Biedja organika

Regoli, politika, ċertifikazzjonijiet organiċi, appoġġ u kriterji għal biedja organika.

Ftehimiet u kooperazzjoni Internazzjonali

Kooperazzjoni tal-UE dwar l-agrikultura u l-iżvilupp rurali ma’ pajjiżi oħrajn mhux mill-UE u ma’ reġjuni u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Gados jauni lauksaimnieki

Eiropas Savienības atbalsts jauniešiem, kas vēlas sākt nodarboties ar lauksaimniecību.

Fakti un skaitļi

Dati un fakti par dažādiem tematiem, tādiem kā tirgi, tirdzniecība, lauku saimniecību struktūras, lauku apvidi un KLP rezultāti.

Atbalsts lauksaimniecības un pārtikas nozarei koronavīrusa krīzes laikā

ES reakcija uz koronavīrusa uzliesmojumu atbalsta lauksaimniekus un lauku apvidus un nodrošina efektīvu pārtikas piegādes ķēdi.

The Food for Europe podcast

The Food for Europe podcast is a European podcast series on food and farming, featuring interviews with key players in European agricultural policy.