Prieskum Eurobarometra

Európska komisia od roku 2007 uskutočňuje pravidelné prieskumy Eurobarometra na tému občania EÚ, poľnohospodárstvo a SPP. Komisia využíva tieto prieskumy na mapovanie vnímania poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastí v EÚ verejnosťou.

Posledný prieskum sa uskutočnil v období od augusta do septembra 2020 a získalo sa v ňom viac ako 27 200 odpovedí občanov zo všetkých krajín EÚ.

Eurobarometer 2020: kľúčové zistenia

 • Význam poľnohospodárstva a vidieckych oblastí

Podľa výsledkov Eurobarometra 95 % občanov považuje poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti za dôležité pre našu budúcnosť; pritom viac ako polovica respondentov (56 %) ich považuje za mimoriadne dôležité.

 • Politika v prospech všetkých občanov

Povedomie občanov Únie o SPP postupne rastie: v roku 2020 o tejto politike vedelo 73 % občanov v porovnaní so 67 % v roku 2017. Viac ako tri štvrtiny Európanov sa domnieva, že SPP je prospešná pre všetkých občanov, nielen pre poľnohospodárov (76 % respondentov v porovnaní so 61 % v roku 2017).

 • Výkonnosť, priority a dosiahnuté výsledky

Stále viac Európanov si myslí, že EÚ plní svoju úlohu, pokiaľ ide o kľúčové priority SPP. V porovnaní s rokom 2017 sa vnímanie výkonnosti SPP vo všetkých oblastiach – vrátane potravinovej bezpečnosti, bezpečnosti a kvality potravín a udržateľnosti – zlepšilo aspoň o 5 percentuálnych bodov.

Potravinová bezpečnosť, bezpečnosť a kvalita potravín

Podľa prieskumu Eurobarometra sa 92 % občanov domnieva, že zabezpečenie stabilných dodávok potravín do EÚ je dôležitá priorita; pričom 62 % respondentov sa domnieva, že hlavným cieľom SPP by malo byť zabezpečenie výroby bezpečných a zdravých potravín vysokej kvality.

V oblasti nákupu potravín prieskum odhalil, že:

 • občania EÚ si cenia krátke dodávateľské reťazce – 87 % respondentov ich považuje za dôležitý faktor pri nákupe potravín. Občania zároveň považujú za dôležité, aby sa ich potraviny vyrábali spôsobom, ktorý rešpektuje miestnu tradíciu a know-how (87 %), a aby pochádzali zo zemepisnej oblasti, ktorú poznajú (81 %).
 • Napriek tomu, že 81 % občanov považuje označenie, ktoré zaručuje kvalitu, za dôležité, informovanosť o označeniach kvality EÚ zotrvala na relatívne nízkej úrovni (14 – 20 %). Komisia naďalej podporuje systémy kvality, napríklad prostredníctvom kampane receptov inšpirovaných výrobkami nesúcimi zemepisné označenia.
 • Informovanosť občanov o logu ekologického poľnohospodárstva EÚ sa zvýšila na úroveň 56 % respondentov, čo predstavuje nárast o 29 % v porovnaní s rokom 2017. Občania sa domnievajú, že výrobky ekologickej poľnohospodárskej výroby s väčšou pravdepodobnosťou spĺňajú osobitné pravidlá týkajúce sa pesticídov, hnojív a antibiotík (82 % respondentov), sú šetrnejšie k životnému prostrediu (81 %) a vyrábajú sa s väčším zreteľom na dobré životné podmienky zvierat (80 %).

Podpora poľnohospodárov

Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometra občania Únie rozpoznávajú viaceré spôsoby, ktorými poľnohospodári prispievajú k fungovaniu spoločnosti. Na otázku týkajúcu sa hlavných zodpovedností poľnohospodárov medzi najčastejšie odpovede patrili:

 • poskytovanie bezpečných zdravých potravín vysokej kvality (54 % odpovedí),
 • zabezpečenie dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat (30 %),
 • ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy (27 %).

Posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci považovalo za dôležitú prioritu 90 % respondentov, pričom 70 % opýtaných sa domnievalo, že SPP prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa. Približne polovica respondentov (51 %) sa domnievala, že zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre poľnohospodárov by malo byť hlavnou prioritou SPP. Pokiaľ ide o finančnú podporu SPP pre poľnohospodárov,

 • takmer polovica občanov Únie (47 %) považuje úroveň podpory príjmu poskytovanej poľnohospodárom za spravodlivú, pričom došlo k významnému nárastu počtu občanov, ktorí sa domnievajú, že úroveň je príliš nízka (v roku 2020 vyjadrilo tento názor 39 % respondentov v porovnaní s 26 % v roku 2017);
 • rastúci počet občanov sa vyjadril, že podpora príjmu poľnohospodárom by sa mala v nasledujúcich desiatich rokov zvýšiť – 56 % občanov zastávalo tento názor v roku 2020, čo predstavuje nárast o 12 % v porovnaní s rokom 2017 a o 27 % v porovnaní s rokom 2007.

Poľnohospodárstvo EÚ a životné prostredie

Z prieskumu vyplýva, že sa otázky súvisiace so životným prostredím – ako napr. boj proti zmene klímy, ochrana prírodných zdrojov a zvyšovanie biodiverzity – stali pre občanov čoraz dôležitejšou prioritou. Viac ako polovica respondentov sa domnieva, že hlavnou prioritou SPP by mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy (52 %).

Výsledky prieskumu Eurobarometer poukazujú na rastúcu informovanosť občanov o interakcii medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím:

 • Kým 42 % občanov sa domnieva, že poľnohospodárstvo je jednou z hlavných príčin zmeny klímy (nárast z 29 % v roku 2010), väčšina občanov (55 %) sa domnieva, že odvetvie poľnohospodárstva už významne prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu.
 • Väčšina občanov (69 %) súhlasí s tým, že poľnohospodári v EÚ musia zmeniť spôsob svojej práce s cieľom bojovať proti zmene klímy, a to aj v prípade, že by to viedlo k zníženej konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. O 10 % vyššiu cenu za poľnohospodárske výrobky, ktoré sa vyrábajú spôsobom obmedzujúcim ich uhlíkovú stopu, však bolo ochotných zaplatiť 66 % opýtaných.
 • Približne sedem z desiatich Európanov sa domnieva, že SPP prispieva k udržateľnému riadeniu prírodných zdrojov (70 % respondentov) a boju proti zmene klímy (69 %). Prevažná väčšina respondentov (92 %) sa vyslovila za to, aby EÚ naďalej vyplácala poľnohospodárom dotácie na poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie.

Zabezpečenie budúcnosti vidieckych oblastí

Z prieskumu vyplýva, že osem z desiatich občanov Únie uznáva význam priorít SPP v oblasti rozvoja vidieka:

 • podnecovanie mladých ľudí k tomu, aby pracovali v poľnohospodárskom sektore, považuje za dôležitý cieľ 86 % respondentov;
 • význam podpory investícií, rastu a pracovných príležitostí v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva uznáva 86 % opýtaných;
 • dosiahnutie vyváženého územného rozvoja v celej EÚ za významný cieľ považuje 83 % respondentov;
 • význam rozvoja výskumu a digitálnych riešení na podporu odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva zdôraznilo 80 % respondentov.

Na otázku, ktoré aspekty vidieckych oblastí možno v súčasnosti považovať za „dobré“, občania odpovedali takto:

 • životné prostredie a krajina (82 %),
 • prístup k voľnočasovým a kultúrnym činnostiam (56 %),
 • vzdelávacie zariadenia (54 %).

V odpovediach na otázku, ako sa vidiecke oblasti vyvíjali za posledných desať rokov, účastníci prieskumu zdôraznili, že:

 • „prístup k vysokorýchlostnému internetu“ predstavuje aspekt, ktorý sa zlepšil najviac (súhlasilo 55 % respondentov);
 • „pracovné príležitosti“ sa zhoršili najviac (súhlasilo 42 % opýtaných); Spomedzi účastníkov prieskumu sa 45 % domnieva, že vytváranie rastu a pracovných miest vo vidieckych oblastiach by malo byť hlavnou prioritou SPP.