Cele unijnych systemów jakości

Unijna polityka jakości ma na celu ochronę nazw konkretnych produktów, aby promować ich unikalne cechy, związane z ich pochodzeniem geograficznym oraz tradycyjną wiedzą specjalistyczną.

Nazwom produktów można przyznać „oznaczenie geograficzne”, jeżeli mają one szczególny związek z miejscem, w którym są wytwarzane. Dzięki oznaczeniom geograficznym konsumenci mają zaufanie do produktów wysokiej jakości i mogą je łatwo rozpoznać na rynku, a producentom łatwiej jest prowadzić sprzedaż swoich produktów.

Produkty, które są brane pod uwagę lub uzyskały oznaczenie geograficzne, widnieją w rejestrach produktów wysokiej jakości. Rejestry zawierają również informacje o specyfikacji geograficznej i specyfikacji dotyczącej produkcji w odniesieniu do każdego produktu.

Oznaczenia geograficzne stanowią własność intelektualną i dlatego odgrywają coraz większą rolę w trakcie negocjacji handlowych między UE i innymi państwami.

UE stworzyła też inne systemy jakości dla produktów wytwarzanych w tradycyjny sposób lub na obszarach charakteryzujących się trudnymi warunkami naturalnymi, takich jak góry czy wyspy.

Oznaczenia geograficzne (OG)

Oznaczenia geograficzne ustanawiają prawa własności intelektualnej do konkretnych produktów, których cechy jakości są ściśle związane z obszarem ich produkcji.

Oznaczenia geograficzne obejmują:

Unijny system oznaczeń geograficznych chroni nazwy produktów, które pochodzą z konkretnych regionów i mają określone cechy jakości lub cieszą się renomą w związku z terytorium ich produkcji. Różnice między systemami ChNP i ChOG wynikają przede wszystkim z tego, jak duża część surowców musi pochodzić z danego obszaru lub w jakim stopniu proces produkcji musi odbywać się w konkretnym regionie. OG to oznaczenie geograficzne dla napojów spirytusowych i win aromatyzowanych).

Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP)

Nazwy produktów zarejestrowane jako ChNP to nazwy, które mają najmocniejsze powiązania z miejscem geograficznym, w którym te produkty są wytwarzane.

Image: Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) logo

Produkty

Produkty spożywcze, produkty rolne i wina

Specyfikacje

Każdy etap produkcji, przetwarzania lub przygotowania produktu musi odbywać się w danym regionie.

W przypadku win oznacza to, że winogrona muszą pochodzić wyłącznie z obszaru geograficznego, w którym produkuje się dane wino.

Przykład

Oliwa z oliwek „Kalamata” (ChNP) jest w całości wytwarzana w regionie Kalamata w Grecji, przy użyciu rosnących tam odmian oliwek.

Oznaczenie

– obowiązkowe w przypadku produktów spożywczych i rolnych
– nieobowiązkowe w przypadku win


Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)

ChOG podkreśla związek między konkretnym regionem geograficznym a nazwą produktu, przy czym szczególną jakość produktu, jego renomę lub inną cechę można w dużej mierze przypisać jego pochodzeniu geograficznemu.

Image: Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) logo

Produkty

Produkty spożywcze, produkty rolne i wina

Specyfikacje

W przypadku większości produktów przynajmniej jeden z etapów produkcji, przetwarzania lub przygotowania produktu musi odbywać się w danym regionie.

W przypadku win oznacza to, że co najmniej 85 proc. winogron musi pochodzić wyłącznie z obszaru geograficznego, w którym produkowane jest dane wino.

Przykład

Szynka „Westfälischer Knochenschinken” (ChOG) produkowana jest w Westfalii przy użyciu tradycyjnych technik, ale samo mięso nie pochodzi wyłącznie od zwierząt urodzonych i hodowanych w tym konkretnym regionie w Niemczech.

Oznaczenie

– obowiązkowe w przypadku produktów spożywczych i rolnych
– nieobowiązkowe w przypadku win


Oznaczenie geograficzne napojów spirytusowych i win aromatyzowanych (OG)

OG chroni nazwę napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego pochodzących z konkretnego kraju, regionu lub miejscowości, przy czym szczególną jakość produktu, jego renomę lub inną cechę można przypisać w dużej mierze jego pochodzeniu geograficznemu.

Image: Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) logo

Produkty

Napoje spirytusowe i wina aromatyzowane

Specyfikacje

W przypadku większości produktów przynajmniej jeden z etapów destylacji lub przygotowania odbywa się w danym regionie. Surowce nie muszą jednak pochodzić z tego regionu.

Przykład

„Irish Whiskey” (OG) jest ważona, destylowana i dojrzewa w Irlandii od VI w., lecz surowce nie pochodzą wyłącznie z Irlandii.

Oznaczenie

Nieobowiązkowe w przypadku wszystkich produktów

Rozporządzenia dotyczące produktów spożywczych i rolnych

Rozporządzenia dotyczące wina

Rozporządzenia dotyczące napojów spirytusowych

Rozporządzenia dotyczące win aromatyzowanych

Gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS)

Oznaczenie „gwarantowana tradycyjna specjalność” (GTS) podkreśla tradycyjne aspekty produktu, takie jak sposób jego wytwarzania i skład, bez powiązania z określonym obszarem geograficznym. Zarejestrowanie nazwy produktu jako GTS chroni ją przed fałszowaniem i nadużywaniem.

Image: Gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) logo

Produkty

Produkty spożywcze i rolne

Przykład

„Gueuze” (GTS) to tradycyjne piwo powstałe w efekcie spontanicznej fermentacji. Produkuje się je generalnie w Brukseli i w jej okolicach. Ponieważ jest to GTS, metoda produkcji tego piwa jest chroniona, ale może ono być mimo to produkowane gdzie indziej.

Oznaczenie

Obowiązkowe w przypadku wszystkich produktów

Rozporządzenia dotyczące produktów spożywczych i rolnych

W jaki sposób chroni się produkty

W ramach unijnego systemu praw własności intelektualnej nazwy produktów zarejestrowane jako OG są chronione prawem przed podrabianiem i nadużywaniem na terytorium UE i w krajach spoza UE, z którymi podpisano specjalną umowę o ochronie.

W przypadku wszystkich systemów jakości właściwe organy krajowe w poszczególnych krajach UE podejmują konieczne działania, aby chronić zarejestrowane nazwy na swoim terytorium. Powinny one również zapobiegać i przeciwdziałać nielegalnej produkcji lub sprzedaży produktów noszących taką nazwę.

Nazwy produktów spoza UE można również zarejestrować jako OG, jeżeli ich kraj pochodzenia podpisał dwustronną lub regionalną umowę z UE, która przewiduje wzajemną ochronę tych nazw.

Chronione są nazwy różnych produktów (win, produktów spożywczych, win aromatyzowanych i napojów spirytusowych) produkowanych w kilku krajach spoza UE, takich jak Kolumbia lub Południowa Afryka.

PobierzPDF - 1.1 MB

Inne systemy

Produkty górskie

Określenie jakościowe „produkt górski” podkreśla specyfikę takiego produktu wytwarzanego na obszarach górskich, gdzie panują ciężkie warunki naturalne.

Używanie takiego określenia jest korzystne dla rolników i konsumentów, ponieważ ułatwia sprzedaż takiego produktu i zapewnia również konsumentom określone cechy produktu.

Produkty

Produkty spożywcze i rolne

Specyfikacje

Surowce i pasza pochodzą z obszarów górskich. W przypadku produktów przetworzonych ich wytworzenie musi również odbywać się na obszarze górskim.

Rozporządzenia dotyczące produktów górskich

Sprawozdanie: Znakowanie produktów rolnych i spożywczych pochodzących z gospodarki na terenach górskich


Produkt z regionów najbardziej oddalonych UE

Trudno jest prowadzić działalność rolniczą w najbardziej oddalonych regionach UE, ponieważ regiony te są daleko położone i mają charakter wyspiarski, a także panują tam trudne warunki pogodowe i geograficzne. Aby zapewnić większą wiedzę na temat produktów rolnych pochodzących z regionów najbardziej oddalonych UE (francuskie departamenty zamorskie – Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion i Martynika – oraz Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie) opracowano specjalne logo.

Przykład logo produktów z regionów najbardziej oddalonych UE

Produkty

Produkty spożywcze i rolne

Specyfikacje

Produkcja w regionach najbardziej oddalonych

Oznaczenie

Przykład logo produktów spożywczych i rolnych z regionów najbardziej oddalonych UE

Rozporządzenia dotyczące produktów z regionów najbardziej oddalonych


Dobrowolne systemy certyfikacji

Dobrowolne systemy certyfikacji w poszczególnych krajach UE lub prowadzone przez podmioty prywatne również pomagają konsumentom mieć zaufanie do jakości produktów, które kupują.

Oprócz opisanych tutaj systemów UE istnieje szereg prywatnych i krajowych systemów jakości lub systemów logo dotyczących produktów spożywczych. Takie systemy wiążą się z wieloma inicjatywami i są stosowane między przedsiębiorstwami lub przedsiębiorstwami a konsumentami.

W efekcie konsultacji z zainteresowanymi podmiotami Komisja Europejska opracowała wytyczne zawierające najlepsze praktyki, jeśli chodzi o stosowanie takich systemów.

Pobierz logo

PobierzZIP - 3.6 MB
PobierzZIP - 3.7 MB
PobierzZIP - 3.7 MB

Aktualności