EU:n laatujärjestelmien tavoitteet

EU:n laatupolitiikalla pyritään suojelemaan tiettyjen tuotteiden nimityksiä ja tuomaan esiin niiden maantieteelliseen alkuperään ja perinteiseen osaamiseen liittyviä ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Tuotteiden nimille voidaan myöntää ’maantieteellinen merkintä’, jos niillä on erityinen yhteys paikkaan, jossa ne tehdään. Maantieteelliset merkinnät auttavat kuluttajia tunnistamaan laadukkaat tuotteet. Kuluttajille maantieteellinen merkintä on tae laadusta, ja tuottajia se helpottaa markkinoinnissa.

Tuotteet, jotka ovat parhaillaan käsiteltävinä tai joille on myönnetty maantieteellinen merkintä on lueteltu laatutuoterekistereissä. Rekistereissä on tietoa myös kunkin tuotteen maantieteellisestä ja tuotantoon liittyvästä määrittelystä.

Maantieteelliset merkinnät tunnustetaan teollis- ja tekijänoikeuksiksi, ja niillä on yhä suurempi merkitys EU:n ja muiden maiden välisissä kauppaneuvotteluissa.

Muissa EU:n laatujärjestelmissä korostetaan perinteistä tuotantoprosessia tai vaikeilla luonnonalueilla, kuten vuoristossa tai saarilla, valmistettuja tuotteita.

Maantieteelliset merkinnät

Maantieteellisillä merkinnöillä tarkoitetaan tiettyihin tuotteisiin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia. Merkinnät liittyvät tuotteiden ominaisuuksiin, joilla on erityinen yhteys niiden tuotantoalueeseen.

Maantieteellisiä merkintöjä ovat:

EU:n maantieteellisillä merkinnöillä suojellaan sellaisten tuotteiden nimityksiä, jotka ovat peräisin tietyltä alueelta ja joiden tuotantoalueeseen liittyy tietty ominaisuus tai maine. SAN- ja SMM-merkintöjen väliset erot liittyvät ensisijaisesti siihen, miten suuren osan tuotteen raaka-aineista täytyy tulla kyseiseltä alueelta tai miten suuren osan tuotantoprosessista on tapahduttava alueella. MM on erityinen merkintä tislatuille alkoholijuomille ja maustetuille viineille.

Suojattu alkuperänimitys (SAN)

SAN-tuotteiksi rekisteröidyillä tuotenimillä on kaikkein läheisin yhteys siihen alueeseen, jolla ne valmistetaan.

Image: Suojattu alkuperänimitys (SAN) logo

Tuotteet

Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja viinit

Vaatimukset

Tuotanto, jalostus ja käsittely tapahtuvat kokonaisuudessaan kyseisellä alueella.

Viinien osalta tämä tarkoittaa, että viinirypäleiden on oltava peräisin yksinomaan siltä maantieteelliseltä alueelta, jolla viini on valmistettu.

Esimerkki

Kalamata-oliiviöljy (SAN) tuotetaan kokonaisuudessaan Kalamatan alueella Kreikassa kyseisen alueen oliivilajikkeista.

Merkki

– Pakollinen elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta
– Vapaaehtoinen viinien osalta


Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

SMM-merkinnällä korostetaan tietyn maantieteellisen alueen ja tuotteen nimityksen välistä suhdetta, ja tuotteen tietyn laadun, maineen tai muun ominaisuuden voidaan katsoa johtuvan olennaisesti sen maantieteellisestä alkuperästä.

Image: Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) logo

Tuotteet

Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja viinit

Vaatimukset

Suurimmassa osassa tuotteita merkinnän saaminen edellyttää, että vähintään yksi tuotanto-, jalostus- tai käsittelyvaihe tapahtuu kyseisellä alueella.

Viinien osalta tämä tarkoittaa, että vähintään 85 prosenttia viinin valmistukseen käytetyistä viinirypäleistä on peräisin yksinomaan siltä maantieteelliseltä alueelta, jolla viini on valmistettu.

Esimerkki

SMM-kinkku ”Westfälischer Knochenschinken” valmistetaan Westfalenissa perinteisin menetelmin, mutta valmistuksessa käytetty liha ei ole yksinomaan peräisin kyseisellä Saksan alueella syntyneistä ja kasvatetuista eläimistä.

Merkki

– Pakollinen elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta
– Vapaaehtoinen viinien osalta


Maantieteellinen merkintä: tislatut alkoholijuomat ja maustetut viinit (MM)

Maantieteellisellä merkinnällä (MM) suojataan sellaisen tislatun alkoholijuoman tai maustetun viinin nimitys, joka on peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta tai paikkakunnalta, ja tuotteen tietyn laadun, maineen tai muun ominaisuuden voidaan katsoa johtuvan olennaisesti sen maantieteellisestä alkuperästä.

Image: Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) logo

Tuotteet

Tislatut alkoholijuomat ja maustetut viinit

Vaatimukset

Suurimmassa osassa tuotteita merkinnän saaminen edellyttää, että vähintään yksi tislaus- tai valmistusvaihe tapahtuu kyseisellä alueella. Raaka-aineiden ei kuitenkaan tarvitse olla peräisin tältä alueelta.

Esimerkki

Irlantilaista viskiä on uutettu, tislattu ja kypsytetty Irlannissa 500-luvulta alkaen, mutta raaka-aineet eivät ole peräisin yksinomaan Irlannista.

Merkki

Vapaaehtoinen kaikkien tuotteiden osalta

Elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevat asetukset

Viiniä koskevat asetukset

Tislattuja alkoholijuomia koskevat asetukset

Maustettuja viinejä koskevat asetukset

Aito perinteinen tuote

Aidossa perinteisessä tuotteessa (APT) korostetaan perinteeseen liittyviä seikkoja, kuten tuotteen valmistustapaa tai koostumusta ilman kytköstä tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. APT-merkinnällä rekisteröidyn tuotteen nimi on suojattu väärennöksiltä ja väärinkäytöltä.

Image: Aito perinteinen tuote (APT) logo

Tuotteet

Elintarvikkeet ja maataloustuotteet

Esimerkki

Gueuze (APT) on spontaanin käymisen tuloksena syntynyt olut. Sitä tuotetaan yleensä Belgiassa, Brysselissä ja sen ympäristössä. Koska kyse on APT:stä, sen valmistusmenetelmä on suojeltu, mutta sitä voitaisiin tuottaa jossakin muuallakin.

Merkki

Pakollinen kaikkien tuotteiden osalta

Elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevat asetukset

Miten tuotteita suojataan

Osana EU:n teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää tuotteiden nimitykset, jotka on rekisteröity maantieteellisiksi merkinnöiksi, on suojattu oikeudellisesti jäljittelyltä ja väärinkäytöltä EU:ssa ja unionin ulkopuolisissa maissa, joiden kanssa on allekirjoitettu suojan sisältävä sopimus.

EU-maan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteuttavat kunkin laatujärjestelmän osalta tarvittavat toimenpiteet rekisteröityjen nimitysten suojaamiseksi alueellaan. Niiden tehtävä on myös estää ja lopettaa tällaista nimitystä käyttävien tuotteiden laiton tuotanto tai markkinointi.

Muita kuin eurooppalaisia tuotenimiä voidaan myös rekisteröidä maantieteellisiksi merkinnöiksi, jos niiden alkuperämaa on tehnyt EU:n kanssa kahdenvälisen tai alueellisen sopimuksen, johon sisältyy tällaisten nimien vastavuoroinen suojelu.

Monien EU:n ulkopuolella, kuten Kolumbiassa ja Etelä-Afrikassa, tuotettujen eri tuotteiden (viinien, elintarvikkeiden, maustettujen viinien ja tislattujen alkoholijuomien) nimet on suojattu.

Maantieteellisiin merkintöihin, joita on haettu ja jotka on kirjattu unionin rekistereihin, voi tutustua eAmbrosiassa (EU:n maantieteellisten merkintöjen rekistereiden virallinen tietokanta). Sopimuksilla suojattuihin EU:n ja muihin kuin eurooppalaisiin maantieteellisiin merkintöihin voi puolestaan tutustua GIview-portaalissa.

Muut järjestelmät

Vuoristoalueen tuote

Laatuilmaisu ’vuoristoalueen tuote’ korostaa vuoristoalueilla, vaikeissa luonnonolosuhteissa, valmistetun tuotteen erityispiirteitä.

Tämän tunnustaminen hyödyttää sekä viljelijöitä että kuluttajia, sillä sen ansiosta tuotetta voidaan markkinoida paremmin, minkä lisäksi varmistetaan tietyt ominaisuudet kuluttajalle.

Tuotteet

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet

Vaatimukset

Raaka-aineet ja rehu ovat peräisin vuoristoalueilta. Jalostettujen tuotteiden osalta myös tuotannon olisi tapahduttava tällaisilla alueilla.

Vuoristoalueiden tuotteita koskevat asetukset

Selvitys: Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkinnät vuoristoalueiden maataloudessa


EU:n syrjäisimpien alueiden tuote

Syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvat vaikeudet, vaikeat maantieteelliset ja sääolot mukaan lukien, koettelevat EU:n syrjäisimpien alueiden maataloutta. Jotta voidaan parantaa EU:n syrjäisimpien alueiden (Ranskan merentakaiset departementit – Guadeloupe, Ranskan Guayana, Réunion ja Martinique – sekä Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) maataloustuotteiden tunnettuutta, on luotu erityinen logo.

Logo example for the EU’s outermost regions

Tuotteet

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet

Vaatimukset

Tuotettu syrjäisimmillä alueilla

Merkki

Logoesimerkki syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevia maataloustuotteita ja elintarvikkeita varten

Syrjäisimpien alueiden tuotteita koskevat asetukset


Vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät

Kansallisen tason tai yksityisten toimijoiden ylläpitämillä vapaaehtoisilla sertifiointijärjestelmillä voidaan myös vahvistaa kuluttajien luottamusta heidän valitsemiensa tuotteiden laatuun.

EU:n järjestelmien lisäksi on olemassa suuri määrä yksityisiä ja kansallisia elintarvikkeiden laatujärjestelmiä ja logoja, jotka kattavat monenlaisia aloitteita ja toimivat yritysten välillä tai yritysten ja kuluttajien välillä.

Euroopan komissio laati sidosryhmiä kuullen suuntaviivat tällaisten järjestelmien toimintaa koskevista parhaista käytänteistä.

Lataa logot

LataaZIP - 3.6 MB
LataaZIP - 3.8 MB
LataaZIP - 3.5 MB

Ajankohtaista