Eurobarometri-kysely

Euroopan komissio on vuodesta 2007 lähtien teettänyt säännöllisesti Eurobarometri-kyselyjä aiheesta EU-kansalaiset, maatalous ja yhteisenen maatalouspolitiikka (YMP). Komissio käyttää näitä kyselyjä selvittääkseen, minkälainen käsitys maa- ja metsätaloudesta sekä maaseutualueista EU:ssa yleisesti on.

Viimeisin kyselytutkimus tehtiin vuoden 2020 elo-syyskuussa, ja siihen saatiin yli 27 200 vastausta kansalaisilta kaikista EU-maista.

Eurobarometri 2020: päähavainnot

Maatalouden ja maaseutualueiden merkitys

Eurobarometri-kyselyn mukaan 95 % kansalaisista katsoo, että maatalous ja maaseutu ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Yli puolet kyselyyn osallistuneista (56 %) pitää niitä erittäin tärkeinä.

Kaikkia kansalaisia hyödyttävä politiikka

EU:n kansalaiset ovat entistä tietoisempia YMP:stä: 73 % tiesi tästä politiikasta vuonna 2020, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 67 %. Yli kolme neljäsosaa eurooppalaisista uskoo, että YMP hyödyttää kaikkia kansalaisia, ei pelkästään viljelijöitä (76 % tällä hetkellä ja 61 % vuonna 2017).

Tuloksellisuus, painopisteet ja saavutukset

Yhä useammat eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että EU täyttää tehtävänsä YMP:n pääpainopisteiden osalta. Vuoteen 2017 verrattuna käsitys YMP:n tuloksellisuudesta kaikilla aloilla – elintarviketurva, elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä kestävä tuotanto mukaan luettuina – on parantunut ainakin 5 prosenttiyksikköä.

Elintarviketurva ja elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

Eurobarometrin mukaan 92 % EU-kansalaisista pitää elintarvikkeiden jatkuvan tarjonnan turvaamista EU:ssa tärkeänä tavoitteena. Kyselyyn osallistuneista 62 % katsoi, että YMP:n päätavoitteena olisi oltava turvallisten, terveellisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottaminen.

Elintarvikkeiden ostamisen osalta kyselystä kävi ilmi, että

 • EU-kansalaiset arvostavat lyhyitä toimitusketjuja – 87 % kyselyyn osallistuneista piti tätä tärkeänä tekijänä elintarvikkeita ostaessaan. Kansalaisten mielestä on myös tärkeää, että heidän ruokansa tuotetaan tavalla, joka kunnioittaa paikallisia perinteitä ja ”taitotietoa” (87 %) ja että se on peräisin maantieteelliseltä alueelta, jonka he tuntevat (81 %).
 • Vaikka 81 % pitää tärkeänä, että heidän elintarvikkeissaan on laatumerkintä, EU:n laatumerkintöjä tuntevia en edelleen suhteellisen vähän (14–20 %). Komissio tekee edelleen laatujärjestelmiään tunnetuksi esimerkiksi maantieteellisten merkintöjen innoittamalla reseptikampanjalla.
 • Yhä useammat kansalaiset tuntevat nyt EU:n luomutunnuksen: se on nyt 29 % tunnetumpi kuin vuonna 2017, koska 56 % vastaajista tunnisti sen. Kansalaiset uskovat, että luonnonmukaiset tuotteet ovat todennäköisemmin torjunta-aineita, lannoitteita ja antibiootteja koskevien erityissääntöjen mukaisia (tätä mieltä oli 82 %), että ne ovat ympäristöystävällisempiä (81 %) ja että niiden tuotannossa otetaan paremmin huomioon eläinten hyvinvointi (80 %).

Viljelijöiden tukeminen

Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset ovat tietoisia monenlaisista panoksista, joilla viljelijät osallistuvat yhteiskuntaan. Kun viljelijöiltä kysyttiin heidän pääasiallisista vastuistaan, vastauksissa kärjessä olivat seuraavat:

 • tarjota turvallisia, terveellisiä ja korkealaatuisia elintarvikkeita (54 %)
 • varmistaa tuotantoeläinten hyvinvointi (30 %)
 • suojella ympäristöä ja hillitä ilmastonmuutosta (27 %).

Vastaajista 90 % katsoi, että viljelijöiden aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa on tärkeä painopiste, ja 70 % uskoi, että YMP edistää tämän tavoitteen saavuttamista. Noin puolet vastaajista (51 %) oli sitä mieltä, että YMP:n päätavoitteen olisi oltava kohtuullisen elintason turvaaminen viljelijöille. YMP:n viljelijöille antaman taloudellisen tuen osalta

 • lähes puolet EU-kansalaisista (47 %) katsoo, että viljelijöille annettavan tulotuen taso on oikeudenmukainen, kun taas huomattavasti kasvanut joukko pitää tasoa liian alhaisena (39 % vastaajista vuonna 2020 ja 26 % vuonna 2017)
 • yhä useammat kansalaiset ovat sitä mieltä, että viljelijöiden tulotukea olisi lisättävä seuraavien kymmenen vuoden aikana (56 % oli tätä mieltä vuonna 2020, mikä on 12 % enemmän kuin vuonna 2017 ja 27 % enemmän kuin vuonna 2007).

EU:n maatalous ja ympäristö

Kyselystä käy ilmi, että ympäristökysymyksistä – kuten ilmastonmuutoksen torjumisesta, luonnonvarojen suojelusta ja luonnon monimuotoisuuden parantamisesta – on tullut yhä tärkeämpi painopiste kansalaisille. Yli puolet vastaajista katsoi, että YMP:n pääpainopisteenä olisi oltava ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen (52 %).

Eurobarometrin mukaan kansalaiset ovat yhä tietoisempia maatalouden ja ympäristön vuorovaikutuksesta.

 • Vaikka 42 % kansalaisista (29 % vuonna 2010) on sitä mieltä, että maatalous on yksi ilmastonmuutoksen suurimmista syistä, suurin osa kansalaisista (55 %) uskoo, että maatalousalla on jo toteutettu merkittäviä toimia ilmaston lämpenemisen torjumiseksi.
 • Useimmat (69 %) ovat sitä mieltä, että EU:n viljelijöiden on muutettava toimintatapojaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi, vaikka tämä merkitsisi EU:n maatalouden kilpailukyvyn heikkenemistä. Vain 66 % on kuitenkin valmis maksamaan 10 % enemmän maataloustuotteista, jotka on tuotettu tavalla, joka rajoittaa niiden hiilijalanjälkeä.
 • Noin seitsemän kymmenestä eurooppalaisesta uskoo, että YMP edistää luonnonvarojen kestävää hoitoa (70 %) ja ilmastonmuutoksen torjuntaa (69 %). Suuri enemmistö vastaajista (92 %) kannatti sitä, että EU jatkaa tukien myöntämistä viljelijöille, jotka harjoittavat ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä.

Maaseutualueiden tulevaisuuden turvaaminen

Tutkimuksen mukaan kahdeksan kymmenestä EU:n kansalaisesta tunnistaa YMP:n toisen pilarin eli maaseudun kehittämisen painopisteiden merkityksen:

 • 86 % katsoo, että nuorten kannustaminen maatalousalalle on tärkeä tavoite
 • 86 % piti tärkeänä maatalous- ja elintarvikealan investointien, kasvun ja työllistymismahdollisuuksien edistämistä
 • 83 % katsoi, että tasapainoisen aluekehityksen saavuttaminen koko EU:ssa on tärkeä tavoite
 • 80 % korosti, että on tärkeää kehittää tutkimusta ja digitaalisia ratkaisuja maatalouden ja elintarvikealan tukemiseksi.

Kun vastaajilta kysyttiin, mitkä maaseutualueisiin liittyvistä näkökohdista on tällä hetkellä hoidettu ”hyvin”, he vastasivat seuraavasti:

 • ympäristö ja maisema (82 %)
 • mahdollisuus vapaa-ajan toimintaan ja kulttuuritoimintaan (56 %)
 • opetustoiminta (54 %).

Kysyttäessä, miten maaseutualueet ovat kehittyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana, kyselyyn osallistujat totesivat, että

 • suurin parannus on nopeiden internetyhteyksien saatavuus (55 % oli tätä mieltä)
 • eniten ovat heikenneet työllistymismahdollisuudet (42 % oli tätä mieltä); 45 % katsoi, että kasvun ja työpaikkojen luomisen maaseutualueilla olisi oltava YMP:n ensisijainen tavoite.

Ajankohtaista