Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η οποία θεσπίστηκε το 1962, βασίζεται στην εταιρική σχέση του κλάδου της γεωργίας με την κοινωνία, της Ευρώπης με τους αγρότες της. Στόχοι της είναι οι εξής:

 • στήριξη των γεωργών και βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, εξασφαλίζοντας σταθερή προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές
 • διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 • συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
 • διατήρηση των αγροτικών περιοχών και των τοπίων σε όλη την ΕΕ
 • διατήρηση της αγροτικής οικονομίας ζωντανής με την προώθηση της απασχόλησης στους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής και σε συναφείς τομείς.

Η ΚΓΠ είναι μια κοινή πολιτική για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η διαχείριση και χρηματοδότησή της ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η ΚΓΠ στην πράξη

Η γεωργία διαφέρει από πολλούς άλλους τομείς, διότι παρουσιάζει τις παρακάτω ιδιαιτερότητες:

 • παρά τη σημασία της παραγωγής τροφίμων, το εισόδημα των γεωργών είναι περίπου 40 % χαμηλότερο σε σύγκριση με το μη γεωργικό εισόδημα
 • η γεωργία εξαρτάται περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα, σε σύγκριση με πολλούς άλλους τομείς
 • υπάρχει ένα αναπόφευκτο χρονικό κενό μεταξύ της ζήτησης των καταναλωτών και της δυνατότητας των γεωργών να καλύψουν τη ζήτηση - η καλλιέργεια μεγαλύτερης ποσότητας σιταριού ή η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας γάλακτος, αναπόφευκτα, απαιτεί κάποιο χρόνο.

Οι γεωργοί πρέπει να φροντίζουν να είναι οικονομικά αποδοτικοί και ταυτόχρονα οφείλουν να εργάζονται με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για να διατηρούν τα εδάφη μας και τη βιοποικιλότητα.

Οι επιχειρηματικές αβεβαιότητες και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωργίας δικαιολογούν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας για τους γεωργούς μας. Η ΚΓΠ αναλαμβάνει δράση με τα παρακάτω μέτρα:

 • εισοδηματική στήριξη μέσω άμεσων ενισχύσεων, που εξασφαλίζει τη σταθερότητα του εισοδήματος και αμείβει τους γεωργούς για τις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές και την παροχή δημόσιων αγαθών που υπό κανονικές συνθήκες δεν πληρώνουν οι αγορές, όπως η φροντίδα της υπαίθρου
 • μέτρα για την αγορά, με σκοπό την αντιμετώπιση δυσχερειών της αγοράς, όπως, η απότομη πτώση της ζήτησης λόγω κινδύνου για την υγεία, ή η πτώση των τιμών λόγω προσωρινής πλεονασματικής προσφοράς στην αγορά
 • μέτρα αγροτικής ανάπτυξης με εθνικά και περιφερειακά προγράμματα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Χρηματοδότηση της ΚΓΠ

Το επίπεδο στήριξης των γεωργών της ΕΕ από τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις πολυάριθμες μεταβλητές που σχετίζονται με τη διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας τρόφιμα, όπου περιλαμβάνονται η εισοδηματική στήριξη των γεωργών, η δράση για την κλιματική αλλαγή και η διατήρηση δυναμικών αγροτικών κοινοτήτων.

Η ΚΓΠ χρηματοδοτείται από δύο ταμεία που αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ:

Η διαχείριση των πληρωμών πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των πληρωμών της ΚΓΠ δημοσιεύονται από κάθε χώρα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τη διαφάνεια.

Σχετικές πληροφορίες

Κύκλος ζωής του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ

Δαπάνες και έσοδα της ΕΕ την περίοδο 2014-20

Τα οφέλη της ΚΓΠ

Η ΚΓΠ ορίζει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κοινωνικό σύνολο, ως εξής:

Παραγωγή τροφίμων

 • Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 22 εκατομμύρια άτομα εργάζονται σε τακτική βάση στον συγκεκριμένο τομέα. Παράγουν μια εντυπωσιακή ποικιλία άφθονων, οικονομικά προσιτών, ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.
 • Η ΕΕ είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο για τις διατροφικές και γαστρονομικές της παραδόσεις και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και καθαρός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής παγκοσμίως. Λόγω των εξαιρετικών γεωργικών της πόρων, η ΕΕ θα μπορούσε και πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως.

Ανάπτυξη αγροτικών κοινοτήτων

 • Στην ύπαιθρό μας, με τους πολύτιμους φυσικούς πόρους της, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη γεωργία. Οι αγρότες χρειάζονται μηχανήματα, κτίρια, καύσιμα, λιπάσματα και υγειονομική περίθαλψη για τα ζώα τους, και αυτοί οι τομείς είναι επίσης γνωστοί ως «προηγούμενου σταδίου».
 • Άλλα άτομα απασχολούνται σε δραστηριότητες «επόμενου σταδίου» - όπως η προετοιμασία, η επεξεργασία και η συσκευασία τροφίμων, καθώς και η αποθήκευση τροφίμων, η μεταφορά και το λιανικό εμπόριο. Ο γεωργικός τομέας και ο τομέας των τροφίμων παρέχουν σχεδόν 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ.
 • Για να λειτουργούν αποτελεσματικά και να παραμείνουν σύγχρονοι και παραγωγικοί, οι γεωργοί και οι τομείς του επόμενου και του προηγούμενου σταδίου χρειάζονται άμεση πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τα γεωργικά ζητήματα, τις γεωργικές μεθόδους και τις εξελίξεις της αγοράς. Την περίοδο 2014-20, η ΚΓΠ αναμένεται να παρέχει τεχνολογίες υψηλής ταχύτητας, βελτιωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες και υποδομές σε 18 εκατομμύρια πολίτες αγροτικών περιοχών - που αντιστοιχεί στο 6,4 % του αγροτικού πληθυσμού της ΕΕ.

Περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία

 • Οι γεωργοί έχουν να αντιμετωπίσουν μια διπλή πρόκληση: να παράγουν τρόφιμα και ταυτόχρονα να προστατεύουν τη φύση και να διαφυλάσσουν τη βιοποικιλότητα. Η συνετή χρήση των φυσικών πόρων είναι θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγή τροφίμων και την ποιότητα της ζωής μας – σήμερα, στο μέλλον και για τις επόμενες γενιές.

Βασικοί συντελεστές της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβουλεύεται τακτικά με τις ομάδες διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών και τις γεωργικές επιτροπές για την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση της νομοθεσίας και των πολιτικών που διέπουν τη γεωργία. Ομάδες εμπειρογνωμόνων παρέχουν στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, η ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγορές (AMTF) ενημερώνει σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την πρόταση νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εξετάζοντας την ανάγκη ανάληψης δράσης από την ΕΕ και τις πιθανές επιπτώσεις των διαθέσιμων λύσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν βασικό μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Εκτιμήσεις επιπτώσεων για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη πραγματοποιήθηκαν το 2003 ( «ενδιάμεση επανεξέταση»), το 2018 («διαγνωστικός έλεγχος» — SEC (2008) 1885) και το 2011 («ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020» — SEC (2011) 1153 final ).

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εποπτεία των γεωργικών δαπανών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά εκθέσεις για την κοινή γνώμη (γνωστές ως έρευνες του Ευρωβαρόμετρου) σχετικά με τους Ευρωπαίους, τη γεωργία και την ΚΓΠ. Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, που γίνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη γνώμη των πολιτών για την ΚΓΠ, και ειδικότερα, πόσο ενήμεροι είναι για τη στήριξη που παρέχει η ΚΓΠ, τις επιδόσεις της και τη σημασία της, καθώς και για θέματα σχετικά με την ποιότητα, το περιβάλλον και πολλά άλλα.

Αξιολόγηση της ΚΓΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί την ΚΓΠ μέσω του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης (ΚΠΠΑ).

Στόχος του ΚΠΠΑ είναι να καταδείξει τα επιτεύγματα της ΚΓΠ την περίοδο 2014-20 και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της μέσω των δεικτών της ΚΓΠ.

Η ΚΓΠ μετά το 2020

Για να εδραιωθεί ο ρόλος της ευρωπαϊκής γεωργίας στο μέλλον, η ΚΓΠ εξελίχθηκε με την πάροδο των ετών ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και στις απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών.

Την 1η Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις για το μέλλον της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020.

Οι νομοθετικές προτάσεις υποβλήθηκαν μετά από δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε το 2017 σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ και την ανακοίνωση για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας.

Η ανακοίνωση περιγράφει τη μελλοντική πορεία της ΚΓΠ, δίνοντας έμφαση στην απλούστευσή της και στην εξασφάλιση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Όσον αφορά τον εντοπισμό των προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίσει η μελλοντική ΚΓΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τις βάσεις για τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με μια πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για καλύτερα αποτελέσματα.

Νομικές βάσεις

Η νομική βάση της κοινής γεωργικής πολιτικής καθορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ακόλουθοι 4 κανονισμοί καθορίζουν τα διάφορα πεδία δραστηριότητας της ΚΓΠ:

Η διαχείριση της κοινής γεωργικής πολιτικής ασκείται από τη γενική διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Σχετικές πληροφορίες

Ευρετήριο της ισχύουσας νομοθεσίας

Η νομοθετική διαδικασία της ΕΕ με απλά λόγια

Χρονολόγιο

 • 2013

  Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και της καινοτομίας, στην υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στον αναπροσανατολισμό της οικονομικής βοήθειας προς την παραγωγική χρήση της γης.

 • 2003

  Η ΚΓΠ χορηγεί εισοδηματική στήριξη. Μια νέα μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποσυνδέει τις επιδοτήσεις από την παραγωγή. Οι γεωργοί πλέον λαμβάνουν εισοδηματική στήριξη, εφόσον φροντίζουν τη γεωργική γη και πληρούν τα πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων.

 • 1992

  Η ΚΓΠ μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τη στήριξη της αγοράς στη στήριξη των παραγωγών. Η στήριξη των τιμών περιορίζεται και αντικαθίσταται από άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς οι οποίοι παροτρύνονται να χρησιμοποιούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

  Η μεταρρύθμιση συμπίπτει με τη Διάσκεψη Κορυφής για το περιβάλλον στο Ρίο το 1992, η οποία εισάγει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

 • 1984

  Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθίστανται τόσο παραγωγικές, που παράγουν περισσότερα τρόφιμα από όσα είναι απαραίτητα. Λαμβάνονται διάφορα μέτρα, ώστε τα επίπεδα παραγωγής να προσεγγίσουν τις ανάγκες της αγοράς.

 • 1962

  Γεννιέται η κοινή γεωργική πολιτική. Η ΚΓΠ έχει σχεδιαστεί ως κοινή πολιτική, με σκοπό την προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές στους πολίτες της ΕΕ και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους γεωργούς.

Επικαιρότητα

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 544 KB