektoroch.

SPP je spoločná politika pre všetky krajiny Európskej únie. Spravuje a financuje sa na európskej úrovni zo zdrojov rozpočtu EÚ.

SPP v praxi

Odlišnosť poľnohospodárstva v porovnaní s väčšinou iných odvetví spočíva v týchto osobitých črtách:

 • napriek dôležitosti výroby potravín sú príjmy poľnohospodárov približne o 40 % nižšie v porovnaní s inými odvetviami,
 • poľnohospodárstvo je vo väčšej miere závislé od počasia a klimatických podmienok než iné odvetvia,
 • medzi dopytom zo strany spotrebiteľov a ponukou, ktorú dokážu zabezpečiť poľnohospodári, nastáva nevyhnutný časový posun, pretože produkcia väčších objemov pšenice alebo mlieka trvá určitý čas.

Napriek potrebe nákladovej efektívnosti by poľnohospodári mali pracovať udržateľným a ekologickým spôsobom v záujme zachovania pôdy a biodiverzity.

Verejný sektor zohráva vo vzťahu k poľnohospodárom dôležitú úlohu vzhľadom na neistotu podnikania v poľnohospodárstve a jeho vplyv na životné prostredie. SPP sa uplatňuje prostredníctvom:

 • podpory príjmu, ktorá na základe priamych platieb zabezpečuje stabilitu príjmu pre poľnohospodárov a odmeňuje ich za vykonávanie poľnohospodárskych činností spôsobom šetrným k životnému prostrediu a vytváranie verejných statkov, za ktoré trhy neplatia, ako napr. starostlivosť o vidiek,
 • trhových opatrení na riešenie zložitých situácií na trhu, ako je náhly pokles dopytu v dôsledku zdravotnej hrozby či prepad cien spôsobený dočasnou nadmernou ponukou na trhu,
 • opatrení na rozvoj vidieka spolu s národnými a regionálnymi programami zameranými na osobitné potreby a výzvy, ktorým čelia vidiecke oblasti.

Financovanie SPP

Úroveň podpory poľnohospodárov z celkového rozpočtu EÚ zohľadňuje viacero premenných týkajúcich sa zabezpečenia nepretržitej dostupnosti kvalitných potravín, medzi ktoré patria také funkcie, ako napr. podpora príjmu pre poľnohospodárov, opatrenia v oblasti zmeny klímy a zachovanie dynamických vidieckych spoločenstiev.

SPP je ako súčasť rozpočtu EÚ financovaná z týchto dvoch fondov:

Platby spravuje na národnej úrovni každá krajina Európskej únie. Informácie o príjemcoch platieb v rámci SPP zverejňuje každá krajina v súlade s pravidlami EÚ pre transparentnosť.

Súvisiace informácie

Financovanie SPP

Ročný rozpočtový cyklus EÚ

Rozpočet EÚ

Výhody SPP

SPP stanovuje podmienky, ktoré umožnia poľnohospodárom plniť svoju úlohu v spoločnosti v týchto oblastiach:

Výroba potravín

 • V EÚ existuje približne 10 miliónov poľnohospodárskych podnikov a v odvetví poľnohospodárstva pravidelne pracuje 22 miliónov ľudí. Zabezpečujú bohatý výber a hojné množstvo cenovo dostupných, bezpečných a kvalitných výrobkov.
 • EÚ je na celom svete známa svojimi potravinami a kulinárskymi tradíciami a je jedným z popredných výrobcov a čistým vývozcom agropotravinárskych výrobkov v celosvetovom meradle. Vďaka svojim výnimočným poľnohospodárskym zdrojom má Únia možnosť i povinnosť zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti celého sveta.

Rozvoj vidieckych komunít

 • V rámci vidieka a jeho vzácnych prírodných zdrojov je množstvo pracovných miest prepojených s poľnohospodárstvom. Poľnohospodári potrebujú stroje, budovy, palivo, hnojivá a zdravotnú starostlivosť pre svoje zvieratá; tieto oblasti sa nazývajú „vstupné“ sektory.
 • Ďalšie pracovné miesta vznikajú vo „výstupných“ oblastiach, ku ktorým patrí napríklad príprava, spracovanie a balenie potravín, ako aj oblasti skladovania, prepravy a maloobchodného predaja potravín. Sektory poľnohospodárstva a potravinárstva spolu zabezpečujú v rámci EÚ takmer 40 miliónov pracovných miest.
 • V záujme zabezpečenia efektívneho fungovania a vytvorenia moderného a produktívneho prostredia treba poľnohospodárom a vstupným aj výstupným sektorom zaručiť jednoduchý prístup k najnovším informáciám v oblasti poľnohospodárstva, chovateľských postupov a vývoja trhu. Zdroje SPP boli v období 2014 – 2020 zamerané na poskytovanie vysokorýchlostných technológií, kvalitnejších internetových služieb a infraštruktúry 18 miliónom obyvateľov žijúcich na vidieku, čiže 6,4 % celkovej vidieckej populácie EÚ.

Environmentálne udržateľné poľnohospodárstvo

 • Poľnohospodári majú dvojakú úlohu: vyrábať potraviny a zároveň chrániť prírodu a zachovať biodiverzitu. Rozvážne využívanie prírodných zdrojov má kľúčový význam pre našu potravinársku výrobu i kvalitu života – a to platí pre dnešok, zajtrajšok aj pre budúce generácie.

Hlavní prispievatelia do SPP

Európska komisia pravidelne komunikuje so skupinami pre občiansky dialóg a s poľnohospodárskymi výbormi v záujme čo najlepšej tvorby právnych predpisov a politík v oblasti poľnohospodárstva. Európskej komisii poskytujú vstupné podklady expertné skupiny, ako napr. osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, pokiaľ ide o nekalé obchodné praktiky.

Európska komisia pri plánovaní, vytváraní a navrhovaní nových európskych právnych predpisov vykonáva posúdenia vplyvu, ktorými sa preveruje potreba zapojenia EÚ a možné vplyvy dostupných riešení. Tvoria hlavnú súčasť programu lepšej právnej regulácie EÚ. Posúdenia vplyvu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa uskutočnili v roku 2003 (preskúmanie v polovici trvania), 2008 [kontrola stavu – SEK(2008) 1885], 2011 [SPP do roku 2020 – SEC(2011) 1153 final].

Dvor audítorov EÚ takisto zohráva významnú úlohu pri kontrole výdavkov v poľnohospodárstve.

Európska komisia pravidelne uverejňuje správy o verejnej mienke (tzv. Eurobarometer) o Európanoch, poľnohospodárstve a SPP. Prieskumy Eurobarometra, ktoré sa uskutočňujú vo všetkých krajinách EÚ, poskytujú cenné informácie o tom, ako občania vnímajú SPP. Toto vnímanie je tvorené aj povedomím o podpore poskytovanej prostredníctvom SPP, jej účinnosti, otázkach kvality, životného prostredia, dôležitosti CAP a mnohých ďalších.

Hodnotenie SPP

Európska komisia vyhodnocuje SPP na základe spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH).

Účelom SRMH je preukázať dosiahnuté výsledky SPP v období 2014 – 2020 a zlepšiť jej účinnosť prostredníctvom ukazovateľov SPP.

Budúcnosť SPP

V záujme konsolidácie úlohy európskeho poľnohospodárstva do budúcnosti sa SPP postupne rozvíjala, aby sa prispôsobila zmenám v hospodárskych podmienkach a v požiadavkách a potrebách občanov.

Európska komisia predstavila 1. júna 2018 legislatívne návrhy týkajúce sa budúcnosti SPP.

V návrhoch sa ukazuje, akým smerom bude SPP napredovať, pričom sa bude vytvárať jednoduchšia a účinnejšia politika, ktorá bude zahŕňať udržateľné ambície Európskej zelenej dohody. Budúca reforma SPP sa má vykonávať od 1. januára 2023, po uzavretí konečnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ.

StiahnuťPDF - 2 MB

Právny základ

Právny základ spoločnej poľnohospodárskej politiky ustanovuje Zmluva o fungovaní Európskej únie.

Jednotlivé prvky fungovania SPP sú stanovené v týchto štyroch nariadeniach:

Na roky 2021 – 2022 je v platnosti prechodné nariadenie [nariadenie (EÚ) 2020/2220]. V nariadení, ktorým sa predlžujú a menia ustanovenia uvedené v predchádzajúcich nariadeniach, sa stanovujú podmienky poskytovania podpory z fondov EPZF a EPFRV počas tohto obdobia. V platnosti ostane až do začiatku vykonávania nového rámca strategických plánov SPP (stanovené na 1. januára 2023).

Spoločnú poľnohospodársku politiku spravuje v rámci Európskej komisie Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Môže prijímať delegované a vykonávacie akty na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Súvisiace informácie

Zoznam platných právnych predpisov

Ako funguje proces tvorby práva EÚ

Časový rámec

 • 2023

  Po schválení nového právneho rámca sa strategické plány SPP majú vo všetkých krajinách EÚ vykonávať od 1. januára 2023.

 • 2021 – 2022

  Počas týchto rokov je v platnosti prechodné nariadenie. Uvedeným nariadením sa predĺži platnosť väčšiny pravidiel SPP, ktoré boli zavedené v období rokov 2014 – 2020, pričom sa zároveň zabezpečí hladký prechod na budúci rámec strategických plánov SPP.

 • 2013

  Cieľom reformy SPP je posilniť konkurencieschopnosť sektora, podporiť udržateľné poľnohospodárstvo, inovácie, zamestnanosť a rast vo vidieckych oblastiach a zamerať finančnú pomoc na produktívne využívanie pôdy. Zavedená je reformovaná SPP na programové obdobie 2014 – 2020.

 • 2003

  SPP poskytuje podporu príjmu. Novou reformou SPP sa prerušuje spojenie dotácií s výrobou. Poľnohospodári dostávajú podporu príjmu pod podmienkou, že obhospodarujú poľnohospodársku pôdu a spĺňajú normy týkajúce sa bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok.

 • 1992

  SPP sa preorientúva z podpory trhu na podporu výrobcov. Znižuje sa dotovanie cien a nahrádzajú ho priame platby poľnohospodárom, ktorí sú podporovaní v tom, aby boli šetrnejší k životnému prostrediu.

  Reforma prebieha v rovnakom čase ako Summit Zeme v Riu v roku 1992, na ktorom sa zavádza zásada trvalo udržateľného rozvoja.

 • 1984

  Poľnohospodárske podniky vyrábajú viac potravín, ako je potrebné. Zavádza sa viacero opatrení, ktorých cieľom je priblížiť objem produkcie skutočným potrebám trhu.

 • 1962

  Zrodila sa spoločná poľnohospodárska politika. SPP predstavuje spoločnú politiku, ktorá má zabezpečiť občanom EÚ cenovo dostupné potraviny a poľnohospodárom primeranú životnú úroveň.

Aktuality

Dokumenty

StiahnuťPDF - 544 KB