Σύστημα ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRAde Control and Expert System - TRACES)
Το TRACES είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τον εντοπισμό και τη διαχείριση γεωργικών ειδών διατροφής που εξάγονται στην ΕΕ και διατίθενται στην αγορά της. Δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές και στα συναλλασσόμενα μέρη να επιταχύνουν τη διοικητική διαδικασία και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ιχνηλασιμότητα των αποστολών προϊόντων.