Informacje na temat leśnictwa w UE

Lasy zajmują blisko 182 mln hektarów powierzchni UE i pokrywają 43% jej obszarów lądowych. Obszary leśne są jednym z najważniejszych źródeł odnawialnych w Europie. Lasy UE charakteryzują się wyjątkowo dużą różnorodnością pod względem rodzajów, cech i struktur własności. Przynoszą one wielorakie korzyści społeczeństwu i gospodarce, będąc jednocześnie głównym źródłem różnorodności biologicznej. Mają także kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia i tworzenia miejsc pracy.

Właśnie ze względu na te korzyści społeczne UE wspiera leśnictwo, przede wszystkim w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). UE wspiera również kraje Unii w koordynowaniu ich działań i rozwiązywaniu problemów zagrażających lasom, takich jak zmiana klimatu. Wsparcie w zakresie koordynacji odbywa się w ramach strategii leśnej UE.

Wsparcie finansowe dla leśnictwa w ramach WPR

WPR zapewnia wsparcie finansowe dla obszarów wiejskich, a kraje UE mogą zdecydować się na finansowanie działań w zakresie leśnictwa w ramach krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich. Środki te mają na celu ochronę lasów, zwiększanie ich odporności na zmianę klimatu, ochronę ich wielorakich funkcji, w tym świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska, a także wspieranie inwestycji, innowacji i szkoleń przynoszących korzyści gospodarce wiejskiej.

W sektorze leśnym środki te mogą wspierać:

 • zalesianie lub tworzenie terenów zalesionych
 • tworzenie nowych systemów agroleśnych (łączenie na jednym obszarze uprawy drzew i działalności rolniczej lub pastwisk)
 • zapobieganie szkodom w lasach powodowanym przez pożary, klęski żywiołowe lub katastrofy oraz odnawianie uszkodzonego drzewostanu
 • zwiększanie odporności na zmianę klimatu i wartości środowiskowej ekosystemów leśnych
 • inwestycje w technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, transport i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych
 • umowy zagospodarowania przestrzennego dotyczące usług leśno-środowiskowo-klimatycznych i ochrony lasów
 • ochronę i promowanie leśnych zasobów genetycznych.

Jednym z obowiązków Komisji Europejskiej jest zapewnienie skutecznego wykorzystania środków publicznych. W związku z tym Komisja oceniła wpływ środków w dziedzinie leśnictwa realizowanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki tej oceny będą przydatne podczas formułowania przyszłej polityki.

Więcej informacji

Rozwój obszarów wiejskich

Strategia leśna UE

Strategia leśna UE na lata 2014–2020 została opracowana w celu zapewnienia spójnych ram polityki leśnej UE i krajowej polityki leśnej poszczególnych krajów UE. Została ona opracowana przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z państwami UE i zainteresowanymi stronami.

Strategia ma na celu promowanie koncepcji zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem jest ochrona lasów oraz osiągnięcie zrównoważonego rozwoju ich wielorakich funkcji, a także efektywne wykorzystanie zasobów. Koncepcja ta powinna wzmocnić rolę lasów w realizacji kilku priorytetów UE, obejmujących między innymi:

 • unijną politykę rozwoju obszarów wiejskich
 • politykę w zakresie środowiska i klimatu (zwłaszcza różnorodności biologicznej i łagodzenia zmiany klimatu)
 • świadczenie usług ekosystemowych (takich jak czysta woda i powietrze lub kontrola erozji),
 • zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich (np. produkcja czystej energii odnawialnej i biogospodarka dostarczająca biomateriałów).

Strategia leśna UE koncentruje się na ośmiu obszarach priorytetowych:

 • ochrona społeczności wiejskich i miejskich
 • wspieranie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu związanego z leśnictwem w UE, bioenergii oraz zielonej gospodarki w szerszym zakresie
 • ochrona lasów w zmieniającym się klimacie przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonej gospodarki leśnej w celu przeciwdziałania zmianie klimatu
 • ochrona lasów i wzmacnianie usług ekosystemowych
 • zwiększanie naszej wiedzy na temat lasów UE oraz tego, w jaki sposób się zmieniają
 • opracowywanie nowych i innowacyjnych produktów leśnych i produktów o wartości dodanej
 • wspólne działania na rzecz spójnej gospodarki leśnej i lepszego poznania lasów
 • spojrzenie na lasy z perspektywy globalnej, w tym na ochronę lasów poza UE.

Ponadto w strategii podkreśla się, jak ważne jest uwzględnienie polityki unijnej w krajowych politykach leśnych.

Więcej informacji

Śródokresowy przegląd strategii leśnej UE

Konkluzje Rady w sprawie postępów w realizacji strategii leśnej UE

Strategia leśna

Wieloletni plan UE w dziedzinie leśnictwa

Wieloletni plan wdrażania strategii leśnej UE (Forest MAP) zawiera konkretny wykaz środków zapewniających spójne podejście do lasów i sektora leśno-drzewnego. Jest on realizowany w latach 2015–2020.

Określono w nim zainteresowane strony i harmonogram realizacji poszczególnych środków oraz spodziewane rezultaty.

Jego struktura opiera się na ośmiu obszarach priorytetowych strategii leśnej UE i zawiera konkretne działania i docelowe terminy dla każdego obszaru.

Współpraca i doradztwo specjalistyczne

Stały Komitet ds. Leśnictwa

Stały Komitet ds. Leśnictwa (SFC):

 • pełni funkcję doradczą i zarządzającą w odniesieniu do konkretnych działań w zakresie leśnictwa
 • działa jako forum konsultacji ad hoc będące źródłem wiedzy fachowej w kontekście rozwoju inicjatyw dotyczących lasów w różnych obszarach polityki UE, takich jak strategie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich i środowiska naturalnego
 • stanowi przestrzeń wymiany informacji między krajami UE oraz między krajami UE a Komisją Europejską.

Członkowie komitetu reprezentują państwa UE, a Komisja Europejska przewodniczy pracom komitetu. Członkowie komitetu są nominowani przez rządy krajów UE.

Grupa dialogu obywatelskiego ds. leśnictwa i korka

W skład grup dialogu obywatelskiego wchodzą organizacje pozarządowe. Wszystkie grupy działają co najmniej na szczeblu europejskim.

Tematy do dyskusji grupy dialogu obywatelskiego w dziedzinie leśnictwa:

 • strategia leśna UE
 • polityka rozwoju obszarów wiejskich
 • strategia ochrony różnorodności biologicznej i Natura 2000
 • wyzwania i szanse dla społeczeństwa związane z biogospodarką
 • pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 roku
 • przystosowanie się do zmiany klimatu i ochrona lasów
 • wdrażanie rozporządzenia UE w sprawie drewna
 • działania następcze w odniesieniu do konferencji Forest Europe oraz globalnych i regionalnych aspektów Forum Leśnego Narodów Zjednoczonych
 • komunikacja w obszarze zagadnień i produktów leśnych.

Forest Europe

UE jest sygnatariuszem konferencji ministerialnej Forest Europe, w której uczestniczy 46 państw europejskich (nie wszystkie z nich to kraje UE) oraz Unia na szczeblu ministerialnym. Jej celem jest promowanie współpracy w zakresie polityki leśnej oraz wypracowanie wspólnego podejścia do ochrony obszarów leśnych i gospodarowania nimi.

Badania naukowe i innowacje

UE przywiązuje dużą wagę do innowacji we wszystkich sektorach gospodarki i leśnictwo nie jest wyjątkiem. Badania dotyczące zagadnień związanych z leśnictwem znalazły odpowiednie miejsce w programie „Horyzont 2020”. Dodatkowo europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie rolnictwa (EIP-AGRI) wspiera konkurencyjne i zrównoważone leśnictwo oraz proponuje inteligentne rozwiązania problemów zagrażających lasom.

Fakty i liczby

Eurostat posiada dużo danych dotyczących europejskich lasów i leśnictwa.

Aktualności

Dokumenty

PobierzPDF - 2.3 MB
PobierzPDF - 302.5 KB
PobierzPDF - 1 MB