Cíle společné zemědělské politiky

Společná zemědělská politika (SZP), která byla zavedena v roce 1962, funguje jako partnerství mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a jejími zemědělci. Jejím cílem je:

 • podporovat zemědělce a zvýšit produktivitu zemědělství, aby byly zajištěny stabilní dodávky potravin za dostupné ceny
 • chránit zemědělce v Evropské unii, aby měli přiměřenou životní úroveň
 • pomáhat při řešení změny klimatu a udržitelném hospodaření s přírodními zdroji
 • zachovat venkovské oblasti a typy krajiny v EU
 • udržovat životaschopnost hospodářství venkovských oblastí podporou pracovních míst v zemědělství, zemědělsko-potravinářském průmyslu a přidružených odvětvích.

SZP je společnou politikou pro všechny členské státy. Řídí ji Unie a z jejího rozpočtu je také financována.

SZP v praxi

Podnikání v zemědělství je svým způsobem specifické, jelikož je nutné brát v úvahu tyto aspekty:

 • navzdory významu produkce potravin je příjem zemědělců ve srovnání s příjmem v nezemědělských oborech přibližně o 40 % nižší
 • zemědělství je více závislé na počasí a klimatu než řada jiných odvětví
 • mezi poptávkou spotřebitele a dobou, kdy ji jsou zemědělci schopni uspokojit, panuje nevyhnutelná časová prodleva – vypěstování většího množství pšenice nebo výroba většího množství mléka nutně vyžaduje čas.

Zemědělci musí být nákladově efektivní, ale zároveň by měli pracovat udržitelným způsobem: chovat se šetrně k životnímu prostředí, pečovat o půdu a udržovat biologickou rozmanitost.

Právě z důvodů nejistoty v podnikání a dopadu zemědělství na životní prostředí se veřejný sektor ve věci zemědělců tolik angažuje. SZP proto disponuje těmito nástroji:

 • podpora příjmu prostřednictvím přímých plateb zajišťuje stabilitu příjmů zemědělců, odměňuje je za ekologický způsob hospodaření a za to, že poskytují veřejné statky, za něž jim trh obvykle neplatí (typickým příkladem je péče o krajinu)
 • tržní opatření, jimiž se řeší složité situace na trhu, jako je náhlý pokles poptávky kvůli obavám o zdravotní nezávadnost nebo pokles cen v důsledku dočasného přebytku nabídky na trhu
 • opatření pro rozvoj venkova spolu s vnitrostátními a regionálními programy, jejichž cílem je řešit specifické potřeby a problémy venkovských oblastí.

Financování SZP

Výše podpory, která je pro zemědělce v EU vyčleněna z celkového rozpočtu Unie, odráží řadu různých proměnných v zajišťování trvalého přístupu k vysoce kvalitním potravinám. Patří sem zejména podpora příjmu zemědělců, opatření v oblasti změny klimatu a zachování životaschopných venkovských komunit.

V rámci rozpočtu Unie je SZP financována ze dvou fondů:

Platby si každá země Evropské unie spravuje sama na vnitrostátní úrovni. Každá země také zveřejňuje informace o příjemcích plateb v rámci SZP v souladu s unijními pravidly transparentnosti.

Související informace

Financování společné zemědělské politiky

Roční rozpočtový cyklus EU

Rozpočet EU

Výhody SZP

SZP vytváří podmínky, které zemědělcům umožňují plnit jejich rozmanité funkce ve společnosti.

Produkce potraviny

 • Týká se přibližně 10 milionů zemědělských podniků v EU a 22 milionů lidí, kteří v tomto odvětví nastálo pracují. Evropští zemědělci poskytují obdivuhodný sortiment a velké množství cenově dostupných, bezpečných a kvalitních produktů.
 • Unie je ve světě proslulá svými potravinami a kulinářskými tradicemi. Je také jedním z největších světových producentů a čistých vývozců zemědělsko-potravinářských výrobků. Vzhledem ke svým výjimečným zemědělským zdrojům by EU mohla a měla hrát klíčovou roli v zabezpečení potravin v celosvětovém měřítku.

Rozvoj venkovských oblastí

 • Na venkově oplývajícím cennými přírodními zdroji se řada pracovních míst odvíjí od zemědělské činnosti. Zemědělci potřebují technické vybavení, budovy, pohonné hmoty, hnojiva a veterinární péči o zvířata, tzn. potřebují dodavatelské odvětví.
 • Další pracovní místa vznikají v odběratelském odvětví, např. přípravě, zpracování a balení potravin, dále jejich skladování, dopravě a maloobchodním prodeji. Zemědělské a potravinářské odvětví v EU dohromady zaměstnává bezmála 40 milionů lidí.
 • K efektivnímu fungování a k udržení vyspělosti a produktivity potřebují mít zemědělci, dodavatelský i odběratelský sektor přístup k nejnovějším poznatkům z oblasti zemědělské problematiky, chovných metod a vývoje na trhu. V letech 2014–2020 byly zdroje SZP použity na zajištění vysokorychlostních technologií, lepších internetových služeb a infrastruktury pro 18 milionů obyvatel venkova – tedy 6,4 % venkovské populace v EU.

Ekologicky udržitelné zemědělství

 • Od zemědělců se očekává, že budou na jedné straně dodávat na trh potraviny, ale na straně druhé také chránit přírodu a zachovávat biologickou rozmanitost. Ekologicky udržitelné zemědělství, které šetrně nakládá s přírodními zdroji, má zásadní význam pro produkci potravin a kvalitu našeho života – dnes i v budoucnosti.

Hlavní aktéři SZP

Evropská komise usiluje o co nejkvalitnější právní předpisy a zemědělskou politiku, a proto vede pravidelné konzultace se skupinami pro občanský dialog a zemědělskými výbory. Od expertních skupin dostává podkladové informace, například od pracovní skupiny pro zemědělské trhy ohledně nekalých obchodních praktik.

Při plánování, přípravě nebo předkládání návrhů nových právních předpisů provádí Evropská komise nejdříve posouzení dopadu, v němž zkoumá, nakolik je potřebné přijmout opatření na úrovni EU a jaké jsou možné dopady dostupných řešení. Tato posouzení jsou zásadní součástí programu EU v oblasti zlepšování právní úpravy. Posouzení dopadu v oblasti zemědělství a rozvoje venkova byla provedena v roce 2003 (přezkum v polovině období), v roce 2008 (kontrola stavu – SEC(2008) 1885) a v roce 2011 (budoucnost SZP do roku 2020 – SEC(2011) 1153 final).

Důležitým aktérem je také Účetní dvůr, který dohlíží na výdaje v zemědělství.

Evropská komise pravidelně zveřejňuje průzkumy veřejného mínění (tzv. Eurobarometr) na téma „Evropané, zemědělství a SZP“. Průzkumy Eurobarometr probíhají ve všech zemích EU a poskytují cenné informace o tom, jak společnost vnímá společnou zemědělskou politiku. Zahrnují otázky zjišťující úroveň povědomí o podpoře poskytované prostřednictvím SZP a o jejích výsledcích, dále otázky týkající se kvality, životního prostředí, významu SZP apod.

Hodnocení SZP

Evropská komise posuzuje SZP prostřednictvím společného rámce pro monitorování a hodnocení (CMEF).

Cílem rámce CMEF je ukázat, jakých výsledků SZP v období 2014–2020 dosáhla, a zlepšit její účinnost. Využívá k tomu ukazatele SZP.

Budoucnost SZP

V zájmu upevnění úlohy evropského zemědělství v budoucnosti se společná zemědělská politika v průběhu let vyvíjela tak, aby odpovídala měnícím se hospodářským podmínkám a potřebám a očekáváním občanů.

Evropská komise předložila 1. června 2018 legislativní návrhy týkající se budoucnosti SZP.

Návrhy nastiňují, jakým směrem by se měla SZP dále ubírat, a nabízejí obraz jednodušší a účinnější politiky, která zahrne ambice Zelené dohody pro Evropu v oblasti udržitelnosti. Budoucí reforma SZP by měla začít platit od 1. ledna 2023, v závislosti na konečné dohodě mezi Evropským parlamentem a Radou EU.

StáhnoutPDF - 2 MB

Právní základ

Právní základ společné zemědělské politiky je zakotven ve Smlouvě o fungování Evropské unie.

Různé aspekty SZP pak upravují tato 4 nařízení:

Pro období 2021–2022 je v platnosti přechodné nařízení (nařízení (EU) 2020/2220). Nařízení stanoví podmínky pro poskytování podpory z fondů EZZF a EZFRV v těchto letech a prodlužuje a mění ustanovení obsažená v předchozích nařízeních. Zůstane v platnosti, dokud nebude zaveden nový rámec strategických plánů SZP (podle předpokladu 1. ledna 2023).

Společnou zemědělskou politiku řídí Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova. Za účelem provádění SZP může přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

Související informace

Rejstřík platných právních předpisů

Proces tvorby právních předpisů EU

Historický vývoj

 • 2023

  Jakmile bude schválen nový právní rámec, budou musí být ve všech zemích EU od 1. ledna 2023 prováděny strategické rámce SZP.

 • 2021-2022

  Během tohoto období jsou v platnosti přechodná pravidla. Příslušné předpisy prodlouží platnost většiny pravidel SZP, která se uplatňovala v období 2014-2020, a zároveň zajistí plynulý přechod k budoucímu rámci strategických plánů SZP.

 • 2013

  SZP je reformována tak, aby se posílila konkurenceschopnost zemědělského sektoru, podpořila se udržitelnost zemědělství a inovace, zajistila se tvorba pracovních míst a růst ve venkovských oblastech a aby se finanční podpora přesměrovala na produktivní využívání půdy. Reformovaná SZP se uplatňuje v programovém období 2014-2020.

 • 2003

  V rámci SZP se poskytuje podpora příjmů. Novou reformou SZP se ruší spojitost mezi dotacemi a produkcí. Zemědělci nyní dostávají podporu příjmu, a to pod podmínkou, že o zemědělskou půdu pečují, zajišťují bezpečnost potravin a dodržují normy ochrany životního prostředí a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat.

 • 1992

  Zaměření SZP se přesouvá z tržní podpory na podporu výrobců. Snižuje se cenová podpora a je nahrazena přímými platbami zemědělcům. Ti jsou motivováni k tomu, aby byli při zemědělské činnosti šetrnější vůči životnímu prostředí.

  Tato reforma přichází v době, kdy se koná konference OSN v Rio de Janeiru známá pod názvem „summit Země“, kde byla představena zásada udržitelného rozvoje.

 • 1984

  Zemědělské podniky jsou natolik produktivní, že zajišťují více potravin, než je potřeba. Zavádí se několik opatření, jejichž cílem je omezit úroveň zemědělské produkce tak, aby lépe odpovídala tomu, co si trh žádá.

 • 1962

  Vznik společné zemědělské politiky. SZP je koncipována jako politika společná, jejímž cílem je zajistit pro obyvatele EU cenově dostupné potraviny a zaručit zemědělcům odpovídající životní úroveň.

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPDF - 544 KB