ES kvalitātes shēmu mērķi

ES kvalitātes politikas mērķis ir aizsargāt specifisku produktu nosaukumus, lai popularizētu produktu unikālās īpašības, kuras saistītas ar to ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī tradicionālo zinātību.

Produktu nosaukumiem var pievienot “ģeogrāfiskās izcelsmes norādi” (ĢIN), ja tiem ir īpaša saikne ar to ražošanas vietu. ĢIN atpazīstamība ļauj patērētājiem droši izvēlēties un atšķirt kvalitatīvus produktus un vienlaikus palīdz ražotājiem sekmīgāk tirgot savus produktus.

Produkti, kam ir piešķirta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde vai kas tiek izskatīti, ir iekļauti kvalitatīvu produktu reģistrā. Tur iekļautas arī ziņas par katra produkta ģeogrāfisko izcelsmi un ražošanas specifikācijām.

Par intelektuālo īpašumu atzītajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir arvien lielāka nozīme tirdzniecības sarunās starp ES un citām valstīm.

Citas ES kvalitātes shēmas akcentē tradicionālo ražošanas procesu vai produktus, kas ražoti apgabalos ar sarežģītiem dabas apstākļiem, piemēram, kalnos vai salās.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes iedibina intelektuālā īpašuma tiesības uz konkrētiem produktiem, kuru iezīmes ir kādā īpašā veidā saistītas ar ražošanas apgabalu.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir šādas:

ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēma aizsargā tādu produktu nosaukumu, kuri nāk no kāda konkrēta reģiona un kuriem piemīt konkrētas īpašības vai slava, kas saistīta ar ražošanas reģionu. Atšķirības starp ACVN un AĢIN ir saistītas galvenokārt ar to, cik daudz produkta izejvielu nāk no attiecīgā apgabala vai cik lielai ražošanas procesa daļai jānorit konkrētajā reģionā. ĢIN pastāv tikai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem.

Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)

Produktu nosaukumi, kas reģistrēti kā ACVN, ir ar ražošanas vietu ir saistīti visciešāk.

Image: Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma (ACVN)  logotips

Produkti

Pārtika, lauksaimniecības produkti un vīni

Specifikācijas

Visiem ražošanas, pārstrādes un sagatavošanas procesa posmiem jānotiek konkrētajā reģionā.

Attiecībā uz vīniem tas nozīmē, ka vīnogām jābūt vienīgi no ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns ir ražots.

Piemērs

Ar ACVN “Kalamata” apzīmētā olīveļļa ir pilnībā ražota Kalamatas reģionā Grieķijā, izmantojot šī reģiona olīvu šķirnes.

Marķējums

— Pārtikas un lauksaimniecības produktiem obligāts
— Vīnam fakultatīvs


Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)

AĢIN uzsver saikni starp konkrētu ģeogrāfisko reģionu un produkta nosaukumu gadījumos, kad kāda no produktam piemītošajām īpašībām, produkta reputācija vai cita iezīme ir nesaraujami saistīta ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

Image: Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) logotips

Produkti

Pārtika, lauksaimniecības produkti un vīni

Specifikācijas

Vairumā gadījumu vismaz viens no produkta ražošanas, pārstrādes vai sagatavošanas posmiem norisinās attiecīgajā reģionā.

Attiecībā uz vīnu tas nozīmē, ka vismaz 85 % izmantoto vīnogu jābūt no ģeogrāfiskā apgabala, kurā vīns faktiski ražots.

Piemērs

Ar AĢIN “Westfälischer Knochenschinken” apzīmēto šķiņķi ražo Vestfālenē, izmantojot senus paņēmienus, taču izmantotā gaļa nav iegūta tikai no dzīvniekiem, kas dzimuši un audzēti šajā konkrētajā Vācijas reģionā.

Marķējums

— Pārtikas un lauksaimniecības produktiem obligāts
— Vīniem fakultatīvs


Stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (ĢIN)

ĢIN aizsargā konkrētā valstī, reģionā vai apdzīvotā vietā radīta stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna nosaukumu gadījumos, kad produkta īpašā kvalitāte, reputācija vai citas iezīmes ir cieši saistītas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

Image: Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) logotips

Produkti

Stiprie alkoholiskie dzērieni un aromatizētie vīni

Specifikācijas

Vairumā gadījumu vismaz vienam no produkta destilēšanas vai sagatavošanas posmiem jānorisinās attiecīgajā reģionā. Tomēr izejvielām nav jābūt no attiecīgā reģiona.

Piemērs

Ar ĢIN “Irish Whiskey” apzīmētais dzēriens Īrijā tiek brūvēts, destilēts un nogatavināts kopš 6. gadsimta, bet izejvielas nenāk vienīgi no Īrijas.

Marķējums

Visiem produktiem fakultatīvs

Garantēta tradicionālā īpatnība

Garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) izceļ tradicionālos aspektus, tādus kā produkta gatavošanas veids vai sastāvs, taču nesasaista to ar konkrētu ģeogrāfisko apgabalu. Produkta nosaukums, kas reģistrēts kā GTĪ, aizsargā to pret viltošanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Image: Garantētas tradicionālās īpatnības (GTĪ) logotips

Produkti

Pārtika un lauksaimniecības produkti

Piemērs

Ar GTĪ Gueuze tiek apzīmēts tradicionāls alus, ko iegūst spontānā fermentācijā. To parasti ražo Briselē (Beļģijā) un tās apkārtnē. Tā kā tas ir GTĪ, tā ražošanas metode ir aizsargāta, tomēr to var ražot arī citur.

Marķējums

Visiem produktiem obligāts

Citas shēmas

Produkts no kalnu rajoniem

Kvalitātes apzīmējums “produkts no kalnu rajoniem” uzsver tāda produkta īpašības, kas ražots kalnu apgabalos, kuros ir sarežģīti dabas apstākļi.

Šī aspekta atzīšana sagādā priekšrocības gan lauksaimniekiem, gan patērētājiem, jo tā ļauj ne vien sekmīgāk tirgot produktu, bet arī panākt, ka patērētājam ir skaidras dažas šā produkta īpašības.

Produkti

Lauksaimniecības un pārtikas produkti

Specifikācijas

Izejvielām un dzīvnieku barībai jābūt no kalnu apvidiem. Ja produkti tiek pārstrādāti, arī pārstrādei jānorit kalnu apvidos.

Ziņojums par kalnu lauksaimniecības pārtikas produktu marķēšanu


ES tālāko reģionu produkts

Lauksaimniecība ES tālākajos reģionos saskaras ar grūtībām, ko rada nošķirtība un izolētība, kuru rezultāts ir sarežģīti ģeogrāfiskie un meteoroloģiskie apstākļi. Lai nodrošinātu lielāku informētību par lauksaimniecības produktiem, kas nāk no ES tālākajiem reģioniem (no Francijas aizjūras departamentiem Gvadelupas, Francijas Gviānas, Reinjonas un Martinikas, kā arī no Azoru salām, Madeiras un Kanāriju salām), ir izveidots īpašs logotips.

ES tālāko reģionu lauksaimniecības un pārtikas produktu logotips

Produkti

Lauksaimniecības un pārtikas produkti

Specifikācijas

Ražoti tālākajos reģionos

Marķējums

ES tālāko reģionu lauksaimniecības un pārtikas produktu logotips


Brīvprātīgas sertifikācijas shēmas

Palīdzēt patērētājiem gūt pārliecību par izvēlēto produktu kvalitāti var arī brīvprātīgas sertifikācijas shēmas, kas izveidotas valsts līmenī vai ko pārvalda privāti ekonomikas dalībnieki.

Papildus ES līmeņa shēmām pastāv daudzas privātas un nacionālas pārtikas kvalitātes shēmas un marķējumi, kas aptver plašu iniciatīvu klāstu un darbojas starp uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un patērētājiem.

Apspriežoties ar ieinteresētajām personām, Eiropas Komisija ir izstrādājusi pamatnostādnes, kuras apraksta šādu shēmu darbības paraugpraksi.

Noteikumi par kvalitātes shēmām

Komisija ir pieņēmusi dažādus noteikumus par kvalitātes shēmu piemērošanu.

Noteikumi par pārtikas un lauksaimniecības produktiem

Noteikumi par vīnu

Noteikumi par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem

Noteikumi par aromatizētiem vīniem

Noteikumi par produktiem no kalnu rajoniem

Noteikumi par tālāko reģionu produktiem

Priekšlikums nostiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu

2022. gada 31. martā Komisija pieņēma priekšlikumu Regulai par Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vīnam, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un lauksaimniecības produktiem un par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām. Minētā priekšlikuma mērķis ir plašāk izvērst ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sistēmu visā ES, lai atbalstītu lauku ekonomiku un precēm nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, jo īpaši — tiešsaistē. 

Komisija ir cita starpā ierosinājusi šādus pasākumus, lai nostiprinātu un uzlabotu līdzšinējo sistēmu:

  • lielāka ilgtspēja, jo ražotājiem būs iespēja produkta specifikācijā izcelt savas darbības, kas saistītas ar sociālo, vidisko vai ekonomisko ilgtspēju;
  • stingrāka ĢIN aizsardzība internetā, jo īpaši — pārdodot preces tiešsaistes platformās. Aizsardzība pret negodprātīgu reģistrāciju un ĢIN izmantošanu domēnu nosaukumu sistēmā;
  • plašākas iespējas ražotāju grupām, dodot tām tiesības pārvaldīt un attīstīt savu ĢIN un panākt tās izpildi, uzturot sakarus ar viltojumu novēršanas iestādēm un muitu visās dalībvalstīs;
  • īsāka un vienkāršāka reģistrācijas procedūra: dažādie tehniskie un procedūras noteikumi par ĢIN tiks apvienoti, līdz ar to gan ES, gan ārpussavienības valstu pieteikumu iesniedzējiem būs piemērojama vienota ĢIN reģistrācijas procedūra.

Komisijas priekšlikums ir plaša konsultāciju procesa rezultāts. Sākotnējais ietekmes novērtējums tika publicēts 2020. gada oktobrī. Tam sekoja sabiedriskā apspriešana (no 2021. gada janvāra līdz aprīlim) un mērķtiecīgas konsultācijas ar ES valstīm un kompetentajām ieinteresēto personu organizācijām.

Produktu aizsardzība

ES IĪT sistēmas ietvaros produktu nosaukumi, kas reģistrēti kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ir tiesiski aizsargāti pret atdarināšanu un ļaunprātīgu izmantošanu ES un trešās valstīs, ar kurām parakstīts īpašs aizsardzības nolīgums.

Attiecībā uz visām kvalitātes shēmām katras ES valsts kompetentās iestādes veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu to teritorijā reģistrētos nosaukumus. Tām arī jānovērš un jāaptur produktu nelikumīga ražošana vai tirdzniecība, kurā izmanto šādu nosaukumu.

Kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var reģistrēt arī trešo valstu produktu nosaukumus, ja to izcelsmes valsts ar ES noslēgusi divpusēju vai reģionālu nolīgumu, kas paredz šādu nosaukumu savstarpēju aizsardzību.

Dažādu tādu produktu (vīns, pārtika, aromatizētie vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni) nosaukumi, kas ražoti vairākās valstīs ārpus ES, piemēram, Kolumbijā vai Dienvidāfrikā, ir aizsargāti.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN), kas pieteiktas un ievadītas Savienības reģistros, var aplūkot vietnē eAmbrosia (ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistra oficiālā datubāze), savukārt ES un ārpussavienības valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas aizsargātas saskaņā ar nolīgumiem, var aplūkot ĢIN portālā GIview.

Lejupielādēt logotipus

LejupielādētZIP - 3.7 MB
LejupielādētZIP - 3.8 MB
LejupielādētZIP - 3.6 MB

Jaunumi

Dokumenti

LejupielādētPDF - 1.1 MB
LejupielādētPDF - 142 KB