Οι επιτροπές αποτελούνται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ και προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Διασφαλίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις υπό τον έλεγχο των χωρών της ΕΕ.

 • Επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή βιολογικής παραγωγής

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή των γεωργικών ταμείων

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή άμεσων ενισχύσεων

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή για το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών και των ψηφοδελτίων

 • Επιτροπή εφαρμογής για τα αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή για τα αλκοολούχα ποτά

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών, των ψηφοδελτίων και των σχεδίων εκτελεστικών μέτρων/πράξεων

 • Επιτροπή για τη διατήρηση, το χαρακτηριστικό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία

  Νομική βάση

  Συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, των συνοπτικών πρακτικών και των ψηφοδελτίων

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 712 KB